دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-163 
5. بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

صفحه 93-119

حمیدرضا فرتوک زاده؛ سیما اسفندیارپور بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ میثم رجبی نهوجی


6. رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران

صفحه 121-138

شاهین جوادی؛ محمود متوسلی؛ جهانگیر یدالهی فارسی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 1-145 پاییز 1395، صفحه 1-172 تابستان 1395، صفحه 1-167 بهار 1395، صفحه 1-163