سیاستگذاری در همکاری های بین المللی با رویکرد نظریه بازی تکراری و کابرد آن در OPEC

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
در این مقاله، مسائل همکاری بین‌المللی شامل: مسئله چانه‌زنی (شبیه به بازی‌های هماهنگی) و نیز مسئله اجرا (شبیه به بازی معمای زندانی) تبیین می‌گردد که بر اساس نظریه بازی دارای دو مرحله‌ مرتبط به هم هستند. در مرحله‌ نخست، کشورها مذاکراتی را درباره مورد معامله صورت می‌دهند و در مرحله دوم (مرحله اجرای بازی) معامله موافقت­شده به مورد اجرا در می‌آید که این دو مرحله به صورت یک بازی معمای زندانی تکراری مدل‌سازی شده است. طبق نتایج، هر قدر منافع همکاری بیشتر باشد سایه‌ آینده طولانی‌تر و همکاری پایدارتر است. ممکن است سایه طولانی از آینده، اجرای یک توافقنامه بین‌المللی را تسهیل کند امّا در عین حال به کشورها انگیزه‌هایی می‌بخشد تا با شدت بیشتری چانه‌زنی کنند و به امید حصول منافع بیشتر اجرای توافقنامه را به تأخیر اندازند. کاربرد این مدل برای اوپک نشان می‌دهد که کشورهای فقیرتر سهم بیشتری از تولید را نسبت به کشورهای غنی‌تر دریافت می‌کنند تا پایبند به همکاری باشند. 
 

کلیدواژه‌ها


 1. الف- منابع فارسی

  1- نظریه بازیها وکاربردهای آن( بازیهای ایستا وپویا با اطلاعات کامل)، قهرمان عبدلی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1386.

  ب- منابع انگلیسی

  1. Lisa Blaydes, (2004), "Rewarding Impatience: A Bargaining and Enforcement Model of OPEC", international Organization 58, pp. 213-237

  2. Blaydes, Lisa, (2004), "Rewarding Impatience’ Revisited: A Response to Goodrich", International Organization 60, pp. 515-525

  3. Chayes, Abram, & Antonia Handler Chayes, (1993), "On Compliance", International Organization 47, pp. 147-167

  4. Downs, George, David Rocke, (1996), "Is The Good News About Compliance Good News About Cooperation?", International Organization 50, pp. 379-407 

  5. Evangelista, Mathew, (1990), "Cooperation Theory And Disarmament Negotiations In The 1950s", World Politics 42, pp. 502-528

  6. Fearon James D., (1998), "Bargaining and enforcement, and international cooperation", International organization 52, pp. 269-305

  7. Gibbons R (1992). "Games Theory for Applied Economists", Princeton University Press.

  8. Goodrich, Ben, (2006), "A comment on rewarding Impatience", Cambridge University Press, pp. 499-513

  9. Grieco, Joseph, (1993), "Anarchy And The Limits Of Cooperation: A Realist Critique Of The Newest Liberal Institutionalism", International organization 42, pp. 485-507 

  10. Keohane, Robert, & Helen Milner, (1996), "Internationalization And Domestic Politics", Cambridge University Press.

  11. Krasner, Stephen D., (1991), "Global Communication And National Power: Life On The Pareto Frontier", World Politics 43, pp. 336-366

  12. Olson, Mancur, & Richard Zeckhauser, (1966), "An Economic Theory Of Alliance", Review Of Economics And Statistics 48, pp. 266-279

  13. Rubinstein, Ariel. (1982), "Perfect Equilibrium in a Bargaining Model", Econometrica 50, pp. 97–110.

  14. Schelling, Thomas. (1960), "The Strategy Of Conflict", Harvard University Press.

  15. Snidal, Duncan. (1985), "Coordination Versus Prisoner's Dilemma", Science Review 79, pp. 23-42

  16. Snidal, Duncan. (1991), "Relative Gains And The Pattern Of International Cooperation", American Political Science Review 85, pp. 701-726

  17. Stein, Arthur. (1982), "Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World", International Organization 36, pp. 299–3