اخبار و اعلانات

فراخوان دریافت مقاله درخصوص آخرین دستاوردهای منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی

بسمه تعالی   فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی در نظر دارد در راستای ارتقای سطح علمی مخاطبان فصلنامه و آشنایی آنها با جدیدترین یافته ­های علمی منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی، مقالۀ علمی را با مشخصاتی که در زیر بیان شده است، دریافت و در بخش سیاست پژوهی نشریه  منتشر نماید.  نکات الزامی که نویسندگان باید در تدوین مقاله، مدنظر قرار دهند به شرح زیر می باشد: 1. ابتدا یکی از مجلاتی که اسامی آنها در ادامه ذکر می­گردد، انتخاب ­شود. سپس با مراجعه به وب سایت آن مجله، یکی از آخرین شماره­ های آن که لزوماً باید در سال 2018 منتشر ...

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله در بخش معرفی و نقد کتاب

بسمه تعالی فصلنامه سیاستگذاری عمومی در نظر دارد در بخشی تحت عنوان سیاست پژوهشی به معرفی، تحلیل و نقد آثار بین المللی منتشر شده در حوزه سیاستگذاری عمومی بپردازد. بدین منظور در اولین فراخوان این مجموعه که به کتب سیاستگذاری عمومی اختصاص دارد؛ مطابق مراحل ذیل عمل می شود: مجموعه ای از کتب سیاستگذاری عمومی در سایت نشریه قرار می گیرد. نویسندگان با توجه به تخصص خود یکی از آثار را انتخاب کرده و از طریق ایمیل نشریه درخواست معرفی و تحلیل آن را ارسال می کنند. در صورت موافقت نشریه، نویسنده ظرف مدت دو ماه مقاله ای حاوی حداقل  5400 کلمه و حداکثر 6100 کلمه که حاوی معرفی ...

مطالعه بیشتر