شماره جاری: دوره 5، شماره 4، زمستان 1398 
1. بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

صفحه 1-2

محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت


9. بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی

صفحه 17-18

محمد حسین بوچانی؛ نازنین دلنواز؛ الهام نظری


10. شناسایی سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

صفحه 19-20

شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی


12. استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب

صفحه 23-24

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ علی حمیدی‌زاده؛ پرستو مرادی


شماره‌های پیشین نشریه