اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/en/~emottaghi
emottaghiut.ac.ir
0000-0002-2458-7999

سردبیر

دکتر حمیدرضا ملک‌محمدی

استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~malek
hmalekut.ac.ir
0000-0002-1510-1328

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسام‌الدین آشنا

دانشیار فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

isu.ac.ir/cv.php?cv=177&slc_lang=fa&mod=scv
ashnaisu.ac.ir

دکتر کیومرث اشتریان

دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~ashtrian/publications
ashtrianut.ac.ir
0000-0003-2739-1104

دکتر سلیمان پاک‌سرشت

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=355&Tab=8
paksereshtbasu.ac.ir
0000-0002-1190-6401

دکتر علی اصغر پورعزت

استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pourezzat/?lang=en-gb
pourezzatut.ac.ir
0000-0002-1875-3479

دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده

دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

en.civilica.com/p/182450/
hr.fartokzadehgmail.com

دکتر سپهر قاضی‌نوری

استاد سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/ghazinoory
ghazinoorymodares.ac.ir
0000-0002-6761-4694

دکتر سعیده لطفیان

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/slotfian/?lang=en-gb
s.lotfianut.ac.ir
0000-0003-0624-3938

دکتر عباس مصلی نژاد

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mossalanejad
mossalanejadut.ac.ir

دکتر عباس ملکی

دانشیار سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~maleki/
malekisharif.edu

دکتر فرشاد مؤمنی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

scimet.atu.ac.ir/Farshad_Momeni
farshad.momenigmail.com
0000-0002-9772-3971

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دانشیار سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

shahed.ac.ir/vaezmahdavi/Pages/Home.aspx
vaezmgmail.com
0000-0002-1490-4364

دکتر مجید وحید

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mvahid
mvahidut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی خواجه نائینی

دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

naienialiut.ac.ir

ویراستار

فاطمه زهرا مقدس یزدی

ویراستار فنی فصلنامه سیاستگذاری عمومی

moghaddasyazdigmail.com