شماره‌های پیشین نشریه

       

فصلنامه سیاستگذاری عمومی به موجب مجوز شماره 3/18/194971 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای امتیاز  علمی- پژوهشی  می باشد.

 

 

فصلنامه از دریافت مقالاتی که نویسنده آنها مقاله در حال داوری  یا  در نوبت چاپ دارد؛ معذور می باشد.

 

 فراخوان دریافت مقاله درخصوص آخرین دستاوردهای منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی 

 

 فراخوان دریافت مقاله در خصوص معرفی و نقد کتاب

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 4، زمستان 1398 

1. بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

صفحه 9-31

محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت


10. شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

صفحه 187-209

شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی


12. استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب

صفحه 241-260

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ علی حمیدی‌زاده؛ پرستو مرادی