درباره نشریه

فصلنامه سیاستگذاری عمومی نشریه علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که با همکاری مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر می شود. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، به موجب مجوز شماره 3/18/194971 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دارای امتیاز علمی- پژوهشی می باشد.

فصلنامه آماده دریافت مقالات پژوهشگران محترم در حوزه های مختلف سیاستگذاری عمومی می باشد.