دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-167 
تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران

صفحه 51-71

10.22059/ppolicy.2016.59231

حمیدرضا امیری نیا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید مصطفی محمد پور


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1395، صفحه 1-145 آذر 1395، صفحه 1-172 شهریور 1395، صفحه 1-167 خرداد 1395، صفحه 1-163