فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات

 

  • پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
  • در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط دبیر تخصصی و سردبیر مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت.
  • پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

a      اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

b      اگر نظر دو داور بازنگری مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

c      اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

  • پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
  • با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حداکثر 10 هفته (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.
  • برای کاهش دغدغه ذهنی دانشجویان مقطع دکتری که در آستانه دفاع از پایان نامه خود قرار دارند، فرایند بررسی مقاله، حداکثر 40 روز خواهد بود. این امر منوط به ارسال مدارک تأیید کننده قرار داشتن در وضعیت قبل از دفاع در هنگام ارسال مقاله می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارسال این مدارک، مقاله مراحل معمول خود را به لحاظ زمانی طی خواهد کرد.