شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده

گردشگری پزشکی زمانی اتفاق می افتد که افراد تصمیم می گیرند با هدف اولیه درمان های پزشکی به آن سوی مرزها سفر کنند. در سال های اخیر بیماران از کشورهای دیگر با هدف درمان با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر نسبت به کشور خود، عازم سفر می شوند. شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری گردشگر پزشکی برای انتخاب کشور مقصد، از عوامل مهم در جهت سرمایه گذاری در این صنعت رو به رشد است که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مقررات، ارائه خدمات و منابع انسانی به ترتیب برانتخاب ایران به عنوان کشور مقصد توسط گردشگران پزشکی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در حالی که عامل حکومت و تامین منابع مالی بر انتخاب گردشگران تأثیری ندارد. برمبنای نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد سیاستگذاری های لازم جهت ارتقا کیفیت ارائه خدمات به گردشگران پزشکی در سطح بین المللی صورت گیرد و مراکز درمانی استانداردهای بین المللی را در ارائه خدمت رعایت نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
ابوالحسنی، نازنین، رواقی، حمید، دلگشایی، بهرام. (1391). ارزیابی اهمیت عملکرد گردشگری پزشکی در استان تهران از دیدگاه گردشگران پزشکی و ارائه کنندگان خدمات پزشکی. فصلنامه بیمارستان، دوره1، شماره11: 63-72.
 • ایزدی، مرتضی، ایوبیان، علی، نصیری، طه، جنیدی، نعمت الله، فاضل، مژگان و حسینپور فرد، محمد جواد. (1391). وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید. مجله طب نظامی دوره 14، شماره2: 69-75.
 • دلگشایی، بهرام، جباری، علیرضا، فرزین، محمدرضا، شعربافچی، نسرین و طبیبی، سیدجمال الدین. (1391). وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران. فصلنامه پایش، سال یازدهم، شماره دوم: 171-179
 • فرهادی، ف. (1390). عوامل موثر در توسعه صنعت توریسم سلامت از دیدگاه مدیران و متخصصین سلامت در تهران. دانشگاه اصفهان، دانشکده آموزش مجازی مدیریت
 • ضرغامی بروجنی، ح، شالبافیان، ع.الف.(1389). کاربرد مدل SWOT در تحلیل گردشگری پزشکی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی میراث و گردشگری.
 • کشاورز، حمید، جباری فر، سید ابراهیم، حسن پور کبری. (1391).  ( بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت‌های مؤثر بر توسعه گردشگری دندان‌پزشکی در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان، دوره 8، شماره 7: 684-694.
 • مروتی شریف آبادی، علی، اسدیان اردکانی، فائزه. (1393). ارائه مدل توسعه گردشگری سالمت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد. مدیریت سلامت، دوره17، شماره 55: 73-88.
  ب) انگلیسی
  Altin ,M; Singal M, & Kara, D.(2011). Consumer Decision Components for Medical Tourism: A Stakeholder Approach.
 • Awadzi, Winston & Panda, Dandeson. (2006). Medical tourism: globalization and the marketing of medical services. Consortium Journal of Hospitality & Tourism, 11(1): 75-81.
 •  Bookman, M., & Bookman, K.(2007). Medical Tourism in Developing Countries. Palgrave Macmillan,Basingstoke, Hants, UK.
 • Carrera, PMBridges, JF. (2006).Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism. Expert Rev PharmacoEconomics and Outcomes Res, 6(4):447-54
 •  Ebrahimzadeh I, Sakhavar N, Taghizadeh Z. A. (2013). Comparative Study of Health Tourism Potentials in Iran and India (Using Swot model and Analysis Hierarchy Process (AHP)).  Journal of Subcontinent Researches University of Sistan and Baluchestan, 5(15):51-78.
 •  Fani Khiavi R.(2014). Health tourism development strategies in Ardabil. Int J travel glob health , 2(2): 65-67.
 • Fornell, C.R., Larcker D.F.(1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement. Social Science & Medicine, 58(11) 2145-2148.
 • Goodrich, N.J. (1994). Health tourism: A new positioning Strategy for tourist destination ,Book:Global tourist behavior, Published by International Business Press USA,Muzaffer Uysal.
 • -Han, H & Hyun, S.S.(2015). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. Tourism Management, 46(February):20-29.
 • Herrick D.(2007). Medical Tourism: Global Competition in Health Care [Thesis]. Texas:Univ.
 • Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research studies. Strategic Management Journal, 20(2): 195-204.
 • Heung, V., Kucukusta, D., &  Song, H.(2010). A Conceptual Model of Medical Tourism:
 • Implications for Future Research. Journal of Travel & Tourism Marketing,27(3): 236-251.
 • Izadi, M, Saadat, H, Ayoubian, A, HashemiDehaghi, Z, Karbasi, M.R, & Jalali A.R.(2013). Health Tourism in Iran; Identifying Obstacles for Development of This Industry. International Journal of Travel Medicine & Global Health, 1(2): 89- 94.
 • Koncul, N. (2012). Wellness: a new mode of tourism. Ekonomska Istraživanja, 25(2): 525– 534.
 • Pocock ,N.S & Hong Phua, K.(2011).  Medical tourism and policy implications for health systems: a conceptual framework from a comparative study of Thailand. Singapore and Malaysia. Globalization and health, 7(12):1-12.
 • Viladrich, A &  Baron-Faust, R.(2014). Medical tourism in tango paradise: The internet branding of cosmetic surgery in Argentina. Annals of Tourism Research, 45(March): 116–131.
 • Vetitnev, A, Kopyirin, A & Kiseleva, A.(2015). System dynamics modelling and forecasting health tourism demand: the case of Russian resorts. Current Issues in Tourism, 19(17): 618-623.
 •  www.mehrnews.com/news/2379611/