اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم متقی

استاد دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir

سردبیر

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

استاد دانشگاه تهران

hmalekut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسام الدین آشنا

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

ashnaisu.ac.ir

دکتر کیومرث اشتریان

دانشیار دانشگاه تهران

ashtrianut.ac.ir

دکتر سلیمان پاک سرشت

دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

paksereshtbasu.ac.ir

دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hr.fartokzadehgmail.com

دکتر سعیده لطفیان

دانشیار دانشگاه تهران

s.lotfianut.ac.ir

دکتر عباس مصلی نژاد

استاد دانشگاه تهران

mossalanejadut.ac.ir

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

استاد دانشگاه تهران

malekglyahoo.com

دکتر عباس ملکی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

malekisharif.edu

دکتر فرشاد مؤمنی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

farshad.momenigmail.com

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

vaezmgmail.com

دکتر مجید وحید

استادیار دانشگاه تهران

mvahidut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی خواجه نایینی

سیاستگذاری عمومی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

naienialiut.ac.ir