اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصلنامه سیاستگذاری عمومی، ارائه آخرین پیشرفت‌های نظری و روش‌شناختی در عرصه سیاستگذاری عمومی با پشتوانه تحقیقات تجربی به محققان و متخصصان دانشگاهی در زمینه‌های مختلف سیاستگذاری است. فصلنامه سیاستگذاری عمومی از انتشار تئوری‌ها و مفاهیمی در مورد مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مورد شیوه هایی که در آن سیاست‌های عمومی ایجاد می‌شود استقبال می‌کند. این فصلنامه همچنین مقالات بین‌رشته‌ای در زمینه‌های مرتبط از جمله مسائل زیست‌محیطی، اقتصاد سیاسی، سیاست‌های نظارتی، برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌های اجتماعی، مطالعات جمعیتی، خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی، تمرکززدایی، آموزش، بازار کار، مهاجرت، امنیت، تأمین مالی و بودجه عمومی- اداری، حاکمیت و توسعه، روش‌های تحقیق، ارزیابی برنامه و بهبود عملکرد، سیاستگذاری و تحلیل و ارزیابی سیاست های عمومی منتشر می‌کند.