دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1395 
تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران

صفحه 51-71

10.22059/ppolicy.2016.59231

حمیدرضا امیری نیا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید مصطفی محمد پور