اهداف و چشم انداز

فصلنامه سیاستگذاری عمومی مقالات معتبر علمی در حوزه های سیاستی زیر( با تمرکز بر ایران) را پس از فرایند داوری، به چاپ می رساند:

  • فرهنگی
  • اجتماعی
  • اقتصادی
  • علم و فناوری
  • زیست محیطی
  • شهری
  • سلامت
  • سیاست خارجی
  • امنیتی

 

به منظور دسترسی بهتر و سریع تر پژوهشگران به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.