سیاست گذاری عمومی (PPOLICY) - اصول اخلاقی انتشار مقاله