دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-167 
3. تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران

صفحه 51-71

حمیدرضا امیری نیا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید مصطفی محمد پور


5. طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی

صفحه 95-119

حسن قرونه؛ سید کمال طبائیان؛ علیرضا بوشهری؛ سعید قربانی


7. شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

صفحه 141-156

طیبه نیک رفتار؛ الهه حسینی؛ عاطفه مقدم


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 1-145 پاییز 1395، صفحه 1-172 تابستان 1395، صفحه 1-167 بهار 1395، صفحه 1-163