کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارآفرین سیاسی فردی نوآور و خلاق در عرصه سیاست‌ها است که با طرح ایده‌های نو، در حوزه سیاستگذاری تحول آفرین بوده و راه‌های جدیدی را می‌گشاید. در این مقاله به نقش کارآفرین سیاسی در فرایند عقلانی و تغییرات جزئی تدریجی، نقش کارآفرین سیاسی در فرایند شبکه‌ای سیاستگذاری عمومی و نیز نقش کارآفرین در رابطه با مدل جریان‌ها و دریچه‌ها پرداخته خواهد شد. نویسنده معتقد است با توجه به فقر ادبیات موضوعی در این حوزه،  با بررسی عمیق‌تر و با مطالعه در خصوص انگیزه‌ها، نحوه عمل و آثار فعالیت کارآفرینان سیاسی می توان به نظریه­پردازی­های مفید و تازه‌ای در این زمینه دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
الوانی، سید مهدی (1390)، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران: سمت
 • کاملی، محمد جواد، الوانی، سید مهدی (1389)، شبکه‌ها و سیاستگذاری عمومی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی
  ب) انگلیسی
  Borzel, T.A. (1977), “Policy Networks” EUI working paper, San Domenico: European University Institute.
 • Doig, J.W. (1987), A Biographic Perspective on Entrepreneur in Government, London: Johns Hopkins University Press.
 • Gunega
 • Kickert, W.(1997), Managing Complex Networks, London: Sage.
 • King, P.J. (1997), Policy Entrepreneurs, Dissertation Abstracts International, 50, 2633.
 • Lewis, E (1988) , Public Entrepreneurship, Bloomington: Indiana University Press.
 • Mintrom, M. (2009), “Policy Entrepreneurship and Policy Change” Policy Studies Journal, Vol. 37, No. 4.
 • Ramamorti, R. (1986), “Public Entrepreneur” California Management Review, 28, 3.
 • Timmons, J.A. (1978), “Characteristics & Role Demands of Entrepreneurship” American Journal of Small Business, Vol. 3, No.1.