عنوان خلاصه استاندارد: jppolicy 

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی)

 زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  10 هفته

درصد پذیرش مقالات: 18 درصد

 وضعیت مجله:  دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور 

هزینه داوری و انتشار مقاله : دارد

       

فصلنامه از دریافت مقالاتی که نویسنده آنها مقاله در حال داوری  یا  در نوبت چاپ دارد؛ معذور می باشد. همچنین برای ارسال مقاله جهت داوری، لازم است حداقل 8 ماه  از تاریخ انتشار آخرین مقاله نویسنده در نشریه گذشته باشد.

 فراخوان دریافت مقاله درخصوص آخرین دستاوردهای منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی 

  فراخوان دریافت مقاله در خصوص معرفی و نقد کتاب

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، تیر 1401 

نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414

صفحه 9-21

10.22059/jppolicy.2022.87945

مظفر ناصری طاهری؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم‌اله زارعی


بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران

صفحه 63-77

10.22059/jppolicy.2022.87948

بهزاد معماری بیرق؛ مسعود طالبیان؛ فرشاد فاطمی اردستانی


بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران

صفحه 125-138

10.22059/jppolicy.2022.88051

مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی؛ سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده


مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش

صفحه 139-150

10.22059/jppolicy.2022.87952

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری

صفحه 161-177

10.22059/jppolicy.2022.87953

سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ سروش قاضی نوری؛ علی شایان