نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپوریا فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • آتاراکسیا فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • آذربایجان شرقی طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری آذربایجان شرقی؛ مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-117]
 • آزمون سه گام بازخوانی سیاست‌ها و قواعد نظام حق اختراع در پرتو مسئله تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 199-213]
 • آزمون ورودی دکتری آسیب‌شناسی سیاستگذاری در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی شیوه‌های سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری رشته روابط بین‌الملل [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 209-234]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی سیاستگذاری خارجی: مبانی نظری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-27]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی سیاستگذاری در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی شیوه‌های سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری رشته روابط بین‌الملل [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 209-234]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 155-177]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی سیاستگذاری مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • آسیب‌شناسی اجرا آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های اجتماعی تسهیل «مادری/ اشتغال» در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 59-73]
 • آشوب سیاستگذاری راهبردی ایران در سوریه و عراق (2011-2020) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 263-283]
 • آیکن ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-29]
 • آلمان مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 181-194]
 • آلودگی هوا بررسی سیاست‌های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست بوم سیاسی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 9-42]
 • آمایش سرزمین بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 123-135]
 • آمایش سرزمین تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 153-174]
 • آمریکا مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 181-194]
 • آمیزه سیاستی طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری آذربایجان شرقی؛ مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-117]
 • آموزش تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 127-145]
 • آموزش حفظ محیط زیست کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 261-280]
 • آموزش زبان عربی بررسی سیاستهای آموزش زبان عربی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • آموزش عالی تحلیل گفتمانی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 121-140]
 • آموزش عالی آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 55-74]
 • آموزش عالی الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی آموزش عالی در اروپا [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 229-247]
 • آموزش عالی الگوهای ذهنی اعضای هیئت علمی درباره پیامدهای سیاست رشد کمی دانشجویان: مطالعه‌ای براساس روش کیو [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-125]
 • آموزش عالی تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 179-200]
 • آموزش عالی شناسایی و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 309-329]
 • آموزش عالی شناسایی عوامل موثر بر تحولاتِ حکمرانی آموزش عالی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 169-180]
 • آموزش‌عالی‌بین‌المللی مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 181-194]
 • آموزش و پرورش طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 159-176]
 • آموزش و پرورش تبیین چالش های اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس روش فراترکیب [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 331-343]
 • آنالیز سیاستی بررسی سیاست‌های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست بوم سیاسی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 9-42]
 • آینده پژوهی بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 153-177]
 • آینده پژوهی مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 9-35]
 • آینده پژوهی تحلیل لایه‌ای علّی وضع سیاست در مدارس ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-25]
 • آینده‌پژوهی توسعه گزینه‌های راهبردی برای سیاستگذاری در صنعت نفت ایران بر اساس آینده‌نگاری راهبردی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • آینده‌پژوهی شناسایی روندها و سناریوهای آینده نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 33-58]
 • آینده‌پژوهی اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 9-24]
 • آینده‌پژوهی تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]
 • آینده‌‏پژوهی بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 59-78]
 • آینده‌پژوهی انرژی نعمت یا نقمت گاز طبیعی در ایران: بررسی آینده‌پژوهانه صادرات گاز طبیعی تا 2050 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 151-167]
 • آینده نگاری بررسی تطبیقی اثرات سیاستی آینده‌نگاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-61]
 • آینده‌نگاری نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414 [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-22]
 • آینده‌نگاری راهبردی توسعه گزینه‌های راهبردی برای سیاستگذاری در صنعت نفت ایران بر اساس آینده‌نگاری راهبردی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • آیین‌نامه داخلی هیئت دولت پیشنهاد‌هایی برای تعبیه ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در فرایند تصمیم‌گیری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 325-349]

ا

 • ایالات متحده نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 155-164]
 • ایالات متحده آمریکا تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 211-223]
 • ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 173-190]
 • ابزار سیاستی ارتباط صنعت و دانشگاه؛ بررسی و تحلیل ابزارهای سیاستی در قوانین و مقررات ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-166]
 • ابزارهای اینترنت اشیا ارائه چارچوب حقوقی مسئولیت پذیری در عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا در بستر دولت الکترونیک؛ تبیین الگوی سیاستگذاری موثر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 81-103]
 • ابزارهای پیش ارزیابی سیاست طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]
 • ابزارهای خط مشی بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-53]
 • ابزارهای دولت ابزارهای دولت در عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 372-391]
 • ابزارهای سیاستی بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 67-86]
 • ابزارهای سیاستی ابزارهای دولت در عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 372-391]
 • ابزارهای سیاستی طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اُپک تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 127-145]
 • اتاق فکر نقش اتاق‌های فکر در سیاستگذاری خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 219-231]
 • اتباع بیگانه آسیب‌شناسی سیاستگذاری مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • اثرات بررسی تطبیقی اثرات سیاستی آینده‌نگاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-61]
 • اثرات شبکه‌ای طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 58-74]
 • اثر بازگشتی تحلیل سیاست‌های برنامه مشارکت ملی ذیل توافق پاریس در صنعت برق ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 49-70]
 • اثربخشی ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 31-58]
 • اجتماع طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-155]
 • اجتماع سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127]
 • اجرا بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 123-138]
 • اجرا شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • اجراپژوهی اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه‌‌ چهارم توسعه در حوزه‌‌ سلامت و فرهنگ [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-28]
 • اجراپژوهی ارزیابی مؤلفه‌های اجرای سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران عرصۀ پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 140-163]
 • اجراپژوهی اجرای سیاست‌ها در سواحل مکران ایران؛ بررسی نمودهای یک بحران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 27-42]
 • اجرای خط‌مشی بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 78-95]
 • اجرای خط‌مشی فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 57-73]
 • اجرای خط‌مشی فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]
 • اجرای خط‌مشی‌های عمومی فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 119-142]
 • اجرای سیاست اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-275]
 • اجرای سیاست پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99]
 • اجرای سیاست‌های عمومی شناسایی موانع تحقق سیاست‌های بخش تعاون در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 35-50]
 • اجرای مؤثر شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط‏مشی‌‏ها ی عمومی در وزارت نیرو [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]
 • اجرای موفق اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-275]
 • اداره‌ امور توسعه اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟ [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-88]
 • اداره امور دولتی اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟ [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-88]
 • اداره امور عمومی فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-104]
 • ادبیات ارزیابی ارزیابی سیاست؛ نابسامانی مفهومی؟ [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 9-28]
 • ادبیات منطقی توسعه تاریخ ذهنیّت توسعه در غرب ( فهمی نو از یونان باستان تا روزگار آستان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 139-163]
 • ادغام مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 107-129]
 • ایده طراحی الگوی جمع‌سپاری ایده‌های نوآورانه بر بستر رسانه‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: صنعت بیمه) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 59-78]
 • ایدۀ اعلای سرمشق «بازی تمایز و تضاد»؛ رهیافتی نو برای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-97]
 • ایدئولوژی رهیافت وبری جامعه‌شناسی سیاستگذار؛ بدیلی برای رهیافت پوزیتویستی و هنجاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 251-269]
 • ایدئولوژی رستگاری ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 225-250]
 • ایران مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 107-129]
 • ایران سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 41-60]
 • ایران راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 61-80]
 • ایران رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • ایران بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 123-135]
 • ایران ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 9-35]
 • ایران حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 9-26]
 • ایران بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 123-139]
 • ایران آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 55-74]
 • ایران سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی (2018-2011) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-194]
 • ایران آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 261-279]
 • ایران شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 241-260]
 • ایران آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 155-177]
 • ایران بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 43-61]
 • ایران بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 89-109]
 • ایران ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 151-171]
 • ایران شناسایی راهبردهای کاهش اثرات احساسات فردی بر تصمیمات خط‌مشی‌گذاران ملی (موردمطالعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 173-191]
 • ایران طراحی الگوی جمع‌سپاری ایده‌های نوآورانه بر بستر رسانه‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: صنعت بیمه) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 59-78]
 • ایران بررسی سیاستهای آموزش زبان عربی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • ایران بررسی بازنمایی ارزش های انقلاب اسلامی در سیاست های کلان کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 187-202]
 • ایران تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 153-174]
 • ایران نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 193-211]
 • ایران شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج در مطالعات ایرانی (1388-1398) [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 261-277]
 • ایران تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 91-110]
 • ایران چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 237-262]
 • ایران تحلیل لایه‌ای علّی وضع سیاست در مدارس ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-25]
 • ایران بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 111-123]
 • ایران مردم، سیاست و دولت؛ از بی‌اعتنایی به سیاست تا ناکارآمدی دولت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 143-149]
 • ایران نعمت یا نقمت گاز طبیعی در ایران: بررسی آینده‌پژوهانه صادرات گاز طبیعی تا 2050 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 151-167]
 • ایران بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-115]
 • ایران بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-146]
 • ایران بررسی رویکردها و عملکرد سیاستگذاری مسکن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 163-173]
 • ایران تأثیر روابط ایران و چین بر سیاستگذاری مدیریت بحران کرونا در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]
 • ایران شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 9-25]
 • ایران طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 58-74]
 • ایران سیاستگذاری خارجی آمریکا در برابر ایران در دوره تنش‌زدایی با شوروی (دتانت): نسبت کلان - نظریات با خط‌مشی‌های سیاسی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 155-169]
 • ارتباط صنعت و دانشگاه ارتباط صنعت و دانشگاه؛ بررسی و تحلیل ابزارهای سیاستی در قوانین و مقررات ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-166]
 • ارزیابی ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-29]
 • ارزیابی تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 103-121]
 • ارزیابی شناسایی و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 309-329]
 • ارزیابی آینده نگاری ارائه مدل یکپارچه ارزیابی و مدیریت پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در سطوح ملی و سازمانی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 47-69]
 • ارزیابی‌پذیری نظام ملی ارزیابی؛ نیاز مبرم فرایندهای قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 137-154]
 • ارزیابی پسینی ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 31-58]
 • ارزیابی تأثیرات بالقوه تنظیم‌گری پیشنهاد‌هایی برای تعبیه ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در فرایند تصمیم‌گیری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 325-349]
 • ارزیابی سیاست ارزیابی سیاست؛ نابسامانی مفهومی؟ [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 9-28]
 • ارزیابی سیاست نظام ملی ارزیابی؛ نیاز مبرم فرایندهای قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 137-154]
 • ارزیابی سیاست پیشنهاد‌هایی برای تعبیه ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در فرایند تصمیم‌گیری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 325-349]
 • ارزیابی سیاست ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 63-87]
 • ارزیابی سیاست ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 31-58]
 • ارزیابی سیاست پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99]
 • ارزیابی میان‌سازمانی ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 9-35]
 • ارزیابی مؤلفه‌ها ارزیابی مؤلفه‌های اجرای سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران عرصۀ پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 140-163]
 • ارزش بررسی بازنمایی ارزش های انقلاب اسلامی در سیاست های کلان کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 187-202]
 • ارزشیابی بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-53]
 • ارزشیابی ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • ارزش عمومی تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 225-242]
 • ارزش‌محوری ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • ارز مجازی طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 51-78]
 • ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 143-167]
 • اروپا الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی آموزش عالی در اروپا [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 229-247]
 • ازلیّت و ناتمامیّت تاریخی «بازی تمایز و تضاد»؛ رهیافتی نو برای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-97]
 • استانداری ها مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری عوامل موثر بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در استان‌ها (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • استدلال تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 9-25]
 • استدلال سیاستی تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 9-25]
 • استراتژی تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 153-174]
 • استرالیا مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 181-194]
 • استعاره ارائه استعاره نوآورانه برای دانشگاه تهران متناسب با عصر جدید با استفاده از پس‌زمینه فکری گروه‌های ذی‌نفع [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 47-65]
 • استعاره تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]
 • استعمار فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی دیدگاههای مقایسه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • استفاده روزانه از شبکه‌های اجتماعی بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی و گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک: مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 217-233]
 • استقلال ملی مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 147-159]
 • اسطوره تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]
 • اسلام هراسی فرایندهای هویتی در غرب و بازنمایی سیاستگذاری مبتنی بر هراس: درک زمینه های اسلام هراسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 119-140]
 • اسناد بالادستی بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-240]
 • اسناد بالادستی کاربست نوآوری اجتماعی جهت افزایش مشارکت اجتماعی در اسناد بالادستی علم و فناوری: مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 51-73]
 • اسناد کلان بررسی سیاستهای آموزش زبان عربی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • اشتغال زنان بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-240]
 • اصلاحات ارضی مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 109-125]
 • اصلاحات نهادی تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 75-92]
 • اصلاح آموزشی سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای در حال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • اصلاح قوانین بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران: ضرورت‌ها و اصلاحات مورد نیاز [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 252-269]
 • اصل «ضرورتِ در جرم‌انگاری» بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]
 • اصول جرم‌انگاری بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]
 • اضافه برداشت آب تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 75-92]
 • اطفال سیاستگذاری جنایی افتراقی درباره اطفال و نوجوانان [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 93-105]
 • اعتبار محتوایی استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 241-260]
 • اعتدال گرایی عوامل موثر بر گفتمان اعتدال در سیاستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیش نظریه جیمز روزنا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-190]
 • افزایش سطح آب دریا شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-111]
 • افغانستان آسیب‌شناسی سیاستگذاری مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • افکار عمومی سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 147-165]
 • اقتدارگرایی آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 191-208]
 • اقتصاد طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-155]
 • اقتصاد دانش بنیان طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 9-27]
 • اقتصاد رانتی سندروم‌های سیاستگذاری توسعه اقتصادی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 211-235]
 • اقتصاد رانتیر بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • اقتصاد سیاسی تبیین فرایند طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 235-251]
 • اقتصاد سیاسی تبیین اثرگذاری سیاستگذاری اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی؛ مطالعه تطبیقی: ایران، عربستان، امارات و قطر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]
 • اقتصاد سیاسی بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-115]
 • اقتصاد فرهنگ رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 141-161]
 • اقتصاد نهادگرا بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 29-49]
 • اقتصاد هوشمند طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-141]
 • اقوام ایرانی سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ چگونگی، فرایند و عوامل مؤثر بر تدوین [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 69-88]
 • الاهیات توسعه فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • الزامات ساختاری ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 43-59]
 • الزامات فرایندی ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 43-59]
 • الزامات محتوایی ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 43-59]
 • الگوی بلوغ سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 29-50]
 • الگوی تحلیل سه‌لایه‌ای تحلیل سیستمی سیاستگذاری مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد روایت-پژوهی راهبردی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • الگوی تدوین خط‌مشی ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-57]
 • الگوی جورج بردی مطالعه تطبیقی چشم‌انداز و اهداف کلان آموزش‌عالی درکشورهای منتخب [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 285-307]
 • الگوی ذهنی الگوهای ذهنی اعضای هیئت علمی درباره پیامدهای سیاست رشد کمی دانشجویان: مطالعه‌ای براساس روش کیو [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-125]
 • الگوی سیاستگذاری ارائه الگوی سیاستگذاری ارتقای توان لیسانس دهی خدمات مهندسی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 29-48]
 • الگوی شفافیت طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-150]
 • الگوی فراحکمرانی بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 9-31]
 • الگوهای حکمرانی آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 55-74]
 • الگوی همکاری کسب وکار خرد با شرکت بزرگ طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکت‌های بزرگ با میانجی‌گری صندوق کارآفرینی امید [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 115-135]
 • امضاء دیجیتال بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 87-102]
 • امنیت اسرائیل تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 169-187]
 • امنیت انرژی راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 61-80]
 • امنیت جامع سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی (2018-2011) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-194]
 • امنیت غذایی چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 237-262]
 • امنیت و تنوع قومی سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ چگونگی، فرایند و عوامل مؤثر بر تدوین [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 69-88]
 • ایمنی زیستی ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 63-87]
 • امور فرهنگی شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 153-175]
 • انباشت مؤثر سرمایه شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 153-173]
 • انتخابات بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 43-61]
 • انتخابات بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-146]
 • انتخاب سبدپروژه‌ تحقیق و توسعه تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 75-93]
 • انتخاب عقلائی شرحی از نظریة تراژدی منابع مشاع در اندیشة گَرِت هاردین و درس‌های آن برای ما [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 147-161]
 • انتخاب عمومی منطق کنش جمعی و پیامدهای آن بر سیاستگذاری و توسعه اقتصادی؛ شرحی بر نظریة منسر اُلسُن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 350-371]
 • انتخاب عمومی و سیاستگذاری عمومی انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 131-144]
 • انتخاب‌های سیاستی سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای در حال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • اینترنت طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 96-122]
 • اینترنت اشیا بررسی الگوی مطلوب قانون‌گذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتظام سیاستگذاری بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • انتقال بین-المللی فناوری بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • انتقال پول الکترونیکی در پایانه‌های فروش تحلیل گفتمان انتقادی سیاست انتقال پول الکترونیکی در پایانه‌های فروش در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-29]
 • انتقال تکنولوژی رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 99-119]
 • انتقال توانایی درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 79-99]
 • انتقال دانش استحکام بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 195-200]
 • انحراف سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-121]
 • اندیشه نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 155-164]
 • انرژی بادی ارزیابی اثر توسعه صنعت تولید تجهیزات توربین بادی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 139-152]
 • انرژی خورشیدی آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 155-177]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 115-134]
 • انسجام آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 155-177]
 • انسجام بررسی و مقایسه برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی از منظر شاخصهای سیاستگذاری اقتضائی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-203]
 • انسجام خط‌‌مشی توسعه مدلی برای اندازه‌گیری انسجام خط‌‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در ایران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • انقلاب اسلامی بررسی بازنمایی ارزش های انقلاب اسلامی در سیاست های کلان کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 187-202]
 • انقلاب فرهنگی تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 179-200]
 • انگیزه انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 131-144]
 • انگیزه خدمت عمومی بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 123-139]
 • انگلستان سیاستگذاری مسکن در انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]
 • انگلستان مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 181-194]
 • انیمیشن رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 141-161]
 • اهداف آموزش‌عالی مطالعه تطبیقی چشم‌انداز و اهداف کلان آموزش‌عالی درکشورهای منتخب [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 285-307]
 • اهداف سیاستی طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اوپک سیاستگذاری در همکاری های بین المللی با رویکرد نظریه بازی تکراری و کابرد آن در OPEC [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-27]
 • اوتیسم طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 69-78]
 • اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربین‌المللی دارایی فکری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 89-113]
 • اولویت‌بندی مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 109-125]
 • اولویت‌گذاری تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 75-93]
 • ائتلاف استراتژیک توسعه گرا ائتلاف‌های سیاسی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 113-131]
 • ائتلاف سازی فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 209-220]
 • ائتلاف‌های حامی چارچوب ائتلاف‌های حامی؛ با ساباتیر در هزارتوی سیاستگذاری عمومی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 201-209]
 • ائتلاف های سیاسی ائتلاف‌های سیاسی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 113-131]

ب

 • بازار مدیریت منابع مشاع؛ دیدگاه‌های نظری و تجربه‌های عملی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 129-145]
 • بازاریابی بازاریابی سیاسی و فرآیند تصمیم گیری رأی دهندگان؛ مطالعه موردی: جوانان رأی دهنده اصفهانی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • بازاریابی سیاسی بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-146]
 • بازار بین‌المللی دارایی فکری آمریکا(IPXI) تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربین‌المللی دارایی فکری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 89-113]
 • بازار دارایی‌های فکری ایران تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربین‌المللی دارایی فکری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 89-113]
 • بازار دوسویه طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 58-74]
 • بازارسازی طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 26-42]
 • بازارهای جهانی‌ سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • بازی تمایز و تضاد «بازی تمایز و تضاد»؛ رهیافتی نو برای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-97]
 • بازی تمایز و تضاد تاریخ ذهنیّت توسعه در غرب ( فهمی نو از یونان باستان تا روزگار آستان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 139-163]
 • بازدارندگی یک‌جانبه دیپلماسی تسمه ارتباطی و سیاستگذاری هسته‌ای امریکا در برنامه جامع اقدام مشترک [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 167-188]
 • بازی‌سازی دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 233-252]
 • بازیگر نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 155-164]
 • بازیگران خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-141]
 • بازیگران مسلح غیردولتی نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 193-211]
 • بازنگری بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران: ضرورت‌ها و اصلاحات مورد نیاز [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 252-269]
 • بازی‌های‌‌ ایرانی سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • بازی‌های دیجیتال سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • بافتار سیاستی ساخت اجتماعی وضع سیاست ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 9-28]
 • بانکداری واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 31-55]
 • بانکداری اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 9-24]
 • بانکداری الکترونیک اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 9-24]
 • بانکداری دیجیتال طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-141]
 • بیت‎کوین طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 51-78]
 • بحران آب بررسی تطبیقی عملکرد دولت‌های هشتم و نهم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاستگذاری منابع آبی؛ مطالعه‌ موردی: بحران منابع آب در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-216]
 • بحران آب آسیب‌شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب در ایران (1392-1368) [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 203-223]
 • بحران مالی بین المللی. نظام سرمایه ‏داری. نئوکلاسیکها. نئوکینزی‏ها بحران مالی نظام سرمایه داری و تحول در فرایند سیاستگذاری مالی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 81-100]
 • بحران‌های تصاعد یابنده سیاستگذاری راهبردی ایران در سوریه و عراق (2011-2020) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 263-283]
 • بحران‌های سیکلی سندروم‌های سیاستگذاری توسعه اقتصادی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 211-235]
 • بخش اقتصادی تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران‏ در بخش اقتصادی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 71-90]
 • بخش دولتی شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • بخش غیردولتی اولویت‌‌بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانیِ بخش دولتی و غیردولتی ایران در حوزه خیریه‌ها [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 141-158]
 • بیداری عربی سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی (2018-2011) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-194]
 • بدیل محوری طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]
 • بررسی تطبیقی مقایسه نگرش‌های «سیستم نوآوری فناورانه» و «گذار به پایداری»؛ مورد مطالعاتی: چالش آب در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 55-77]
 • برساخت سیاست جنایی دشواره‌‌ تعامل نص و واقعیت در برساخت سیاست جنایی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 79-92]
 • برق هسته‌ای ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 117-138]
 • برنامه‌ی پنج‌ساله دوم شهرداری تهران (1397-1393) واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران (1397-1393) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • برنامه پنجم توسعه بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه‌ پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 89-107]
 • برنامه توسعه سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران؛ رهیافت‌ها، فرآیندها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 27-49]
 • برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی بدون نظریه؛ صدای شنیده نشده فروپاشی برنامه‌ریزی تکنوکراتیک در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 79-92]
 • برنامه‌ریزی پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99]
 • برنامه‌ریزی بر پایه سناریو اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 9-24]
 • برنامه‌ریزی ریاضی تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 75-93]
 • برنامه ریزی شهری فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 115-127]
 • برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 9-25]
 • برنامه‌ریزی نااقلیدسی برنامه‌ریزی بدون نظریه؛ صدای شنیده نشده فروپاشی برنامه‌ریزی تکنوکراتیک در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 79-92]
 • برنامه عمومی نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 33-56]
 • برنامه‌های توسعه بررسی و ارزیابی خط مشیهای مبارزه با فساد در برنامه‌های چهارگانه‌‌ توسعه‌‌ جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-68]
 • بزه‌دیده سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • بزهکاری سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-121]
 • بستر فرهنگی بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • بسته سیاستی ابزارهای دولت در عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 372-391]
 • بسته سیاستی طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 69-78]
 • بسته سیاستی طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بی‌طرفی سیاسی شناسایی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: رابطه قوای مجریه و مقننه 1392-1388) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 151-166]
 • بیگانگی از خط‌مشی بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 78-95]
 • بیگانه هراسی فرایندهای هویتی در غرب و بازنمایی سیاستگذاری مبتنی بر هراس: درک زمینه های اسلام هراسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 119-140]
 • بلاک چین ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 143-167]
 • بیماری های همه گیر نوظهور ارائه الگوی سیاستی برای مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر نوظهور با رویکرد تاب‌آوری ملی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]
 • بیمه تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • بیمه طراحی الگوی جمع‌سپاری ایده‌های نوآورانه بر بستر رسانه‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: صنعت بیمه) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 59-78]
 • بیمه‌گذار جلوه‌های گوناگون تنظیم مقررات دلالی بیمه در ایران و جهان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 270-289]
 • بیمه‌گر جلوه‌های گوناگون تنظیم مقررات دلالی بیمه در ایران و جهان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 270-289]
 • بیمه‌نامه جلوه‌های گوناگون تنظیم مقررات دلالی بیمه در ایران و جهان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 270-289]
 • بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بررسی مفهوم کودکی در سیاست‌های فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 43-57]
 • بیناذهنیت تأملی در فلسفه سیاستگذاری عمومی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • بند دو اصل 110 قانون اساسی بررسی و تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 306-324]
 • بنگاه جدید بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 67-86]
 • بهبود کیفیت واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 29-56]
 • بهینه پارتو سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 41-60]
 • بودجه شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 143-161]
 • بوروکرات‌های سطح خیابان فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 119-142]
 • بوروکراسی اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟ [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-88]
 • بومی سازی تکنولوژی رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 99-119]
 • بوم‌سازگان نوآوری طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری آذربایجان شرقی؛ مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-117]

پ

 • پایایی سیاست پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99]
 • پایداری ازدواج شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج در مطالعات ایرانی (1388-1398) [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 261-277]
 • پیاده‌سازی سیاست طراحی سیاست [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 290-309]
 • پارادایم حکمرانی برای سلامت تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 73-94]
 • پارادایم سیاست اندازه‌گیری و مشخصه‌سازی تغییر سیاست‌های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 37-54]
 • پارادوکس ابیلین بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323) [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 9-31]
 • پارک فنّاوری مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 60-90]
 • پارک‌فنّاوری تقاضامحور مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 60-90]
 • پاسخگویی استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 241-260]
 • پاسخگویی آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 191-208]
 • پاسخگویی اجتماعی سازمانی جایگاه نظریه‌‌ خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-15]
 • پاسخگویی دولت استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 241-260]
 • پاسخ گویی و مشارکت ارزیابی نهادی حکمرانی شهری در تهران با تاکید بر نظارت همگانی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 71-87]
 • پایش تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 103-121]
 • پیامدهای ناخواسته تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 211-223]
 • پاندمی کرونا فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 115-127]
 • پاندمی کوید-19 مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 9-35]
 • پاندمی کووید-19 تأثیر روابط ایران و چین بر سیاستگذاری مدیریت بحران کرونا در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]
 • پیچیدگی اقتصادی طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 9-27]
 • پراکندگی دولت پیشایندهای ظرفیت هماهنگی خط‌مشی‌های ملی در ایران: واکاوی سه گانه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ذهن‌افزاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 179-202]
 • پرورش سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127]
 • پژوهش بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عمل [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 101-117]
 • پژوهش ترکیبی واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 29-56]
 • پژوهش ترکیبی بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-53]
 • پژوهش کیفی روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 189-208]
 • پژوهش و توسعه سیاستگذاری پژوهش و توسعه در سازمان‏های فرهنگی مردم‏شناسانه: مطالعه‌ موردی صنایع فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 43-56]
 • پساتوسعه گرایی تاریخ ذهنیّت توسعه در غرب ( فهمی نو از یونان باستان تا روزگار آستان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 139-163]
 • پساساختارگرایی تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]
 • پیشایندها بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 123-139]
 • پیشران شناسایی روندها و سناریوهای آینده نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 33-58]
 • پیشران شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 207-228]
 • پیشران شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 187-209]
 • پیشران‏ بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 59-78]
 • پیشگیری اولیه بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 113-131]
 • پلتفرم‌های آنلاین سیاستگذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 59-79]
 • پلیس سیاستگذاری جنایی افتراقی درباره اطفال و نوجوانان [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 93-105]
 • پنجره واحد نظام حمایتی واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 57-79]
 • پهلوی دوم تحلیل مفهومی روابط جامعه‌ سیاسی، سیاست و سیاستگذاری عمومی در عصر پهلوی دوم (1357-1342) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 55-80]
 • پویایی سیستم مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 164-187]
 • پویانمایی طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 26-42]
 • پویایی‎های خط‎مشی پویایی‌های خط‌مشی عمومی: نظریه و شواهد [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 203-220]
 • پول رمزنگاری‌شده طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 51-78]
 • پول‌شویی تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]

ت

 • تاب آوری ارائه الگوی سیاستی برای مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر نوظهور با رویکرد تاب‌آوری ملی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]
 • تاب آوری فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 115-127]
 • تاب‌آوری بررسی و مقایسه برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی از منظر شاخصهای سیاستگذاری اقتضائی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-203]
 • تاب آوری ملی ارائه الگوی سیاستی برای مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر نوظهور با رویکرد تاب‌آوری ملی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]
 • تاریخ ذهنیّت توسعه «بازی تمایز و تضاد»؛ رهیافتی نو برای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-97]
 • تاریخ ذهنیّت توسعه تاریخ ذهنیّت توسعه در غرب ( فهمی نو از یونان باستان تا روزگار آستان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 139-163]
 • تالاب هامون چالش های هامون و راهبردهای نجات [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 121-140]
 • تأمین اجتماعی تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • تأمین مالی تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 91-112]
 • تجارب فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 115-127]
 • تجاری سازی رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 141-161]
 • تجربه گردشگر بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-116]
 • تجربه گردشگری غذا بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-116]
 • تحریم‌های فلج‌کننده دیپلماسی تسمه ارتباطی و سیاستگذاری هسته‌ای امریکا در برنامه جامع اقدام مشترک [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 167-188]
 • تحقیقات بنیادی تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 75-93]
 • تحقیقات و فناوری توسعه مدلی برای اندازه‌گیری انسجام خط‌‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در ایران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • تحقیق و توسعه داخلی بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • تحلیل اثرات متقابل نعمت یا نقمت گاز طبیعی در ایران: بررسی آینده‌پژوهانه صادرات گاز طبیعی تا 2050 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 151-167]
 • تحلیل انتقادی سیاست تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزش‌های گم‌شده [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 137-160]
 • تحلیل پویایی های سیستم بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 93-119]
 • تحلیل تأثیر متقابل شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 207-228]
 • تحلیل تاریخی وقایع تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 51-71]
 • تحلیل تم واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 57-79]
 • تحلیل تم شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 143-161]
 • تحلیل تم طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 9-21]
 • تحلیل تماتیک تحلیل سیاست خانواده در ایران با ملاحظه نقش‌های جنسیتی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 57-68]
 • تحلیل چندلایه ای واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 31-55]
 • تحلیل خط مشی تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 103-121]
 • تحلیل خط‌‌مشی عمومی توسعه مدلی برای اندازه‌گیری انسجام خط‌‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در ایران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • تحلیل سیاست بررسی و تحلیل سیاست‌های دورة‌ پیش‌دبستان در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 25-42]
 • تحلیل سیاست طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 145-167]
 • تحلیل سیاست تحلیل سیاست‌های برنامه مشارکت ملی ذیل توافق پاریس در صنعت برق ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 49-70]
 • تحلیل سیاست مروری بر مقالات مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج شماره 41 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 205-219]
 • تحلیل سیاست تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 9-25]
 • تحلیل سیاستی ساختاربندی مشکلات سیاستی؛ مرور فصل سوم کتاب «تحلیل سیاست عمومی: یک تحلیل یکپارچه» اثر ویلیام دان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]
 • تحلیل سیاست فناوری تحلیل گفتمان انتقادی سیاست انتقال پول الکترونیکی در پایانه‌های فروش در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-29]
 • تحلیل سیستمی آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 261-279]
 • تحلیل سیستمی تحلیل سیستمی سیاستگذاری مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد روایت-پژوهی راهبردی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-89]
 • تحلیل شبکه‌ای بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 121-138]
 • تحلیل شبکه‌ای آسیب‌شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب در ایران (1392-1368) [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 203-223]
 • تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل روابط درون شبکه‌ای میان اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مطالعه موردی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-145]
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم ایران با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 99-115]
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA) رهیافت‌های توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مبتنی بر تفکر نرم سیستمی و تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 9-25]
 • تحلیل کیفی واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 31-55]
 • تحلیل کیفی اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 9-24]
 • تحلیل گفتمان انتقادی بررسی گفتمان پاسخگویی دولت‏‌ها در بخش نظام اداری ایران با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 200-220]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی سیاست انتقال پول الکترونیکی در پایانه‌های فروش در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-29]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران‏ در بخش اقتصادی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 71-90]
 • تحلیل لایه‌لایه علّی تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]
 • تحلیل محتوا فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 57-73]
 • تحلیل محتوا راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-199]
 • تحلیل محتوای کیفی سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-40]
 • تحلیل محتوای کیفی تحلیلی انتقادی بر گفتمان‌های مدیریتی جنگل‌های شمال ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 122-136]
 • تحلیل مضمون روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 189-208]
 • تحلیل مضمون تبیین اهداف راهبردی و سیاست‌های مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 133-151]
 • تحلیل مضمون طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-106]
 • تحلیل مضمون بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-240]
 • تحلیل مضمون اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-275]
 • تحلیل مضمون طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 209-225]
 • تحلیل مضمون اجرای سیاست‌ها در سواحل مکران ایران؛ بررسی نمودهای یک بحران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 27-42]
 • تحلیل مضمون بررسی مفهوم کودکی در سیاست‌های فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 43-57]
 • تحلیل مضمونی آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های اجتماعی تسهیل «مادری/ اشتغال» در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 59-73]
 • تحول کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 81-91]
 • تحولات حکمرانی آموزش عالی شناسایی عوامل موثر بر تحولاتِ حکمرانی آموزش عالی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 169-180]
 • تدارکات اجتماعی تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 225-242]
 • تداوم و تغییر در خط‌مشی تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 177-197]
 • تدوین خط مشی ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 117-138]
 • تدوین سیاست پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99]
 • تراژدی مشاعات مدیریت منابع مشاع؛ دیدگاه‌های نظری و تجربه‌های عملی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 129-145]
 • تراژدی منابع مشترک شرحی از نظریة تراژدی منابع مشاع در اندیشة گَرِت هاردین و درس‌های آن برای ما [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 147-161]
 • ترانزیت طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 9-21]
 • ترکیب سیاستی طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 69-78]
 • ترکیب عقلانیت احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • ترکیه نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 193-211]
 • تشکل‌ بهره-برداران بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 169-190]
 • تصلب نهادی منطق کنش جمعی و پیامدهای آن بر سیاستگذاری و توسعه اقتصادی؛ شرحی بر نظریة منسر اُلسُن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 350-371]
 • تصمیم درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-57]
 • تصمیم‎گیری شیوه سیاست‎نامه‎نویسی در مطالعات راهبردی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 161-177]
 • تصمیم‌گیری سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 41-60]
 • تصمیم‌گیری آسیب‌شناسی سیاستگذاری خارجی: مبانی نظری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-27]
 • تصمیم‌گیری بازاریابی سیاسی و فرآیند تصمیم گیری رأی دهندگان؛ مطالعه موردی: جوانان رأی دهنده اصفهانی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • تصمیم‌گیری ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • تصمیم گیری احساسی شناسایی راهبردهای کاهش اثرات احساسات فردی بر تصمیمات خط‌مشی‌گذاران ملی (موردمطالعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 173-191]
 • تصمیم‌گیری سیستمیک دیپلماسی تسمه ارتباطی و سیاستگذاری هسته‌ای امریکا در برنامه جامع اقدام مشترک [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 167-188]
 • تصمیم گیری عقلایی شناسایی راهبردهای کاهش اثرات احساسات فردی بر تصمیمات خط‌مشی‌گذاران ملی (موردمطالعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 173-191]
 • تعادل تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه‌‌ خانواده: نمونه‌‌‌ آماری شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • تعادل عمومی پویا تحلیل سیاست‌های برنامه مشارکت ملی ذیل توافق پاریس در صنعت برق ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 49-70]
 • تعارض ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • تعارض خط‌مشی بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 89-109]
 • تعارض خط‌مشی مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 77-98]
 • تعارض منافع بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 99-117]
 • تعارض منافع بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-82]
 • تعارض منافع سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 170-185]
 • تعاون شناسایی موانع تحقق سیاست‌های بخش تعاون در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 35-50]
 • تعریف اشتباه مشکل ساختاربندی مشکلات سیاستی؛ مرور فصل سوم کتاب «تحلیل سیاست عمومی: یک تحلیل یکپارچه» اثر ویلیام دان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]
 • تغییر درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 79-99]
 • تغییر پویایی‌های خط‌مشی عمومی: نظریه و شواهد [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 203-220]
 • تغییرات اجتماعی سیاستگذاری خانواده و تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 133-152]
 • تغییرات اقلیم شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 187-209]
 • تغییرات جمعیت‌شناختی بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 43-61]
 • تغییر اقلیم بازخوانی سیاست‌ها و قواعد نظام حق اختراع در پرتو مسئله تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 199-213]
 • تفسیر و اجرای خط‌مشی فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 119-142]
 • تفسیر و بازگردانی سیاست تحلیل لایه‌ای علّی وضع سیاست در مدارس ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-25]
 • تقنین تفرُّقی بررسی الگوی مطلوب قانون‌گذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقنین جامع بررسی الگوی مطلوب قانون‌گذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقویت شناختی سیاستگذاری عمومی در حوزه تقویت شناختی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 249-263]
 • تکامل سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127]
 • تکنیک دلفی شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 241-260]
 • تکنوکراسی برنامه‌ریزی بدون نظریه؛ صدای شنیده نشده فروپاشی برنامه‌ریزی تکنوکراتیک در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 79-92]
 • تکنولوژی رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 99-119]
 • تلگرام تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 91-110]
 • تمرکززدایی رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • تمرکززدایی حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 9-26]
 • تمرکززدایی واکاوی موانع و چالش های تحقق تمرکززدایی در چارچوب شوراهای اسلامی در جمهوری اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-197]
 • تنظیم‌گری اولویت‌‌بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانیِ بخش دولتی و غیردولتی ایران در حوزه خیریه‌ها [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 141-158]
 • تنظیم‌گری بررسی نگاشت نهادی نظام تنظیم‌گری زیست‌فناوری در ایران؛ مطالعه موردی: غذا و داروی مبتنی بر زیست‌فناوری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]
 • تنظیم‌گری ارائه چارچوب نهادی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار در ایران؛ مطالعه‌ موردی: ارائه‌دهندگان خدمات برخط جابجایی درون‌شهری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 9-34]
 • تنظیم‌گری منابع اینترنتی ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-29]
 • تنظیم مقررات فضای مجازی طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 96-122]
 • تنوع مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 107-129]
 • تنوع عصبی طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 69-78]
 • تنوع فرهنگی مبانی مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی با محوریت مرجعیت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-27]
 • تنوع قومی تبیین اهداف راهبردی و سیاست‌های مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 133-151]
 • توازن جنسیتی بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 237-257]
 • توافق پاریس تحلیل سیاست‌های برنامه مشارکت ملی ذیل توافق پاریس در صنعت برق ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 49-70]
 • توانایی حکومت درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 79-99]
 • توانمندسازی تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 213-241]
 • توربین بادی ارزیابی اثر توسعه صنعت تولید تجهیزات توربین بادی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 139-152]
 • توزیع برق حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 9-26]
 • توزیع قدرت بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه‌ پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 89-107]
 • توسعه اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟ [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-88]
 • توسعه بررسی شیوه‌های سیاستگذاری عمومی در توسعه‌‌ متوازن مناطق تازه صنعتی‌شده: مطالعه‌‌ موردی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-50]
 • توسعه سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای در حال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • توسعه فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • توسعه طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 115-134]
 • توسعه اقتصادی ائتلاف‌های سیاسی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 113-131]
 • توسعه پایدار تدوین چارچوبی برای تحلیل وضعیت توسعه‌‌ پایدار با استفاده از شاخص یکپارچه‌‌ سنجش توسعه: ‌نمونه‌‌ موردی پنج صنعت تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-76]
 • توسعه پایدار بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 237-257]
 • توسعه پایدار طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-155]
 • توسعه پایدار ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 225-250]
 • توسعه پایدار شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 187-209]
 • توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی بهره‌گیری از سیاستگذاری جنسیتی در عرصه اختراعات در راستای توسعه پایدار در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 93-106]
 • توسعه پایدار کسب و کار مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 27-46]
 • توسعه خوشه‌های کسب‌وکار طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 9-28]
 • توسعه شهری شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 9-25]
 • توسعه صادرات طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 167-185]
 • توسعه صادرات نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414 [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-22]
 • توسعه صنعتی بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 111-123]
 • توسعه گردشگری بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-53]
 • توسعه متوازن منطقه‌ای بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم ایران با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 99-115]
 • توسعه محصول جدید بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 67-86]
 • توسعه نخبگی بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-153]
 • توسعه نظام تأمین اجتماعی بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-28]
 • توسعه نقش‌پذیری تدوین الگوی زیرساخت‌های لازم برای توسعه نقش پذیری ذینفعان کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 129-143]
 • توسعۀ کارآفرینی سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-40]
 • توصیه‌های سیاستی راهنمای تدوین شواهد برای کاربست در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری: مطالعه‌ای با روش دلفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-53]
 • توصیه‌های سیاستگذاری معرفی پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 281-306]
 • تولید داخلی ارزیابی اثر توسعه صنعت تولید تجهیزات توربین بادی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 139-152]
 • تولید داخلی تجهیزات پزشکی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-29]
 • تولید فضا بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-115]
 • توماس بریکلند شناخت فرایند سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 189-202]
 • تئوری انتقادی تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزش‌های گم‌شده [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 137-160]
 • تئوری بازی سیاستگذاری در همکاری های بین المللی با رویکرد نظریه بازی تکراری و کابرد آن در OPEC [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-27]
 • تئوری نهادگرایی جدید بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 121-138]

ث

 • ثبت گواهینامه‌ اختراع بهره‌گیری از سیاستگذاری جنسیتی در عرصه اختراعات در راستای توسعه پایدار در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 93-106]

ج

 • جایگزین دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی؛ روش‌شناسی، امکانات نظری و یافته‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 201-225]
 • جامعه‌پذیری آسیب‌شناسی سیاستگذاری مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • جامعه‌پذیری سیاسی کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 261-280]
 • جامعه سیاسی تحلیل مفهومی روابط جامعه‌ سیاسی، سیاست و سیاستگذاری عمومی در عصر پهلوی دوم (1357-1342) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 55-80]
 • جامعه‌شناسی برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی بدون نظریه؛ صدای شنیده نشده فروپاشی برنامه‌ریزی تکنوکراتیک در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 79-92]
 • جامعه‌شناسی سیاستگذار وبری رهیافت وبری جامعه‌شناسی سیاستگذار؛ بدیلی برای رهیافت پوزیتویستی و هنجاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 251-269]
 • جامعه محلی مدیریت منابع مشاع؛ دیدگاه‌های نظری و تجربه‌های عملی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 129-145]
 • جان اریکسون سیاستگذاری خارجی آمریکا در برابر ایران در دوره تنش‌زدایی با شوروی (دتانت): نسبت کلان - نظریات با خط‌مشی‌های سیاسی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 155-169]
 • جان کینگدان دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی؛ روش‌شناسی، امکانات نظری و یافته‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 201-225]
 • جبران خسارت سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • جذب نخبگی بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-153]
 • جریانات چندگانه کینگدان تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 91-110]
 • جریان ارتدوکسی و رادیکالی توسعه تاریخ ذهنیّت توسعه در غرب ( فهمی نو از یونان باستان تا روزگار آستان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 139-163]
 • جریان آزاد اطلاعات و سرمایه سیاستگذاری صنعتی الگوی حفظ و ارتقاء کارآمدی بخش بالادست صنعت نفت ایران [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 29-45]
 • جریان‌سازی جنسیتی بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 237-257]
 • جریان‌سازی جنسیتی بهره‌گیری از سیاستگذاری جنسیتی در عرصه اختراعات در راستای توسعه پایدار در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 93-106]
 • جرم بررسی تأثیرات سیاست اجتماعی بر پدیده جرم [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 179-186]
 • جرم‌انگاری بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]
 • جرم دولتی بررسی ابعاد سیاستگذاری جرم دولتی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 193-209]
 • جرم دولتی بایسته‌های حاکم بر جرم‌انگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 145-165]
 • جریمه مشمولین غایب تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 103-121]
 • جشنواره بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-116]
 • جمع سپاری طراحی الگوی جمع‌سپاری ایده‌های نوآورانه بر بستر رسانه‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: صنعت بیمه) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 59-78]
 • جمع‌سپاری خط‌مشی جمع‌سپاری خط‌‌مشی و جلب مشارکت عامّه در فرایند خط‌مشی‌‌گذاری عمومی: درس‌آموزه‌هایی برای ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 185-205]
 • جمهوری اسلامی ایران چالش های هامون و راهبردهای نجات [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 121-140]
 • جمهوری اسلامی ایران ارزیابی پیاده سازی حاکمیت سیاسی: تطبیق جمهوری اسلامی ایران با چارچوب متلند [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش اتاق‌های فکر در سیاستگذاری خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 219-231]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 137-146]
 • جنبش‌های اجتماعی سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 147-165]
 • جنگ کم‌شدت سیاستگذاری راهبردی ایران در سوریه و عراق (2011-2020) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 263-283]
 • جنگل‌داری تحلیلی انتقادی بر گفتمان‌های مدیریتی جنگل‌های شمال ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 122-136]
 • جنگل‌های شمال ایران تحلیلی انتقادی بر گفتمان‌های مدیریتی جنگل‌های شمال ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 122-136]
 • جهان مُثُل اسطوره‌ای/الاهیاتی فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • جهان مشترک اذهان تأملی در فلسفه سیاستگذاری عمومی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • جوانان جهان‌های ناسازگار: تحلیل سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 93-109]
 • جوانان اصفهانی بازاریابی سیاسی و فرآیند تصمیم گیری رأی دهندگان؛ مطالعه موردی: جوانان رأی دهنده اصفهانی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]

چ

 • چارچوب ITIL سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 29-50]
 • چارچوب تحلیل روایی سیاست چارچوب تحلیل روایی سیاست: درک و کاربرد تحلیل روایت در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-234]
 • چارچوب حقوقی ارائه چارچوب حقوقی مسئولیت پذیری در عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا در بستر دولت الکترونیک؛ تبیین الگوی سیاستگذاری موثر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 81-103]
 • چارچوب فناوری بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 87-102]
 • چارچوب نهادی استروم ارائه چارچوب نهادی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار در ایران؛ مطالعه‌ موردی: ارائه‌دهندگان خدمات برخط جابجایی درون‌شهری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 9-34]
 • چالش اخلاقی بازخوانی انتقادی سیاستگذاری رفتاری؛ تأملاتی برای بهره‌گیری از الگویی نوظهور در سیاستگذاری عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چالش خط‌مشی‌گذاری شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 126-153]
 • چالش دسترسی به آب مقایسه نگرش‌های «سیستم نوآوری فناورانه» و «گذار به پایداری»؛ مورد مطالعاتی: چالش آب در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 55-77]
 • چالش ها تبیین چالش های اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس روش فراترکیب [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 331-343]
 • چالش‌های اقتصادی سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران؛ رهیافت‌ها، فرآیندها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 27-49]
 • چرخش نخبگان بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-153]
 • چشم‌انداز بررسی و ارزیابی خط مشیهای مبارزه با فساد در برنامه‌های چهارگانه‌‌ توسعه‌‌ جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-68]
 • چشم‌انداز آموزش‌عالی مطالعه تطبیقی چشم‌انداز و اهداف کلان آموزش‌عالی درکشورهای منتخب [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 285-307]
 • چین تأثیر روابط ایران و چین بر سیاستگذاری مدیریت بحران کرونا در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]
 • چهارچوب پیاده‌سازی سیاستی متلند ارزیابی پیاده سازی حاکمیت سیاسی: تطبیق جمهوری اسلامی ایران با چارچوب متلند [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • چهارچوب جریانات چندگانه شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-111]

ح

 • حیات ذهن و تجربۀ زیسته «بازی تمایز و تضاد»؛ رهیافتی نو برای فهم تاریخ ذهنیّت توسعه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-97]
 • حاکمیت شبکه‌ای طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 112-139]
 • حاکمیت ملی بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 165-185]
 • حبس زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 107-121]
 • حبس زدایی زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 107-121]
 • حفاظت از داده شخصی بررسی الگوی مطلوب قانون‌گذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حفره‌ها پیشایندهای ظرفیت هماهنگی خط‌مشی‌های ملی در ایران: واکاوی سه گانه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ذهن‌افزاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 179-202]
 • حق اختراع بازخوانی سیاست‌ها و قواعد نظام حق اختراع در پرتو مسئله تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 199-213]
 • حق جستجوی خوشبختی حق شهروندان در جستجوی خوشبختی؛ مطالعه بایسته‌ها و الگوهای سیاستگذاری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 191-204]
 • حق دسترسی ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-29]
 • حقوق بشر و شهروندی حق شهروندان در جستجوی خوشبختی؛ مطالعه بایسته‌ها و الگوهای سیاستگذاری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 191-204]
 • حقوق بنیادین بررسی ابعاد سیاستگذاری جرم دولتی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 193-209]
 • حقوق شهروندی سیاست‌های آموزشی و حقوق شهروندی کودکان در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • حقوق عمومی سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 170-185]
 • حقوق مالکیت فکری بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-153]
 • حقوق مالکیت فکری بازخوانی سیاست‌ها و قواعد نظام حق اختراع در پرتو مسئله تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 199-213]
 • حکم ارزشی رهیافت وبری جامعه‌شناسی سیاستگذار؛ بدیلی برای رهیافت پوزیتویستی و هنجاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 251-269]
 • حکمرانی درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 79-99]
 • حکمرانی ارزیابی نهادی حکمرانی شهری در تهران با تاکید بر نظارت همگانی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 71-87]
 • حکمرانی حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 9-26]
 • حکمرانی اولویت‌‌بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانیِ بخش دولتی و غیردولتی ایران در حوزه خیریه‌ها [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 141-158]
 • حکمرانی ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 225-250]
 • حکمرانی الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی آموزش عالی در اروپا [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 229-247]
 • حکمرانی طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-106]
 • حکمرانی ارائه چارچوب نهادی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار در ایران؛ مطالعه‌ موردی: ارائه‌دهندگان خدمات برخط جابجایی درون‌شهری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 9-34]
 • حکمرانی آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 155-177]
 • حکمرانی آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 191-208]
 • حکمرانی تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 213-241]
 • حکمرانی آب آسیب‌شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب در ایران (1392-1368) [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 203-223]
 • حکمرانی آب بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 9-31]
 • حکمرانی آب بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 169-190]
 • حکمرانی آب بررسی علل بحران در سیاست‌های آب حوضه زاینده‌رود؛ مورد مطالعه شهرستان‌های غربی استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 43-59]
 • حکمرانی اعضای هیئت علمی باز تعریف نقش اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی: یک مطالعه کیفی با استفاده از تحلیل تماتیک [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 55-76]
 • حکمرانی اقتصادی بررسی اثر نظام سیاسی و منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی اقتصادی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 41-55]
 • حکمرانی آموزش عالی باز تعریف نقش اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی: یک مطالعه کیفی با استفاده از تحلیل تماتیک [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 55-76]
 • حکمرانی آموزش عالی شناسایی عوامل موثر بر تحولاتِ حکمرانی آموزش عالی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 169-180]
 • حکمرانی اینترنت سیاستگذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 59-79]
 • حکمرانی بخش بالادستی نفت تحلیل نقش بازیگران حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت ایران در شکست‌های نظام نوآوری بخشی: مطالعه چند موردی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 163-184]
 • حکمرانی پلتفرم‌ها سیاستگذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 59-79]
 • حکمرانی توسعه پایدار منطقه‌ای بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم ایران با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 99-115]
 • حکمرانی حمایت اجتماعی واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 57-79]
 • حکمرانی خوب سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 170-185]
 • حکمرانی خوب نظام تأمین اجتماعی بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-28]
 • حکمرانی دانشگاه باز تعریف نقش اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی: یک مطالعه کیفی با استفاده از تحلیل تماتیک [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 55-76]
 • حکمرانی شبکه‌ای جمع‌سپاری خط‌‌مشی و جلب مشارکت عامّه در فرایند خط‌مشی‌‌گذاری عمومی: درس‌آموزه‌هایی برای ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 185-205]
 • حکمرانی شبکه‌ای طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-106]
 • حکمرانی شبکه‌ای طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-150]
 • حکمرانی شهری ارزیابی نهادی حکمرانی شهری در تهران با تاکید بر نظارت همگانی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 71-87]
 • حکمرانی عمومی نوین تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 225-242]
 • حکمرانی کوید-19 مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 9-35]
 • حکمرانی مشارکتی باز تعریف نقش اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی: یک مطالعه کیفی با استفاده از تحلیل تماتیک [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 55-76]
 • حکومت تکثّر مقیاسی و سوء مصرف نهادی در سیاست‌ها و تشکیلات محیط‌زیست ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 167-188]
 • حکومت دینی ارزیابی پیاده سازی حاکمیت سیاسی: تطبیق جمهوری اسلامی ایران با چارچوب متلند [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • حمایت اجتماعی واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 57-79]
 • حمایت حقوقی از ایده چالش های حقوقی اتخاذ رویه نوآوری باز به عنوان مدل کسب و کار برای شرکت ها با تاکید بر نقش نهاد سیاستگذار در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 111-128]
 • حمایت های دولتی طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 69-78]
 • حمل‌ونقل بین‌المللی طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 9-21]
 • حمل و نقل عمومی شهری طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-106]
 • حوزه عمومی ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 225-250]
 • حوضه آبریز زاینده‌رود بررسی تطبیقی عملکرد دولت‌های هشتم و نهم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاستگذاری منابع آبی؛ مطالعه‌ موردی: بحران منابع آب در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-216]
 • حوضه آبریز زاینده‌رود بررسی علل بحران در سیاست‌های آب حوضه زاینده‌رود؛ مورد مطالعه شهرستان‌های غربی استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 43-59]

خ

 • خاستگاه سیاست سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 95-107]
 • خانوادگی زدایی سیاستگذاری خانواده و تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 133-152]
 • خانوادگی گرایی سیاستگذاری خانواده و تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 133-152]
 • خانواده‌ سالم تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه‌‌ خانواده: نمونه‌‌‌ آماری شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • خاورمیانه سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی (2018-2011) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-194]
 • خدمات الکترونیکی طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 35-60]
 • خدمات آنلاین بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سطح دموکراسی با استفاده از روش داده‌های پانل [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • خدمات تولید و صادرات رهیافت‌های توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مبتنی بر تفکر نرم سیستمی و تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 9-25]
 • خدمات شهروندی طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 35-60]
 • خرید تضمینی طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • خرد مایه سیاستی آینده‌پژوهی انتقادی حکمرانی آب در ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 105-124]
 • خیریه اولویت‌‌بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانیِ بخش دولتی و غیردولتی ایران در حوزه خیریه‌ها [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 141-158]
 • خشونت سرمایه ای بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323) [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 9-31]
 • خصوصی‌سازی فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 57-73]
 • خط‌مشی تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • خط‌مشی بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 89-109]
 • خـط‌مشـی طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 115-134]
 • خط‌مشی ایران فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]
 • خط‌مشی بودجه‌ای شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 143-161]
 • خط‌‌مشی‌ پژوهی گونه‌شناسی کارکردهای مراکز علمی و نهادهای مشاوره‌ای در عرصه خط ‏مشی ‏گذاری عمومی: الگویی جامع و تلفیقی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-112]
 • خط مشی عمومی تبیین اهداف راهبردی و سیاست‌های مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 133-151]
 • خط‌مشی عمومی بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 78-95]
 • خط‌مشی عمومی ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-57]
 • خط‌مشی عمومی شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 126-153]
 • خط‎مشی عمومی شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • خط‌‌مشی عمومی واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 29-56]
 • خط‌مشی عمومی و مدیریت تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 177-197]
 • خط‌مشی فرهنگی ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 61-78]
 • خط‌مشی فضای مجازی تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 91-110]
 • خط مشی گذاری کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 81-91]
 • خط مشی گذاری تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 213-241]
 • خط مشی‌گذاری طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 115-134]
 • خط‌مشی گذاری طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 9-28]
 • خط‌مشی‌گذاری بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 123-138]
 • خط‌مشی‌گذاری طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 159-176]
 • خط‌مشی‌گذاری طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • خط‌مشی‌گذاری تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 79-97]
 • خط‌مشی‌گذاری شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-111]
 • خط‌مشی‌گذاری تبیین فرایند طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 235-251]
 • خط‌مشی‌گذاری ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • خط‌مشی‌گذاری طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 9-21]
 • خط‌‌مشی‌گذاری شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • خط‌‌مشی‌گذاری ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 61-78]
 • خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 43-59]
 • خط‌مشی‌گذاری تعاملی تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 126-153]
 • خط‌مشی‌گذاری زهرآگین تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 79-97]
 • خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-141]
 • خط‌مشی‌گذاری شورایی شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی گونه‌شناسی کارکردهای مراکز علمی و نهادهای مشاوره‌ای در عرصه خط ‏مشی ‏گذاری عمومی: الگویی جامع و تلفیقی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-112]
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 33-56]
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 81-104]
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 83-106]
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]
 • خط‏مشی‏گذاری عمومی شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط‏مشی‌‏ها ی عمومی در وزارت نیرو [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]
 • خط‌مشی گردشگری پزشکی بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-53]
 • خط‌مشی محتوا تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 91-110]
 • خط‌مشی‌های تنظیمی طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 96-122]
 • خط‌مشی‌های مالیاتی بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 78-95]
 • خط مشی‌های مبارزه با فساد بررسی و ارزیابی خط مشیهای مبارزه با فساد در برنامه‌های چهارگانه‌‌ توسعه‌‌ جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-68]
 • خوداجرایی ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 143-167]
 • خودتنظیمی بررسی الگوی مطلوب قانون‌گذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دادخواهی سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • دادرسی غیررسمی سیاستگذاری جنایی افتراقی درباره اطفال و نوجوانان [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 93-105]
 • داده حکومتی باز شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-89]
 • داده های تابلویی تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 127-145]
 • دارایی‌های فکری تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربین‌المللی دارایی فکری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 89-113]
 • داروهای نوفناورانه نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414 [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-22]
 • دیالکتیک نص و واقعیت دشواره‌‌ تعامل نص و واقعیت در برساخت سیاست جنایی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 79-92]
 • دام اجتماعی دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 233-252]
 • دانش استحکام بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 195-200]
 • دانش‌آموزان سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای در حال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • دانش بومی مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 27-46]
 • دانش ضمنی رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 99-119]
 • دانشگاه الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی آموزش عالی در اروپا [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 229-247]
 • دانشنامه استحکام بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 195-200]
 • داوری سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • دیپلماسی ارتباطی ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-29]
 • دتانت سیاستگذاری خارجی آمریکا در برابر ایران در دوره تنش‌زدایی با شوروی (دتانت): نسبت کلان - نظریات با خط‌مشی‌های سیاسی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 155-169]
 • دیدگاه گردشگران شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-156]
 • درمان و آموزش پزشکی طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 112-139]
 • دستگاه‌های اقتصادی استان‌ها مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری عوامل موثر بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در استان‌ها (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • دستورکار دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی؛ روش‌شناسی، امکانات نظری و یافته‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 201-225]
 • دستور کار سیاستی بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 43-61]
 • دستورگذاری شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-111]
 • دشت رفسنجان تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 75-92]
 • دیکتاتوری بررسی اثر نظام سیاسی و منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی اقتصادی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 41-55]
 • دکترین سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 95-107]
 • دگرگونی‌های اجتماعی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه‌‌ خانواده: نمونه‌‌‌ آماری شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • دلال بیمه جلوه‌های گوناگون تنظیم مقررات دلالی بیمه در ایران و جهان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 270-289]
 • دموکراسی تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 127-145]
 • دموکراسی بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سطح دموکراسی با استفاده از روش داده‌های پانل [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • دموکراسی بررسی اثر نظام سیاسی و منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی اقتصادی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 41-55]
 • دموکراسی محلی واکاوی موانع و چالش های تحقق تمرکززدایی در چارچوب شوراهای اسلامی در جمهوری اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-197]
 • دموکراسی مشارکتی بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 123-135]
 • دوره پیش‌دبستانی بررسی و تحلیل سیاست‌های دورة‌ پیش‌دبستان در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 25-42]
 • دوگان‌ شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 126-153]
 • دوگانگی سیاست- اداره شناسایی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: رابطه قوای مجریه و مقننه 1392-1388) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 151-166]
 • دولت تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • دولت بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 36-60]
 • دولت تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 211-223]
 • دولت مردم، سیاست و دولت؛ از بی‌اعتنایی به سیاست تا ناکارآمدی دولت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 143-149]
 • دولت مدیریت منابع مشاع؛ دیدگاه‌های نظری و تجربه‌های عملی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 129-145]
 • دولت بازخوانی انتقادی سیاستگذاری رفتاری؛ تأملاتی برای بهره‌گیری از الگویی نوظهور در سیاستگذاری عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دولت یازدهم عوامل موثر بر گفتمان اعتدال در سیاستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیش نظریه جیمز روزنا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-190]
 • دولت الکترونیک طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 35-60]
 • دولت توسعه‌خواه اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟ [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-88]
 • دولت توسعه‌خواه دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 111-132]
 • دولت توسعه گرا تبیین اثرگذاری سیاستگذاری اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی؛ مطالعه تطبیقی: ایران، عربستان، امارات و قطر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]
 • دولت توسعه‌گرا شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 153-173]
 • دولت توسعه‌گرا سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران؛ رهیافت‌ها، فرآیندها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 27-49]
 • دولت ضعیف و اجتماعات ضعیف تر بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323) [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 9-31]
 • دولت قانونی بررسی ابعاد سیاستگذاری جرم دولتی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 193-209]
 • دولت قانونمند بررسی ابعاد سیاستگذاری جرم دولتی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 193-209]
 • دولت کارگری سیاستگذاری مسکن در انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]
 • دولت محافظه کار سیاستگذاری مسکن در انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]
 • دولت های توخالی درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 79-99]
 • دولت‌های جمهوری اسلامی بررسی رویکردها و عملکرد سیاستگذاری مسکن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 163-173]

ذ

 • ذینفعان ارائه استعاره نوآورانه برای دانشگاه تهران متناسب با عصر جدید با استفاده از پس‌زمینه فکری گروه‌های ذی‌نفع [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 47-65]
 • ذینفعان بررسی علل بحران در سیاست‌های آب حوضه زاینده‌رود؛ مورد مطالعه شهرستان‌های غربی استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 43-59]
 • ذی‌نفعان سازمانی بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • ذی‌نفعان فردی بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • ذینفعان کلیدی تدوین الگوی زیرساخت‌های لازم برای توسعه نقش پذیری ذینفعان کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 129-143]
 • ذی‌نفعان گروهی بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • ذی‌نفعان محله بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • ذهن درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-57]

ر

 • رأی دادن بازاریابی سیاسی و فرآیند تصمیم گیری رأی دهندگان؛ مطالعه موردی: جوانان رأی دهنده اصفهانی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • ریاضیات توسعه فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • رانت سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران؛ رهیافت‌ها، فرآیندها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 27-49]
 • رانت نفت رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • رانت نفتی واکاوی یک تجربه‌ مهم ملی در عرصه‌ سیاستگذاری عمومی: هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-105]
 • راهبری اینترنت ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-29]
 • راهبرد سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ چگونگی، فرایند و عوامل مؤثر بر تدوین [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 69-88]
 • راهبرد شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • راهبرد فناوری اندازه‌گیری و مشخصه‌سازی تغییر سیاست‌های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 37-54]
 • راهنمای نگارش راهنمای تدوین شواهد برای کاربست در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری: مطالعه‌ای با روش دلفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-53]
 • ربط ارزشی رهیافت وبری جامعه‌شناسی سیاستگذار؛ بدیلی برای رهیافت پوزیتویستی و هنجاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 251-269]
 • رسانه فرایندهای هویتی در غرب و بازنمایی سیاستگذاری مبتنی بر هراس: درک زمینه های اسلام هراسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 119-140]
 • رسانه سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 147-165]
 • رسانه اجتماعی طراحی الگوی جمع‌سپاری ایده‌های نوآورانه بر بستر رسانه‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: صنعت بیمه) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 59-78]
 • رسانه‌های اجتماعی سیاستگذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 59-79]
 • رسانه‌های اجتماعی تحلیل صدای عمومی سیاسی با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی: بررسی پویش #مادرم_ایرانی_است_من_کجایی_ام [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-151]
 • رشد اقتصادی ارزیابی اثر توسعه صنعت تولید تجهیزات توربین بادی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 139-152]
 • رشد کمی دانشجویان الگوهای ذهنی اعضای هیئت علمی درباره پیامدهای سیاست رشد کمی دانشجویان: مطالعه‌ای براساس روش کیو [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-125]
 • رفتار مصرف‌کنندگان بازاریابی سیاسی و فرآیند تصمیم گیری رأی دهندگان؛ مطالعه موردی: جوانان رأی دهنده اصفهانی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • رفتارهای انطباقی فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 119-142]
 • رکود تورمی واکاوی یک تجربه‌ مهم ملی در عرصه‌ سیاستگذاری عمومی: هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-105]
 • رگرسیون کوانتایل بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 111-123]
 • رگرسیون لجستیک دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 233-252]
 • رگلاتور آینده‌پژوهی انتقادی حکمرانی آب در ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 105-124]
 • رهیافت جامعه‌شناسی-تاریخ «دولت خدمتگزار»؛ بحثی آغازین در سیاستگذاری صنعت خودرو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 147-154]
 • رهیافت شبکه ای در اجرای سیاست بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه‌ پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 89-107]
 • رهبری آموزشی تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزش‌های گم‌شده [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 137-160]
 • روابط بین اعضای شبکه تحلیل روابط درون شبکه‌ای میان اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مطالعه موردی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-145]
 • روابط بین‌الملل در ایران آسیب‌شناسی سیاستگذاری در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی شیوه‌های سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری رشته روابط بین‌الملل [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 209-234]
 • روابط حاکمیت ملی و محلی بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 165-185]
 • روایت پویایی‌های خط‌مشی عمومی: نظریه و شواهد [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 203-220]
 • روایت‌پژوهی راهبردی تحلیل سیستمی سیاستگذاری مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد روایت-پژوهی راهبردی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • روبات تلگرامی دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 233-252]
 • رویداد غذا بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-116]
 • روش پژوهش چارچوب تحلیل روایی سیاست: درک و کاربرد تحلیل روایت در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-234]
 • روش تحقیق معرفی پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 281-306]
 • روش ترکیبی شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 241-260]
 • روش داده بنیان طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 9-27]
 • روش دلفی نعمت یا نقمت گاز طبیعی در ایران: بررسی آینده‌پژوهانه صادرات گاز طبیعی تا 2050 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 151-167]
 • روش دلفی فازی کاربست روش‌های آینده‌پژوهی به‌منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • روش شناسی روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 189-208]
 • روش‌شناسی تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]
 • روش‌شناسی تفکر نرم سیستمی (SSM) رهیافت‌های توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مبتنی بر تفکر نرم سیستمی و تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 9-25]
 • روش فراترکیب استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 241-260]
 • روش‌های ارزیابی ارزیابی سیاست؛ نابسامانی مفهومی؟ [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 9-28]
 • روش‌های آینده‌پژوهی کاربست روش‌های آینده‌پژوهی به‌منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره واکاوی موانع و چالش های تحقق تمرکززدایی در چارچوب شوراهای اسلامی در جمهوری اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-197]
 • رویکرد بازخوردی مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 164-187]
 • رویکرد بومی شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 153-175]
 • رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه‌ پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 89-107]
 • رویکرد تطبیقی بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 153-177]
 • رویکرد قابلیت واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 57-79]
 • رویکرد قابلیت طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 159-176]
 • رویکرد کیفی مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 77-98]
 • رویکردهای تفسیری جهان‌های ناسازگار: تحلیل سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 93-109]
 • روند شناسایی روندها و سناریوهای آینده نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 33-58]
 • رئالیسم‌انتقادی آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 191-208]

ز

 • زیست بوم سیاسی بررسی سیاست‌های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست بوم سیاسی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 9-42]
 • زیست‌بوم کسب و کار طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 26-42]
 • زیست جهان تأملی در فلسفه سیاستگذاری عمومی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • زیست‌فناوری بررسی نگاشت نهادی نظام تنظیم‌گری زیست‌فناوری در ایران؛ مطالعه موردی: غذا و داروی مبتنی بر زیست‌فناوری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]
 • زمان سیاستگذاری عمومی در ایران زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • زنان تجربه زیسته‌ زنان از موانع و چالش‌های پیش‌روی نقش آفرینی در سیاستگذاری ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 281-305]
 • زنان جهان‌های ناسازگار: تحلیل سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 93-109]
 • زنان بررسی موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 137-146]
 • زنجیره ارزش سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • زندان زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 107-121]
 • زندان زدایی زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 107-121]
 • زندگی شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 259-269]
 • زندگی روزمره تأملی در فلسفه سیاستگذاری عمومی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • زهرآگینی تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 79-97]

ژ

 • ژاپن نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 79-101]
 • ژنتیک سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127]

س

 • ساباتیر چارچوب ائتلاف‌های حامی؛ با ساباتیر در هزارتوی سیاستگذاری عمومی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 201-209]
 • ساختار اجتماعی انباشت شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 153-173]
 • ساختار اداری دولت رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • ساختاربندی مشکل سیاستی ساختاربندی مشکلات سیاستی؛ مرور فصل سوم کتاب «تحلیل سیاست عمومی: یک تحلیل یکپارچه» اثر ویلیام دان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]
 • ساختاری تفسیری مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری عوامل موثر بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در استان‌ها (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • ساختار تودرتو بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 9-31]
 • ساختاردهی مسئله نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 33-56]
 • ساختار سیاسی بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • ساختار سیاستگذاری بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 55-77]
 • ساختار قدرت تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه‌‌ خانواده: نمونه‌‌‌ آماری شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • ساختار قدرت بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 121-138]
 • ساخت حکومت ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 151-171]
 • سازمان اوقاف و امور خیریه تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 109-125]
 • سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 127-145]
 • سازمان حج و زیارت تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 109-125]
 • سازماندهی کنشگران اجرایی ارزیابی مؤلفه‌های اجرای سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران عرصۀ پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 140-163]
 • سازمان فرهنگی سیاستگذاری پژوهش و توسعه در سازمان‏های فرهنگی مردم‏شناسانه: مطالعه‌ موردی صنایع فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 43-56]
 • سازمان فرهنگی ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 61-78]
 • سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید) طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکت‌های بزرگ با میانجی‌گری صندوق کارآفرینی امید [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 115-135]
 • سازمان مردم‌شناختی سیاستگذاری پژوهش و توسعه در سازمان‏های فرهنگی مردم‏شناسانه: مطالعه‌ موردی صنایع فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 43-56]
 • سازمانهای دولتی تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری در سازمانهای دولتی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 29-53]
 • سازمانهای دولتی بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 123-139]
 • سازمان‌های غیرانتفاعی اولویت‌‌بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانیِ بخش دولتی و غیردولتی ایران در حوزه خیریه‌ها [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 141-158]
 • سازمان‌های مردم‌نهاد شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • سازواری بررسی و مقایسه برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی از منظر شاخصهای سیاستگذاری اقتضائی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-203]
 • ساز و کارهای دانشی واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 29-56]
 • سیاست تحلیل مفهومی روابط جامعه‌ سیاسی، سیاست و سیاستگذاری عمومی در عصر پهلوی دوم (1357-1342) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 55-80]
 • سیاست طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]
 • سیاست بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عمل [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 101-117]
 • سیاست شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 259-269]
 • سیاست فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-104]
 • سیاست تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • سیاست شناخت فرایند سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 189-202]
 • سیاست تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]
 • سیاست اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-275]
 • سیاست تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 211-223]
 • سیاست مردم، سیاست و دولت؛ از بی‌اعتنایی به سیاست تا ناکارآمدی دولت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 143-149]
 • سیاست اجتماعی بررسی تأثیرات سیاست اجتماعی بر پدیده جرم [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 179-186]
 • سیاست اجتماعی آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های اجتماعی تسهیل «مادری/ اشتغال» در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 59-73]
 • سیاست اجتماعی انتقادی احیای علوم سیاسی یا برآمدن سیاست اجتماعی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 283-298]
 • سیاست‌ ارتقاء ساخت اجتماعی وضع سیاست ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 9-28]
 • سیاست آموزشی تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزش‌های گم‌شده [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 137-160]
 • سیاست آموزشی بررسی و تحلیل سیاست‌های دورة‌ پیش‌دبستان در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 25-42]
 • سیاست آموزشی تحلیل لایه‌ای علّی وضع سیاست در مدارس ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-25]
 • سیاست‌ آموزشی تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 179-200]
 • سیاست بوروکراتیک فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 57-73]
 • سیاست تعدیل اقتصادی سیاست‌های آموزشی و حقوق شهروندی کودکان در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • سیاست جنایی سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • سیاست جنایی زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 107-121]
 • سیاست حقوق مالکیت فکری بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • سیاست خارجی آسیب‌شناسی سیاستگذاری خارجی: مبانی نظری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-27]
 • سیاست خارجی عوامل موثر بر گفتمان اعتدال در سیاستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیش نظریه جیمز روزنا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-190]
 • سیاست خانواده بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-240]
 • سیاست خانواده تحلیل سیاست خانواده در ایران با ملاحظه نقش‌های جنسیتی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 57-68]
 • سیاست زبان بررسی سیاستهای آموزش زبان عربی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • سیاست زدگی فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-104]
 • سیاست‌زدگی بوروکراسی شناسایی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: رابطه قوای مجریه و مقننه 1392-1388) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 151-166]
 • سیاست صنعتی تحلیلی بر سیاست‌های حمایت از تولید و توصیه‌هایی برای بهبود آن؛ مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 211-240]
 • سیاست صنعتی دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 111-132]
 • سیاست صنعتی ارائه الگوی سیاستگذاری ارتقای توان لیسانس دهی خدمات مهندسی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 29-48]
 • سیاست علم تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 75-93]
 • سیاست عمومی مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-33]
 • سیاست عمومی دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی؛ روش‌شناسی، امکانات نظری و یافته‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 201-225]
 • سیاست عمومی منطق کنش جمعی و پیامدهای آن بر سیاستگذاری و توسعه اقتصادی؛ شرحی بر نظریة منسر اُلسُن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 350-371]
 • سیاست فرهنگی و نقش جنسیتی تحلیل سیاست خانواده در ایران با ملاحظه نقش‌های جنسیتی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 57-68]
 • سیاست فناوری عرضه محور مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 60-90]
 • سیاستگذاری مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 107-129]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ چگونگی، فرایند و عوامل مؤثر بر تدوین [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 69-88]
 • سیاستگذاری تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری در سازمانهای دولتی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 29-53]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-40]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 41-60]
 • سیاستگذاری راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 61-80]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری در همکاری های بین المللی با رویکرد نظریه بازی تکراری و کابرد آن در OPEC [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-27]
 • سیاستگذاری کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 81-91]
 • سیاستگذاری شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-156]
 • سیاستگذاری فرایندهای هویتی در غرب و بازنمایی سیاستگذاری مبتنی بر هراس: درک زمینه های اسلام هراسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 119-140]
 • سیاستگذاری رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 141-161]
 • سیاستگذاری آسیب‌شناسی سیاستگذاری خارجی: مبانی نظری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-27]
 • سیاستگذاری بررسی تطبیقی اثرات سیاستی آینده‌نگاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-61]
 • سیاستگذاری شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 153-173]
 • سیاستگذاری بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 237-257]
 • سیاستگذاری نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 79-101]
 • سیاستگذاری مروری بر سیاست شادی/ نشاط در مدارس ایران از ایده تا اجرا [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]
 • سیاستگذاری روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 189-208]
 • سیاستگذاری حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 9-26]
 • سیاستگذاری آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 55-74]
 • سیاستگذاری تبیین اهداف راهبردی و سیاست‌های مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 133-151]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری مسکن در انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]
 • سیاستگذاری طراحی سیاست [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 290-309]
 • سیاستگذاری نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 155-164]
 • سیاستگذاری آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 261-279]
 • سیاستگذاری راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-199]
 • سیاستگذاری بررسی سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگل و مرتع [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 154-179]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • سیاستگذاری ارائه چارچوب حقوقی مسئولیت پذیری در عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا در بستر دولت الکترونیک؛ تبیین الگوی سیاستگذاری موثر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 81-103]
 • سیاستگذاری شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-29]
 • سیاستگذاری تحلیل صدای عمومی سیاسی با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی: بررسی پویش #مادرم_ایرانی_است_من_کجایی_ام [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-151]
 • سیاستگذاری چارچوب تحلیل روایی سیاست: درک و کاربرد تحلیل روایت در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-234]
 • سیاستگذاری مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 9-35]
 • سیاستگذاری چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 237-262]
 • سیاستگذاری بررسی علل بحران در سیاست‌های آب حوضه زاینده‌رود؛ مورد مطالعه شهرستان‌های غربی استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 43-59]
 • سیاستگذاری آسیب‌شناسی سیاستگذاری مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]
 • سیاستگذاری بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]
 • سیاستگذاری تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 9-25]
 • سیاستگذاری بررسی رویکردها و عملکرد سیاستگذاری مسکن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 163-173]
 • سیاستگذاری تأثیر روابط ایران و چین بر سیاستگذاری مدیریت بحران کرونا در ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]
 • سیاستگذاری بررسی موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 137-146]
 • سیاست گذاری تحلیل گفتمانی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 121-140]
 • سیاستگذاری اجتماعی آب بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 169-190]
 • سیاستگذاری ارتباطات سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 147-165]
 • سیاستگذاری اقتصادی طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 51-78]
 • سیاستگذاری اقتصادی تبیین اثرگذاری سیاستگذاری اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی؛ مطالعه تطبیقی: ایران، عربستان، امارات و قطر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]
 • سیاستگذاری اقتضایی بررسی و مقایسه برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی از منظر شاخصهای سیاستگذاری اقتضائی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-203]
 • سیاستگذاری امنیتی سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی (2018-2011) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-194]
 • سیاستگذاری امنیت ملّی ایران تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 169-187]
 • سیاستگذاری آموزش عالی آسیب‌شناسی سیاستگذاری در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی شیوه‌های سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری رشته روابط بین‌الملل [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 209-234]
 • سیاستگذاری تقویت شناختی سیاستگذاری عمومی در حوزه تقویت شناختی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 249-263]
 • سیاستگذاری توسعه اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟ [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-88]
 • سیاستگذاری توسعه برنامه‌ریزی راهبردی و سیاستگذاری توسعه در مدیترانه شرقی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 29-50]
 • سیاستگذاری جنایی سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-121]
 • سیاستگذاری جنایی ارزیابی مؤلفه‌های اجرای سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران عرصۀ پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 140-163]
 • سیاستگذاری جنایی بررسی ابعاد سیاستگذاری جرم دولتی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 193-209]
 • سیاستگذاری جنایی بایسته‌های حاکم بر جرم‌انگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 145-165]
 • سیاست‌گذاری جنایی سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • سیاستگذاری جنایی افتراقی سیاستگذاری جنایی افتراقی درباره اطفال و نوجوانان [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 93-105]
 • سیاستگذاری حقوقی دشواره‌‌ تعامل نص و واقعیت در برساخت سیاست جنایی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 79-92]
 • سیاستگذاری خارجی نقش اتاق‌های فکر در سیاستگذاری خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 219-231]
 • سیاستگذاری خانواده سیاستگذاری خانواده و تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 133-152]
 • سیاستگذاری خاورمیانه‌ای نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 193-211]
 • سیاستگذاری داده باز شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-89]
 • سیاستگذاری راهبردی منطقه‌ای سیاستگذاری راهبردی ایران در سوریه و عراق (2011-2020) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 263-283]
 • سیاستگذاری رفتاری بازخوانی انتقادی سیاستگذاری رفتاری؛ تأملاتی برای بهره‌گیری از الگویی نوظهور در سیاستگذاری عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاستگذاری سلامت تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 73-94]
 • سیاستگذاری شهری بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 123-135]
 • سیاستگذاری شهری طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 145-167]
 • سیاستگذاری شهری شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 9-25]
 • سیاستگذاری صنعتی سیاستگذاری صنعتی الگوی حفظ و ارتقاء کارآمدی بخش بالادست صنعت نفت ایران [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 29-45]
 • سیاستگذاری علم راهنمای تدوین شواهد برای کاربست در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری: مطالعه‌ای با روش دلفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-53]
 • سیاستگذاری علم و فناوری طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 9-27]
 • سیاستگذاری عمومی بررسی شیوه‌های سیاستگذاری عمومی در توسعه‌‌ متوازن مناطق تازه صنعتی‌شده: مطالعه‌‌ موردی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-50]
 • سیاستگذاری عمومی تحلیل مفهومی روابط جامعه‌ سیاسی، سیاست و سیاستگذاری عمومی در عصر پهلوی دوم (1357-1342) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 55-80]
 • سیاستگذاری عمومی بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 121-138]
 • سیاستگذاری عمومی بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران: مطالعه موردی «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-79]
 • سیاستگذاری عمومی بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 123-135]
 • سیاستگذاری عمومی مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 187-200]
 • سیاستگذاری عمومی فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 209-220]
 • سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-121]
 • سیاستگذاری عمومی تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 177-197]
 • سیاستگذاری عمومی بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 113-131]
 • سیاستگذاری عمومی استحکام بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 195-200]
 • سیاستگذاری عمومی طراحی سیاست [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 290-309]
 • سیاستگذاری عمومی بررسی سیاست‌های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست بوم سیاسی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 9-42]
 • سیاستگذاری عمومی زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • سیاستگذاری عمومی شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 241-260]
 • سیاستگذاری عمومی ابزارهای دولت در عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 372-391]
 • سیاستگذاری عمومی تجربه زیسته‌ زنان از موانع و چالش‌های پیش‌روی نقش آفرینی در سیاستگذاری ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 281-305]
 • سیاستگذاری عمومی درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-57]
 • سیاستگذاری عمومی ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 151-171]
 • سیاستگذاری عمومی سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127]
 • سیاستگذاری عمومی سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 95-107]
 • سیاستگذاری عمومی اجرای سیاست‌ها در سواحل مکران ایران؛ بررسی نمودهای یک بحران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 27-42]
 • سیاستگذاری عمومی مروری بر مقالات مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج شماره 41 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 205-219]
 • سیاستگذاری عمومی حق شهروندان در جستجوی خوشبختی؛ مطالعه بایسته‌ها و الگوهای سیاستگذاری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 191-204]
 • سیاستگذاری عمومی «دولت خدمتگزار»؛ بحثی آغازین در سیاستگذاری صنعت خودرو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 147-154]
 • سیاستگذاری عمومی نظریه‌پردازی در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست‌گذاری عمومی چارچوب ائتلاف‌های حامی؛ با ساباتیر در هزارتوی سیاستگذاری عمومی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 201-209]
 • سیاستگذاری عمومی در ایران زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • سیاستگذاری عمومی شهری واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران (1397-1393) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • سیاستگذاری فرهنگی مبانی مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی با محوریت مرجعیت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-27]
 • سیاستگذاری فرهنگی شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 153-175]
 • سیاستگذاری فرهنگی فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی دیدگاههای مقایسه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • سیاستگذاری فرهنگی طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 145-167]
 • سیاستگذاری فرهنگی مطالعه سیاست‌های سینمایی در ایران با محوریت سینمای ملی (1358-1392) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 189-210]
 • سیاستگذاری فرهنگی شناسایی و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 309-329]
 • سیاستگذاری فرهنگی جهان‌های ناسازگار: تحلیل سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 93-109]
 • سیاست گذاری فرهنگی تحلیل گفتمانی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 121-140]
 • سیاستگذاری کارآفرینی تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 91-112]
 • سیاستگذاری مالیاتی تحلیل سیستمی سیاستگذاری مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد روایت-پژوهی راهبردی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • سیاستگذاری مالی جهانی بحران مالی نظام سرمایه داری و تحول در فرایند سیاستگذاری مالی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 81-100]
 • سیاستگذاری مبتنی بر شواهد بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عمل [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 101-117]
 • سیاستگذاری مبتنی بر شواهد راهنمای تدوین شواهد برای کاربست در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری: مطالعه‌ای با روش دلفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-53]
 • سیاستگذاری منابع آب آسیب‌شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب در ایران (1392-1368) [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 203-223]
 • سیاستگذاری نفت و گاز کاربست روش‌های آینده‌پژوهی به‌منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • سیاستگذاری نهادگرا سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران؛ رهیافت‌ها، فرآیندها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 27-49]
 • سیاستگذاری نوآوری واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 173-190]
 • سیاستگذاری نوآوری طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 58-74]
 • سیاستگذاری هسته‌ای دیپلماسی تسمه ارتباطی و سیاستگذاری هسته‌ای امریکا در برنامه جامع اقدام مشترک [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 167-188]
 • سیاستگذاری هوش مصنوعی طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاستگذاری و ارزیابی بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 93-119]
 • سیاست گری احیای علوم سیاسی یا برآمدن سیاست اجتماعی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 283-298]
 • سیاست ملی شهری شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 9-25]
 • سیاست‎نامه شیوه سیاست‎نامه‎نویسی در مطالعات راهبردی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 161-177]
 • سیاست نوآوری بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 36-60]
 • سیاست‌ها بررسی سیاستهای آموزش زبان عربی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • سیاست‌ها پیشایندها و پسایندهای سیاستی افزایش سهم داخل و دستاوردهای آن در توسعه صنعتی کشورها؛ مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-171]
 • سیاست‌های آبی بررسی تطبیقی عملکرد دولت‌های هشتم و نهم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاستگذاری منابع آبی؛ مطالعه‌ موردی: بحران منابع آب در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-216]
 • سیاست‌های اقتصادی مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری عوامل موثر بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در استان‌ها (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • سیاست های آموزشی سیاست‌های آموزشی و حقوق شهروندی کودکان در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • سیاست‌های تامین مالی تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 91-112]
 • سیاست‌های تدارکات تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 225-242]
 • سیاست‌های تعاون شناسایی موانع تحقق سیاست‌های بخش تعاون در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 35-50]
 • سیاست‌های توسعه‌ای تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه‌‌ خانواده: نمونه‌‌‌ آماری شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • سیاست‌های خوشه ای طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 9-28]
 • سیاست‌های سینمایی مطالعه سیاست‌های سینمایی در ایران با محوریت سینمای ملی (1358-1392) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 189-210]
 • سیاست‌های سهم داخل پیشایندها و پسایندهای سیاستی افزایش سهم داخل و دستاوردهای آن در توسعه صنعتی کشورها؛ مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-171]
 • سیاست‌های عرضه و تقاضامحور بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 87-102]
 • سیاست‌های عمومی نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 155-164]
 • سیاست های عمومی سالم تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 73-94]
 • سیاست‌های فرهنگی بررسی مفهوم کودکی در سیاست‌های فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 43-57]
 • سیاست‌های کارآفرینی طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • سیاست‌های کلی اصل 44 فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 57-73]
 • سیاست های کلان بررسی بازنمایی ارزش های انقلاب اسلامی در سیاست های کلان کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 187-202]
 • سیاست‌‌های کلان معماری راهبردی نظام سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند چشم انداز 1404 : الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • سیاست های کلی نظام بررسی بازنمایی ارزش های انقلاب اسلامی در سیاست های کلان کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 187-202]
 • سیاست‌های کلی نظام سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • سیاست‌های کلی نظام بررسی و تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 306-324]
 • سیاستهای مبارزه با فساد مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 164-187]
 • سیاستهای محیط زیست چالش های هامون و راهبردهای نجات [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 121-140]
 • سیاست هیجانی ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 225-250]
 • سامانه منابع آب زیرزمینی تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 75-92]
 • سانترالیسم پارادایمی بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323) [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 9-31]
 • سبک زندگی جهان‌های ناسازگار: تحلیل سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 93-109]
 • سرشت سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127]
 • سرمایه اجتماعی شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • سرمایه‌داری مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 109-125]
 • سرمایه داریِ ضدّسرمایه دارانه بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323) [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 9-31]
 • سرمایه عمومی ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 225-250]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین الگوی زیرساخت‌های لازم برای توسعه نقش پذیری ذینفعان کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 129-143]
 • سرمایه‌‌‌های غیرمادی کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 261-280]
 • سیستان چالش های هامون و راهبردهای نجات [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 121-140]
 • سیستم نوآوری مقایسه نگرش‌های «سیستم نوآوری فناورانه» و «گذار به پایداری»؛ مورد مطالعاتی: چالش آب در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 55-77]
 • سیستم‌های آموزشی سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای در حال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • سطح خرد و سطح کلان عوامل موثر بر گفتمان اعتدال در سیاستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیش نظریه جیمز روزنا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-190]
 • سکّوها طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 58-74]
 • سلامت سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 29-50]
 • سلامت در همه سیاست ها تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 73-94]
 • سناریو توسعه گزینه‌های راهبردی برای سیاستگذاری در صنعت نفت ایران بر اساس آینده‌نگاری راهبردی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • سناریو حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 9-26]
 • سناریو بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 59-78]
 • سناریو مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 9-35]
 • سناریوپردازی شناسایی روندها و سناریوهای آینده نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 33-58]
 • سناریونگاری بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 153-177]
 • سناریونگاری شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 187-209]
 • سناریونگاری نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414 [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-22]
 • سناریونویسی تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 153-174]
 • سناریوهای آینده آینده‌پژوهی انتقادی حکمرانی آب در ایران [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 105-124]
 • سنجش نوآوری چارچوب سنجش نوآوری در نانوتکنولوژی: مطالعه‌‌ موردی حوزه‌‌ نانوتکنولوژی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 89-105]
 • سنخ شناسی طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • سند تحول بنیادین تبیین چالش های اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس روش فراترکیب [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 331-343]
 • سند چشم انداز 1404 معماری راهبردی نظام سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند چشم انداز 1404 : الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • سندروم‌های بحران‌ساز سندروم‌های سیاستگذاری توسعه اقتصادی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 211-235]
 • سینمای ایران مطالعه سیاست‌های سینمایی در ایران با محوریت سینمای ملی (1358-1392) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 189-210]
 • سینمای ملی مطالعه سیاست‌های سینمایی در ایران با محوریت سینمای ملی (1358-1392) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 189-210]
 • سهم داخل پیشایندها و پسایندهای سیاستی افزایش سهم داخل و دستاوردهای آن در توسعه صنعتی کشورها؛ مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-171]
 • سوء‌مصرف موادمخدر بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 113-131]
 • سوء مصرف‌های نهادی تکثّر مقیاسی و سوء مصرف نهادی در سیاست‌ها و تشکیلات محیط‌زیست ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 167-188]
 • سواحل مکران اجرای سیاست‌ها در سواحل مکران ایران؛ بررسی نمودهای یک بحران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 27-42]
 • سوریه تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 169-187]
 • سوژه‌های آموزشی تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 179-200]

ش

 • شاخص ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 31-58]
 • شاخص اجتماعی تدوین چارچوبی برای تحلیل وضعیت توسعه‌‌ پایدار با استفاده از شاخص یکپارچه‌‌ سنجش توسعه: ‌نمونه‌‌ موردی پنج صنعت تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-76]
 • شاخص اقتصادی تدوین چارچوبی برای تحلیل وضعیت توسعه‌‌ پایدار با استفاده از شاخص یکپارچه‌‌ سنجش توسعه: ‌نمونه‌‌ موردی پنج صنعت تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-76]
 • شاخص روایی محتوا فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-104]
 • شاخص زیست‌محیطی تدوین چارچوبی برای تحلیل وضعیت توسعه‌‌ پایدار با استفاده از شاخص یکپارچه‌‌ سنجش توسعه: ‌نمونه‌‌ موردی پنج صنعت تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-76]
 • شاخص سیاستگذاری بررسی و مقایسه برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی از منظر شاخصهای سیاستگذاری اقتضائی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 195-203]
 • شاخص یکپارچه تدوین چارچوبی برای تحلیل وضعیت توسعه‌‌ پایدار با استفاده از شاخص یکپارچه‌‌ سنجش توسعه: ‌نمونه‌‌ موردی پنج صنعت تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-76]
 • شاخص‌ها شناسایی و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 309-329]
 • شاخص‌های ارزیابی نظام ملی ارزیابی؛ نیاز مبرم فرایندهای قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 137-154]
 • شادی مروری بر سیاست شادی/ نشاط در مدارس ایران از ایده تا اجرا [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]
 • شبکه سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 147-165]
 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو تحلیل روابط درون شبکه‌ای میان اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مطالعه موردی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-145]
 • شبکه بازرسی و نظارت مردمی نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 33-56]
 • شبکه‌های اجتماعی ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 151-171]
 • شبکه‌های همکاری تحلیل روابط درون شبکه‌ای میان اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مطالعه موردی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-145]
 • شبیه سازی بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 93-119]
 • شخصیت‌سازی طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 26-42]
 • شرکت بزرگ دارای بازار طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکت‌های بزرگ با میانجی‌گری صندوق کارآفرینی امید [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 115-135]
 • شرکت صنعتی بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 67-86]
 • شفافیت شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-89]
 • شفافیت آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 191-208]
 • شفافیت اقتصادی دولت طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-150]
 • شکاف جنسیتی بهره‌گیری از سیاستگذاری جنسیتی در عرصه اختراعات در راستای توسعه پایدار در ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 93-106]
 • شکاف‌های اجتماعی بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • شکست بازار مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 187-200]
 • شکست دولت مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 187-200]
 • شکست نظام نوآوری تحلیل نقش بازیگران حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت ایران در شکست‌های نظام نوآوری بخشی: مطالعه چند موردی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 163-184]
 • شکل‌بندی ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی راهبردی و سیاستگذاری توسعه در مدیترانه شرقی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 29-50]
 • شکل‌دهی شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 259-269]
 • شمول الکترونیکی تحلیل گفتمان انتقادی سیاست انتقال پول الکترونیکی در پایانه‌های فروش در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-29]
 • شهرستان‌های غربی استان اصفهان بررسی علل بحران در سیاست‌های آب حوضه زاینده‌رود؛ مورد مطالعه شهرستان‌های غربی استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 43-59]
 • شهرنشینی بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 111-123]
 • شهروندان فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-104]
 • شورایاری بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • شورای شهر واکاوی موانع و چالش های تحقق تمرکززدایی در چارچوب شوراهای اسلامی در جمهوری اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-197]
 • شومی منابع بررسی اثر نظام سیاسی و منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی اقتصادی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 41-55]

ص

 • صادرات راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 61-80]
 • صادرات غیرنفتی طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 167-185]
 • صدای سیاسی تحلیل صدای عمومی سیاسی با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی: بررسی پویش #مادرم_ایرانی_است_من_کجایی_ام [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-151]
 • صلح پایدار تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 153-174]
 • صنایع‌دستی مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 27-46]
 • صنایع فرهنگی سیاستگذاری پژوهش و توسعه در سازمان‏های فرهنگی مردم‏شناسانه: مطالعه‌ موردی صنایع فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 43-56]
 • صنایع فرهنگی طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 26-42]
 • صنایع کوچک و متوسط بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 55-77]
 • صندوق عرایض نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 79-101]
 • صنعت بررسی شیوه‌های سیاستگذاری عمومی در توسعه‌‌ متوازن مناطق تازه صنعتی‌شده: مطالعه‌‌ موردی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-50]
 • صنعت بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 89-109]
 • صنعت برق تحلیل سیاست‌های برنامه مشارکت ملی ذیل توافق پاریس در صنعت برق ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 49-70]
 • صنعت تجهیزات پزشکی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-29]
 • صنعت خودرو در ایران «دولت خدمتگزار»؛ بحثی آغازین در سیاستگذاری صنعت خودرو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 147-154]
 • صنعت خودروسازی تحلیلی بر سیاست‌های حمایت از تولید و توصیه‌هایی برای بهبود آن؛ مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 211-240]
 • صنعت خودروسازی دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 111-132]
 • صنعت قطعه‌سازی خودرو طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری آذربایجان شرقی؛ مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-117]
 • صنعت کتاب الکترونیک طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • صنعت نفت ایران توسعه گزینه‌های راهبردی برای سیاستگذاری در صنعت نفت ایران بر اساس آینده‌نگاری راهبردی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • صورت‌بندی مشکل تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 103-121]

ض

ط

 • طبقه بندی طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • طراحی سیاست طراحی سیاست [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 290-309]
 • طراحی سیاست ارتباط صنعت و دانشگاه؛ بررسی و تحلیل ابزارهای سیاستی در قوانین و مقررات ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-166]
 • طرح شبنم نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 33-56]
 • طرح مسکن مهر بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 29-49]

ظ

 • ظرفیت جذب دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 111-132]
 • ظرفیت خط‌مشی درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 79-99]
 • ظرفیت سازمانی رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 99-119]
 • ظرفیت هماهنگی‌ خط‌مشی پیشایندهای ظرفیت هماهنگی خط‌مشی‌های ملی در ایران: واکاوی سه گانه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ذهن‌افزاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 179-202]

ع

 • عاملیت انسانی طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 159-176]
 • عدالت ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • عدالت بررسی بازنمایی ارزش های انقلاب اسلامی در سیاست های کلان کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 187-202]
 • عدالت مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 147-159]
 • عدالت اجتماعی بررسی و تحلیل سیاست‌های دورة‌ پیش‌دبستان در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 25-42]
 • عدالت بین نسلی شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 143-161]
 • عدالت جنسیتی بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 237-257]
 • عدالت فضایی بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-115]
 • عدم قطعیت شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 207-228]
 • عراق سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 41-60]
 • عراق چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 237-262]
 • عربستان نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 193-211]
 • عربستان نقش اتاق‌های فکر در سیاستگذاری خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 219-231]
 • عصر دیجیتال ابزارهای دولت در عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 372-391]
 • عقلانیت ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • عقلانیّت بایسته‌های حاکم بر جرم‌انگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 145-165]
 • عقلانیت اقتصادی بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران: مطالعه موردی «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-79]
 • عقلانیت تجربی احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • عقلانیت حرفه‌ای بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران: مطالعه موردی «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-79]
 • عقلانیت سیاسی بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران: مطالعه موردی «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-79]
 • عقلانیت قانونی بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران: مطالعه موردی «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-79]
 • عقلانیت قانونی احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • عقلانیت محدود شناسایی راهبردهای کاهش اثرات احساسات فردی بر تصمیمات خط‌مشی‌گذاران ملی (موردمطالعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی) [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 173-191]
 • عقلانیت منطقی احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • عقلانیت هنجاری احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • علامت تجاری بررسی کاربرد هوش مصنوعی در نظام حقوقی علائم تجاری [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 27-39]
 • علم شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 259-269]
 • علم سیاست دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی؛ روش‌شناسی، امکانات نظری و یافته‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 201-225]
 • علم و فناوری بررسی تطبیقی اثرات سیاستی آینده‌نگاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-61]
 • علوم زیستی درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-57]
 • علوم سیاسی احیای علوم سیاسی یا برآمدن سیاست اجتماعی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 283-298]
 • علوم سیاسی نظریه‌پردازی در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوم شناختی سیاستگذاری عمومی در حوزه تقویت شناختی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 249-263]
 • علوم شناختی درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-57]
 • عملکرد تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران‏ در بخش اقتصادی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 71-90]
 • عملکرد بررسی رویکردها و عملکرد سیاستگذاری مسکن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 163-173]
 • عملکرد دولت بررسی تطبیقی عملکرد دولت‌های هشتم و نهم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاستگذاری منابع آبی؛ مطالعه‌ موردی: بحران منابع آب در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-216]
 • عملکرد دولت مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-33]
 • عملگرایی فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 209-220]
 • عمل هنجاری بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 169-190]
 • عوامل بازدارنده خط‌مشی‌گذاری شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • عوامل بروز تعارض منافع بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 99-117]
 • عوامل موثر بر اجرا شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط‏مشی‌‏ها ی عمومی در وزارت نیرو [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]
 • عوامل و موانع اجرا اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه‌‌ چهارم توسعه در حوزه‌‌ سلامت و فرهنگ [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-28]

غ

 • غذا و داروی مبتنی بر زیست‌فناوری بررسی نگاشت نهادی نظام تنظیم‌گری زیست‌فناوری در ایران؛ مطالعه موردی: غذا و داروی مبتنی بر زیست‌فناوری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]

ف

 • فاوا طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-155]
 • فراتحلیل فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 115-127]
 • فراتحلیل کیفی شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج در مطالعات ایرانی (1388-1398) [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 261-277]
 • فراترکیب بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 123-138]
 • فراترکیب فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]
 • فراترکیب تبیین چالش های اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس روش فراترکیب [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 331-343]
 • فراترکیب ارائه الگوی سیاستی برای مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر نوظهور با رویکرد تاب‌آوری ملی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]
 • فراترکیب شناسایی عوامل موثر بر تحولاتِ حکمرانی آموزش عالی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 169-180]
 • فرار مغزها ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 43-57]
 • فرآیند خط‌مشی‌ عمومی شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • فرآیند خط‌مشی‌گذاری مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 77-98]
 • فرایند سیاستگذاری شیوه سیاست‎نامه‎نویسی در مطالعات راهبردی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 161-177]
 • فرایند سیاستگذاری شناخت فرایند سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 189-202]
 • فرانسه بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 123-135]
 • فرضیه نظریه‌پردازی در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ مبانی مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی با محوریت مرجعیت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-27]
 • فرهنگ شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 153-175]
 • فرهنگ سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127]
 • فرهنگ سیاسی دموکراتیک بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی و گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک: مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 217-233]
 • فرهنگ عمومی فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی دیدگاههای مقایسه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • فساد بررسی و ارزیابی خط مشیهای مبارزه با فساد در برنامه‌های چهارگانه‌‌ توسعه‌‌ جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-68]
 • فساد تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 109-125]
 • فساد ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 225-250]
 • فساد بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 99-117]
 • فساد بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-82]
 • فساد دولتی طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-150]
 • فساد نظام صنعت نفت مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 164-187]
 • فضای مجازی طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 96-122]
 • فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی و گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک: مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 217-233]
 • فقه جزایی دشواره‌‌ تعامل نص و واقعیت در برساخت سیاست جنایی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 79-92]
 • فیلترینگ تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 91-110]
 • فلسفه استحکام بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش سیاستگذاری عمومی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 195-200]
 • فلسفه سیاست گذاری عمومی تأملی در فلسفه سیاستگذاری عمومی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • فناوری شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 259-269]
 • فناوری اطلاعات واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 31-55]
 • فناوری اطلاعات سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 29-50]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سطح دموکراسی با استفاده از روش داده‌های پانل [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • فناوری پیل سوختی تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 51-71]
 • فناوری سلامت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-29]
 • فناوری مناسب معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 33-56]
 • فناوری نانو بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 36-60]
 • فناوری نانو بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 67-86]
 • فناوری نانو پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99]
 • فناوری‌های نوین بررسی کاربرد هوش مصنوعی در نظام حقوقی علائم تجاری [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 27-39]
 • فناوری و نوآوری راهنمای تدوین شواهد برای کاربست در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری: مطالعه‌ای با روش دلفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-53]

ق

 • قانون ارتباط صنعت و دانشگاه؛ بررسی و تحلیل ابزارهای سیاستی در قوانین و مقررات ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-166]
 • قانون بایسته‌های حاکم بر جرم‌انگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 145-165]
 • قانون بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 165-185]
 • قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد‌هایی برای تعبیه ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در فرایند تصمیم‌گیری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 325-349]
 • قانون اهداف توسعه مدلی برای اندازه‌گیری انسجام خط‌‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در ایران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • قانون برنامه‌چهارم توسعه اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه‌‌ چهارم توسعه در حوزه‌‌ سلامت و فرهنگ [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-28]
 • قانون توزیع عادلانه آب بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران: ضرورت‌ها و اصلاحات مورد نیاز [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 252-269]
 • قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 31-58]
 • قانون هدفمندی یارانه‌ها بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 29-49]
 • قدرتهای نوظهور بحران مالی نظام سرمایه داری و تحول در فرایند سیاستگذاری مالی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 81-100]
 • قرارداد های ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ چالش های حقوقی اتخاذ رویه نوآوری باز به عنوان مدل کسب و کار برای شرکت ها با تاکید بر نقش نهاد سیاستگذار در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 111-128]
 • قراردادهای هوشمند ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 143-167]
 • قضازدایی سیاستگذاری جنایی افتراقی درباره اطفال و نوجوانان [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 93-105]
 • قواعد نهادی و حقوقی سیاستگذاری صنعتی الگوی حفظ و ارتقاء کارآمدی بخش بالادست صنعت نفت ایران [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 29-45]
 • قوانین ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • قوانین آهنین انباشت بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323) [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 9-31]
 • قوانین و مقررّات زیست‌محیطی تکثّر مقیاسی و سوء مصرف نهادی در سیاست‌ها و تشکیلات محیط‌زیست ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 167-188]
 • قوم مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 107-129]

ک

 • کاثارسیس فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • کارآفرینی طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • کارآفرینی رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • کارآفرین سیاسی کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 81-91]
 • کارآفرینی فناورانه تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 91-112]
 • کاراکتر رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 141-161]
 • کارآمدی تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 213-241]
 • کاربست پژوهش گونه‌شناسی کارکردهای مراکز علمی و نهادهای مشاوره‌ای در عرصه خط ‏مشی ‏گذاری عمومی: الگویی جامع و تلفیقی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-112]
 • کارتر سیاستگذاری خارجی آمریکا در برابر ایران در دوره تنش‌زدایی با شوروی (دتانت): نسبت کلان - نظریات با خط‌مشی‌های سیاسی [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 155-169]
 • کارراهه شغلی طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 209-225]
 • کارکرد بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 55-77]
 • کارکرد شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • کارکردهای سیاستگذاری آموزشی کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 261-280]
 • کارکنان دانشی طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 209-225]
 • کالای اساسی طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • کالای عمومی مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 187-200]
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 61-78]
 • کاهش نابرابری معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 33-56]
 • کتاب الکترونیک طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • کُدگذاری چارچوب تحلیل روایی سیاست: درک و کاربرد تحلیل روایت در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 215-234]
 • کژکارکرد شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • کسب وکار خرد طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکت‌های بزرگ با میانجی‌گری صندوق کارآفرینی امید [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 115-135]
 • کسب و کار مردم محور مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 27-46]
 • کشور مقصد شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-156]
 • کشورهای در حال توسعه ائتلاف‌های سیاسی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 113-131]
 • کشورهای در حال توسعه بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • کشورهای نوردیک حق شهروندان در جستجوی خوشبختی؛ مطالعه بایسته‌ها و الگوهای سیاستگذاری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 191-204]
 • کیفیت آموزش عالی الگوهای ذهنی اعضای هیئت علمی درباره پیامدهای سیاست رشد کمی دانشجویان: مطالعه‌ای براساس روش کیو [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 107-125]
 • کیفیت سیاست‌ها بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 55-77]
 • کمک رسمی توسعه‌ای تبیین فرایند طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 235-251]
 • کنترل جرم سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-121]
 • کنترل راهبردی آینده‌نگاری ارائه مدل یکپارچه ارزیابی و مدیریت پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در سطوح ملی و سازمانی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 47-69]
 • کنشگر انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 131-144]
 • کنشگران سیاستی ساخت اجتماعی وضع سیاست ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 9-28]
 • کنوانسیون مریدا تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 109-125]
 • کودکان سیاست‌های آموزشی و حقوق شهروندی کودکان در ایران [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • کودکان بی‌شناسنامه تحلیل صدای عمومی سیاسی با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی: بررسی پویش #مادرم_ایرانی_است_من_کجایی_ام [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-151]
 • کودک رسمی بررسی مفهوم کودکی در سیاست‌های فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 43-57]
 • کووید-19 ارائه الگوی سیاستی برای مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر نوظهور با رویکرد تاب‌آوری ملی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]

گ

 • گاز طبیعی نعمت یا نقمت گاز طبیعی در ایران: بررسی آینده‌پژوهانه صادرات گاز طبیعی تا 2050 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 151-167]
 • گام تدوین خط‌مشی شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • گذار به پایداری مقایسه نگرش‌های «سیستم نوآوری فناورانه» و «گذار به پایداری»؛ مورد مطالعاتی: چالش آب در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 55-77]
 • گرت هاردین شرحی از نظریة تراژدی منابع مشاع در اندیشة گَرِت هاردین و درس‌های آن برای ما [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 147-161]
 • گردشگری سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-40]
 • گردشگری بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 93-119]
 • گردشگری پزشکی شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-156]
 • گروه کانونی بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-116]
 • گروه‌های حاشیه‌ای سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای در حال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • گزیدة سیاستی راهنمای تدوین شواهد برای کاربست در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری: مطالعه‌ای با روش دلفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 31-53]
 • گزینه راهبردی توسعه گزینه‌های راهبردی برای سیاستگذاری در صنعت نفت ایران بر اساس آینده‌نگاری راهبردی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • گفتمان فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 209-220]
 • گفتمان تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 179-200]
 • گفتمان بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-115]
 • گفتمان اعتدال عوامل موثر بر گفتمان اعتدال در سیاستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیش نظریه جیمز روزنا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-190]
 • گفتمان انقلاب اسلامی ایران شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 207-228]
 • گفتمان پاسخگویی بررسی گفتمان پاسخگویی دولت‏‌ها در بخش نظام اداری ایران با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 200-220]
 • گفتمان ریاست جمهوری بررسی گفتمان پاسخگویی دولت‏‌ها در بخش نظام اداری ایران با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 200-220]
 • گفتمان روسای جمهور تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران‏ در بخش اقتصادی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 71-90]
 • گفتمان مدیریتی تحلیلی انتقادی بر گفتمان‌های مدیریتی جنگل‌های شمال ایران [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 122-136]
 • گفتمان مدیریت دولتی تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران‏ در بخش اقتصادی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 71-90]
 • گفتمان هژمون تحلیل گفتمانی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 121-140]
 • گندم طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • گونه شناسی طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • گونه شناسی طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]

ل

 • لیسانس پسینی تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربین‌المللی دارایی فکری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 89-113]
 • لیسانس دهنده ارائه الگوی سیاستگذاری ارتقای توان لیسانس دهی خدمات مهندسی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 29-48]
 • لیسانس فناوری ارائه الگوی سیاستگذاری ارتقای توان لیسانس دهی خدمات مهندسی در ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 29-48]

م

 • مادری/ اشتغال آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های اجتماعی تسهیل «مادری/ اشتغال» در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 59-73]
 • میادین مشترک نفتی و گازی سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 41-60]
 • مِیاسوُباکو نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 79-101]
 • مالیات شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 241-260]
 • مالیات تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 211-223]
 • مالیات تحلیل سیستمی سیاستگذاری مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد روایت-پژوهی راهبردی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • میانجی‌گری سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-170]
 • مبارزه با پول‌شویی تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • مجلس تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • مجلس بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 99-117]
 • مجله مروری بر مقالات مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج شماره 41 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 205-219]
 • مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج مروری بر مقالات مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج شماره 41 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 205-219]
 • مجوز اجباری بهره‌برداری بازخوانی سیاست‌ها و قواعد نظام حق اختراع در پرتو مسئله تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 199-213]
 • محتوای فضای مجازی طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 96-122]
 • محصولات تراریخته ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 63-87]
 • محیط‌زیست بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 43-61]
 • محیط‌زیست بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 89-109]
 • محیط‌زیست مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 109-125]
 • محیط و سازمان بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 87-102]
 • مداخلات خط‌مشی- اداره شناسایی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: رابطه قوای مجریه و مقننه 1392-1388) [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 151-166]
 • مداخلات غیر دارویی مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 9-35]
 • مداخله دولت مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-33]
 • مدیترانه شرقی برنامه‌ریزی راهبردی و سیاستگذاری توسعه در مدیترانه شرقی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 29-50]
 • مدت‌زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی و گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک: مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 217-233]
 • مدیریت بررسی سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگل و مرتع [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 154-179]
 • مدیریت آب بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 121-138]
 • مدیریت آب بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 59-78]
 • مدیریت بحران فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 115-127]
 • مدیریت پروژه ارائه مدل یکپارچه ارزیابی و مدیریت پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در سطوح ملی و سازمانی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 47-69]
 • مدیریت جامع منابع آب چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 237-262]
 • مدیریت خط‌مشی مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 77-98]
 • مدیریت دانشگاه باز تعریف نقش اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی: یک مطالعه کیفی با استفاده از تحلیل تماتیک [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 55-76]
 • مدیریت دولتی تبیین اهداف راهبردی و سیاست‌های مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 133-151]
 • مدیریت رانت تحلیلی بر سیاست‌های حمایت از تولید و توصیه‌هایی برای بهبود آن؛ مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 211-240]
 • مدیریت راهبردی معماری راهبردی نظام سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند چشم انداز 1404 : الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • مدیریت محیط‌زیست راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-199]
 • مدیریت محلی بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 165-185]
 • مدیریت مسایل عمومی جایگاه نظریه‌‌ خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-15]
 • مدیریت مشارکتی بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 169-190]
 • مدیریت منابع آبی بررسی تطبیقی عملکرد دولت‌های هشتم و نهم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاستگذاری منابع آبی؛ مطالعه‌ موردی: بحران منابع آب در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-216]
 • مدیریت منابع انسانی ملی تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 213-241]
 • مدیریت منابع شبکه طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 112-139]
 • مدیریت منابع مالی تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 109-125]
 • مدرسه مروری بر سیاست شادی/ نشاط در مدارس ایران از ایده تا اجرا [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]
 • مدل تولمین تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 9-25]
 • مدل خط مشی‌گذاری طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 167-185]
 • مدلسازی بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 93-119]
 • مدل‌سازی راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-199]
 • مدل سازی استراتژیک مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 164-187]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1402، صفحه 170-185]
 • مدل سازی نرم ساختاری- تفسیری طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 209-225]
 • مدل سنجش طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 139-155]
 • مدل فرایندی تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری در سازمانهای دولتی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 29-53]
 • مدل نخبگان شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • مدل‌ها شناخت فرایند سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 189-202]
 • مدل‌های ارزیابی ارزیابی سیاست؛ نابسامانی مفهومی؟ [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 9-28]
 • مدل‌های جدید کسب‌وکار ارائه چارچوب نهادی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار در ایران؛ مطالعه‌ موردی: ارائه‌دهندگان خدمات برخط جابجایی درون‌شهری [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 9-34]
 • مدنیّت صنعتی بررسی شیوه‌های سیاستگذاری عمومی در توسعه‌‌ متوازن مناطق تازه صنعتی‌شده: مطالعه‌‌ موردی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-50]
 • مراحل سیاستگذاری احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • مراحل سیاستگذاری ارزیابی پیاده سازی حاکمیت سیاسی: تطبیق جمهوری اسلامی ایران با چارچوب متلند [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • مراکز راهبردی شیوه سیاست‎نامه‎نویسی در مطالعات راهبردی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 161-177]
 • مراکز مشاوره‎دهی شیوه سیاست‎نامه‎نویسی در مطالعات راهبردی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 161-177]
 • مراکز مطالعاتی نقش اتاق‌های فکر در سیاستگذاری خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 219-231]
 • مراوده شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • مرجعیت مبانی مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی با محوریت مرجعیت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-27]
 • مرجعیت سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 95-107]
 • مرور سیستماتیک سیاستگذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 59-79]
 • مرور سیستماتیک شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج در مطالعات ایرانی (1388-1398) [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 261-277]
 • مرور نظام‌مند معرفی پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 281-306]
 • مرور نظام‌مند بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-146]
 • مرور نظام‌ مند ادبیات پیشایندها و پسایندهای سیاستی افزایش سهم داخل و دستاوردهای آن در توسعه صنعتی کشورها؛ مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-171]
 • مرور نظام‌مند پیشینه واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 173-190]
 • مزیت رقابتی سیاستگذاری صنعتی الگوی حفظ و ارتقاء کارآمدی بخش بالادست صنعت نفت ایران [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 29-45]
 • مساله عدم همکاری دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 233-252]
 • مساله عمومی فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 209-220]
 • مستندسازی تجربه‌ی سیاستی واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران (1397-1393) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • مسکن بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 29-49]
 • مسکن سیاستگذاری مسکن در انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]
 • مسکن بررسی رویکردها و عملکرد سیاستگذاری مسکن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 163-173]
 • مسئله اجتماعی نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 33-56]
 • مسئله اجرا سیاستگذاری در همکاری های بین المللی با رویکرد نظریه بازی تکراری و کابرد آن در OPEC [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-27]
 • مسئله چانه زنی سیاستگذاری در همکاری های بین المللی با رویکرد نظریه بازی تکراری و کابرد آن در OPEC [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-27]
 • مسئله‌ کارآیی و کارآمدی مردم، سیاست و دولت؛ از بی‌اعتنایی به سیاست تا ناکارآمدی دولت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 143-149]
 • مسئولیت پذیری ارائه چارچوب حقوقی مسئولیت پذیری در عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا در بستر دولت الکترونیک؛ تبیین الگوی سیاستگذاری موثر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 81-103]
 • مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی جایگاه نظریه‌‌ خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-15]
 • مسئولیت فرهنگی شرکت ها طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 145-167]
 • مشارکت تجربه زیسته‌ زنان از موانع و چالش‌های پیش‌روی نقش آفرینی در سیاستگذاری ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 281-305]
 • مشارکت تحلیل گفتمان انتقادی سیاست انتقال پول الکترونیکی در پایانه‌های فروش در ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-29]
 • مشارکت مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 147-159]
 • مشارکت اجتماعی در علم کاربست نوآوری اجتماعی جهت افزایش مشارکت اجتماعی در اسناد بالادستی علم و فناوری: مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 51-73]
 • مشارکت الکترونیک تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 81-104]
 • مشارکت الکترونیک و دولت الکترونیک بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سطح دموکراسی با استفاده از روش داده‌های پانل [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • مشارکت در آموزش و پرورش مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 147-159]
 • مشارکت عامّه جمع‌سپاری خط‌‌مشی و جلب مشارکت عامّه در فرایند خط‌مشی‌‌گذاری عمومی: درس‌آموزه‌هایی برای ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 185-205]
 • مشارکت عمومی تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 81-104]
 • مشاوره ‌سالاری گونه‌شناسی کارکردهای مراکز علمی و نهادهای مشاوره‌ای در عرصه خط ‏مشی ‏گذاری عمومی: الگویی جامع و تلفیقی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-112]
 • مشخصه‌سازی تغییر سیاست اندازه‌گیری و مشخصه‌سازی تغییر سیاست‌های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 37-54]
 • مشروعیّت بایسته‌های حاکم بر جرم‌انگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 145-165]
 • مشکلات بدساخت