راهنمای نویسندگان

 • لطفا  فرم تعهدات نویسندگان و  فرم تعارض منافع را دانلود کرده و بعد از پر کردن، تصاویر را همراه با مستندات و فایل اصلی مقاله بارگذاری و ارسال کنید.
 • مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رساله دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل درصورتی‌که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.
 • مقاله علمی ـ پژوهشی لزوماً دارای اجزای ساختاری زیر است که به‌ترتیب عبارتند از:چکیده (150 تا 100 کلمه) به زبان فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (ترجمه صحیح)،کلیدواژهها، مقدمه، روش تحقیق، مباحث نظری، یافتههای تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتیجهگیری، قدردانی و فهرست منابع. رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله ضروری است.
 • مقالات ارسالی باید دارای چکیده مبسوط (Extended abstract ) ویرایش شده به زبان انگلیسی و مشتمل بر موارد زیر باشد:

Introduction, Methodology, Result and discussion, Conclusion, key word.

 • مجله از مقاله‌های نظری که به ابداع یا ارائه نظریه‌های علمی و نیز نقد و بررسی نظریه‌های موجود به‌وسیله اساتید و صاحبه‌نظران برجسته می‌پردازند، استقبال می‌نماید.
 • مقاله ارسال‌شده در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه کتبی از سوی نویسنده در این رابطه به‌همراه مقاله ضروری می‌باشد. مقالات همایش‌های علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل بررسی است.
 • مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش است.
 • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به‌عنوان نویسندة عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندة عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
 • با توجه به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات الزامی گردید. لذا از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه  نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند.
 • مقالات ارسالی با قلم B Lotus، اندازه قلم 13، فاصله خطوط 1و  در حدود 7000  و حداکثر تا 9000 کلمه باشد و از طریق سامانه اینترنتی مجله ارسال شود.
 •  در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.
 • شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA و تماماً به لاتین و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (میرحیدر، 1386: 22) ترجمه صحیح (Mirhaydar,2007:22). همچنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بوده و  بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر با ترجمه دقیق باشد. برای کتب تالیف شده در ایران، ذکر عبارت [in Persian] در انتها و در داخل کروشه الزامی می باشد.
 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) یا مترجم، (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار،  ناشر و DOI مربوطه.

Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, Mashhad: Papoli Publications.[In Persian].

 • مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و DOI مربوطه.
 • اینترنتنام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار یا دسترسی)، عنوان اثر، شناسه(آدرس) سایت/ پایگاه و DOI مربوطه.
 • در تنظیم جداول،  نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف­ـ اطلاعات جداول نباید به ­صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با حوزه فصلنامه باشد.
بـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎ توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

جـ تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با  کیفیت مناسب تهیه شده باشند. 

 •  DOI منابع الکترونیکی مورد استفاده، در پایان مشخصات آن ذکر شود، مانند:(doi:10.1000/182).
 • مقالات دریافت ‌شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرآیند داوری علمی قرار گرفته و رأی نهایی درخصوص پذیرش یا رد آن توسط هیأت تحریریه صادر می‌شود.
 • فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 • مسئولیت صحت و سقم  مطالب مقاله به‌لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می‌باشد.

 

نکات الزامی

 • چکیده  انگلیسی و فارسی در دو برگه جداگانه به ­ترتیب در ابتدا  مقاله ارائه گردد.
 • در فایل ارسالی اسامی نویسندگان؛ ذکر رشته، مقطع تحصیلی، درجه علمی، وابستگی دانشگاهی و ایمیل نویسندگان الزامی است. همچنین نام نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان حتماً ذکر شود.  
 • عنوان بخش پایانی مقاله، " توصیه های سیاستی(Policy recomendation ) باشد. در این قسمت جمع بندی مقاله با ارائه پیشنهادهای سیاستی در موضوع مورد بحث انجام شود.
 • مقالات پذیرش شده علمی جهت انتشار در فصلنامه باید تأییدیه نهایی هیئت تحریریه را در مرحله انتشار کسب کنند.
 • نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور یا ایرانداک برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که مستقیما از سایت مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند، پس از تایید اولیه مقاله‌، به فصلنامه ارسال نمایند.

توجه:

1. فصلنامه در ویرایش مقالات، آزاد است.

2. هزینه انتشار مقاله مبلغ 200 هزار تومان است.  این هزینه پس از تایید نهایی مقاله و در زمان انتشار دریافت می گردد. از نویسندگان مقالاتی غیر از مقالات پژوهشی (به عنوان مثال مروری و ...)، هزینه ای دریافت نمی‌شود.

 لازم است نویسندگان محترم؛ پس از واریز مبلغ فوق به شماره حساب ذیل، رسید بانکی اسکن شده را به ایمیل فصلنامه ارسال و در سامانه بارگذاری کنند. در رسید بانکی نام فصلنامه سیاستگذاری عمومی حتما قید شود.

 شماره حساب جهت واریز هزینه چاپ:

شماره حساب: 4001070103006825    به نام :  تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

 شناسه واریز : 348070174140107000000002502202         شناسه شبا: IR830100004001070103006825