بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناسی ارشدمهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 مربی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان

4 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

رشد صنعت گردشگری در سال­های اخیر اثرات بسیاری بر روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ملت­هایمختلف داشته است. با توجه به گستردگی این صنعت و نقش آن در شکوفایی ابعاد گوناگون زندگی جوامع بشری، شناخت موانع توسعه و تعیین استراتژی ها و راهکارهای بهبود آن، برای همه­ی کشورها به ویژه ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویایی­های سیستم، مسئله­ی عدم توفیق گردشگری ایران، به خصوص از منظر جذب گردشگر خارجی، در ابعاد کلان و استراتژیک مدل شده و با استفاده از شبیه سازی رفتاری در محیط نرم­افزار Vensim مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت به مدلی دست یافته ایم که صنعت گردشگری ایران را توصیف کرده و با استفاده از شبیه سازی رفتار آن را در افق زمانی 15سال آینده پیش بینی می­کند. با آزمون راهکارهای مختلف در محیط شبیه سازی، سیاست­ها و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت گردشگری در ایران ارائه شده است که مهم­ترین آن­ها عبارتند از: بهره­گیری بیشتر از گردشگران موجود، برندسازی، استانداردسازی، حفاظت از محیط زیست، ایجاد توافق راهبردی در ذهن جامعه­ی ایرانی نسبت به گردشگری، توسعه­ی دیپلماسی رسانه­ای برای تغییر ذهنیت جهان نسبت به ایران و ایجاد اعتماد برای سرمایه­گذاران توسط دولت.بنا بر نتایج شبیه­سازی مدل دینامیکی ارائه شده، با اعمال بسته­ی سیاستی پیشنهادی می­توان به توسعه­ صنعت گردشگری ایران در سال­های آینده امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) منابع فارسی

   1. استرمن. جان.د(1388) پویایی شناسی کسب ­وکار. ترجمه : برارپور و همکاران(1388). تهران: انتشارات سمت.

   2. اسفندیارپور بروجنی، سیما(1392). مدلسازی پویایی­های صنعت گردشگری ایران جهت ارائه راهکارها و استراتژی­های توسعه و تأثیر آن بر امنیت ملی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

   3. الوانی، سیدمهدی و پیروزبخت، معصومه(1385). فرایند مدیریت جهانگردی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگ.

   4. پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، محمدحسین(1390). گردشگری: ماهیت و مفاهیم. تهران: انتشارات سمت.

   5. تاسان، مونا(1385). بررسی وضعیت بازار خدمات(خدمات توریسم و حمل و نقل) در کشورهای عضو گروه 8 D- و شناسایی پتانسیل­ها و مزیت­ها در این کشورها. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران.

   6. حسین صمدی، علی. مصلح شیرازی، علی­نقی. روحی، آناهیتا(1391). طراحی یک مدل دینامیک برای صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی­شناسی سیستم برای افق ایران 1404. فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی. شماره 17: 89-65

   7. دانایی­فرد، حسن. جاوید، سیدداریوش. فانی، علی­اصغر(1391). ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی برابزارهای خط­مشی­گذاری ملی گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 19 : 24-1.

   8. رحمانی، زین­العابدین. پرهیزگار، محمدمهدی. امینی، محمدتقی. شیرمحمدی، یزدان(1392). عوامل موثر بر اجرای سیاست­های گردشگری جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 24: 207-183

   9. رجبی نهوجی، میثم(1388). مدلسازی دینامیکی ترافیک تهران جهت ارائه راهکارها و استراتژی­های کنترل و کاهش آن. پایان­نامه کارشناسی ارشدMBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

   10. رضوانی پرکند، رضا(1389). مطالعه موانع اساسی سیاستگذاری توریسم از نظر نخبگان. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

   11. زارع مهرجردی، یحیی. فارغ، فهیمه(1393). بررسی عوامل موثر در نقش­آفرینی توریسم درمانی و پویایی­شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی­های سیستمی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. شماره 31 : 130-105

   12. سخی، آسیه(1390). شناسایی اجزای نظام گردشگری جمهوری اسلامی ایران و تعیین اثرات متقابل آنها. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی.

   13. ضرغام بروجنی، حمید. بذرافشان، مرتضی(1393). بررسی عوامل موثر بر اجرای خط­مشی­های گردشگری جمهوری اسلامی ایران(از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی). مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. شماره 9 : 51-31

   14. کاظمی، مهدی(1385). مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.

   15. کیانی فیض­آبادی، زهره(1388). اولویت­بندی عوامل موثر بر برندسازی مقصد گردشگری و سنجش آنها در ایران. پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبائی.

   16. کیانی فیض­آبادی، زهره(1395). تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران(مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان). مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. شماره 16: 167-149

   17. محرابی، جواد. خلیلی شورینی، سیاوش. خلفی، احمد(1391). بررسی موانع توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. شماره 9 : 10-1

   18. مومنی، علی(9/12/85). جایگاه توریسم ایران در خاورمیانه. روزنامه سرمایه. شماره 406، ص 13.

  ب) منابع انگلیسی

  1. - Burns.P, Navelli.M (2007). Tourism And Politics‐Global Frameworks And Local  Realities.Elsevier.

  2. - Del Bosque.IR, San Martin.H(2008). Tourist Satisfaction: A Cognitive-Affective Model.Annals of Tourism Research, 35.pp551-573.

  3. - Edgell SR.D (1990). Charting a Course for International Tourism in the Nineties, An Agenda for Managers and Executives, US Department of Commerce, US Travel and Tourism Administration, Washington, DC.

  4. - Edgell SR.D, DelMastro.M,Ginger.R and  Swanson.J(2008). Tourism Policy and Planing: yesterday, today and tomorrow.Elsevier.

  5. - Georgantzas,N,C(2003). Tourism dynamics: Cyprus' hotel value chain and profitability.System Dynamics Review.19(3).p175.

  6. - Howard.J,Sheth.N(1968).The theory of buyer behaviour. New York. Johnwiley.

  7. - Hritz.N(2006).Urban Host Community Perceptions of Tourism Market Segment Impacts: Evidence from Indianapolis,Indiana University.

  8. - Jafari.J(2000). Encyclopedia of Tourism, London, Routledge.

  9. - Jiang.J(2010). System Dynamics Model for Transportation Infrastructure Investment and Cultural Heritage Tourism Development. In proceeding of the 28th international conference of the System Dynamics Society, 2010.

  10. - Kumar Das,D (2012). Planning and Management of Regional Infrastructure for - Tourism Development in Orissa State. In proceeding of the 30th international conference of the System Dynamics Society.India.2012.

  11. - Ran,W(2012). A System Dynamics Approach to Exploring Sustainable Tourism Development. In proceeding of the 30th international conference of the System Dynamics Society. India.2012.

  12. - UNWTO(2015).world tourism barometer.Vol11.

  13. - UNWTO(2015).Tourism highlights.

  14. - Van Mai,T(2011). Towards a shared systems model of stakeholders in tourism development in the Cat Ba biosphere reserve of Vietnam. In proceedings of the 29th international conference of the System Dynamics Society,2011.

  15. - Wang,X(2010). On the establishment and analysis of force system of urban tourism industry development.IEEE 2010.

  16. - WTTC(2013). The Authority on World Travel & Tourism Economic Impact of  Travel& Tourism 2013, Annual Update: Summary.

  17. - WTTC(2014). Iran, Travel and tourism economic impact 2014, world travel and tourism council.

  18. - WTTC(2014). Middle East, Travel and tourism economic impact 2014, world travel and tourism council.

  19. - WTTC(2015). Iran, Travel and tourism economic impact 2015, world travel and tourism council.

  20. - Yan Fu(2011). A system dynamic approach for analyzing sustainable tourism industry in China. IEEE2011.