دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-163 
بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

صفحه 93-119

10.22059/ppolicy.2016.58584

حمیدرضا فرتوک زاده؛ سیما اسفندیارپور بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ میثم رجبی نهوجی


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1395، صفحه 1-145 آذر 1395، صفحه 1-172 شهریور 1395، صفحه 1-167 خرداد 1395، صفحه 1-163