طراحی الگوی جمع‌سپاری ایده‌های نوآورانه بر بستر رسانه‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی

2 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

یکی از مشکلات پیش‌روی صنعت بیمه ایران، ضعف در نوآوری بوده و یکی از راهکارهای حل این مشکل، ایجاد امکان مشارکت افراد برای خلق ایده و متعاقب آن، ایجاد نوآوری می‌باشد. رسانه‌های اجتماعی نمونه‌ای از ابزارهایی هستند که تحت مدل‌های مشارکت عمومی و جمع‌سپاری، می‌توانند امکان مشارکت و تعامل کاربران را در خلق ایده فراهم کنند. نظر به اینکه بقای صنعت بیمه‌های بازرگانی در ارائه خدمات بیمه‌ای مورد نیاز مردم است و این امر نیازمند نوآوری در کلیه فرایندهای جاری این صنعت هشتاد ساله است، هدف این مقاله شناسایی مولفه‌های نهادی، بازیگران و مولفه‌های کلیدی لازم برای ایجاد سیستم جمع‌سپاری ایده در صنعت بیمه است. در این پژوهش با به کارگیری روش مطالعه موردی در صنعت بیمه‌های بازرگانی ایران و تحلیل محتوای کیفی مشخص شد که برای ایجاد این سیستم وجود هشت نوع از نهادهای رسمی، شکل‌گیری پنج دسته‌ جدید از بازیگران و همچنین وجود هشت مولفه کلیدی الزامی است.

کلیدواژه‌ها


1- اسکات، م. (2010). "شبکه های عملی مجازی"، (س.ر، عاملی)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص 460 ـ 470.
2- ایمان، محمد تقی و نوشادی، محمودرضا (1390). "تحلیل محتوای کیفی"، پژوهش، سال سوم، شماره دوم، ص 44- 15.
3- تید، جو؛ بسنت، جان. (1391). "مدیریت نوآوری: یکپارچه سازی تغییرات فناورانه بازار و سازمان"، (آراستی، محمدرضا؛ باقری، کامران؛ رستمی، مرضیه؛ ملکی فر، سیاوش؛ نوری، جواد)؛ انتشارات رسا، جلد اول، شماره 4.
4- خواستار، حمزه. (1388). "ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه های پژوهشی"، فصل نامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 58، ص 161-174.
5- دلاور، علی. (1389). "روش شناسی کیفی"، فصل نامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 54، بهار 1389، ص 307- 329.
6- ذوالفقارزاده، محمد مهدی؛ شهسورای، زینب. (1398). "جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در فرایند             خط­مشی‌گذاری عمومی: درس آموزه‌هایی برای ایران"، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، ص 205-185.
7- ریاحی، پ.، قاضی نوری، س.س. (1392). "مقدمه ای بر نظام نوآوری (رویکردی گسترده)"، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی . تهران.
8- قربانی زاده، وجه الله (1393). "تحلیل و طراحی سیستم ها"، انتشارات بازتاب.
9- کریمی، آیت. (1381). "کلیات بیمه". پژوهشکده بیمه. وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ایران، تهران.
10- مورن، مایکل؛ رون، مارتین؛ گودوین، روبرت. (1393). "دانشنامه سیاستگذاری عمومی". صفار، محمد. تهران. نشر میزان . بهار.
11- نامداریان، ل. (1390). "نقش مراکز رشد نظام ملی نوآوری". تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی ایران.
12- Aitamurto, T & Landemore, H 2015 “Five design principles for crowdsourced policymaking: Assessing the case of crowdsourced off-road traffic law in Finland” Journal of Social Media for Organizations, vol. 2. pp 1-19.
13- Anderson, J. E .2014. Public policymaking: An Introduction.(Eighth edition). Cengage Learning.
14- Balzat, M. (2001). “The theoretical basis and the empirical treatment of National Innovation System”. University of Augsburg, Institut fur volkswirtschaftslehre, beitrag Nr. 232 December: 1-38. www.wiwi.uni-augsburg.de/vwl/institut/paper/232.pdf.
15- Bardach, E. 1981. Problems of policy definition in policy analysis. Pp. 161–71 in Research in Public Policy Analysis and Management, vol. i. Greenwich, Conn.: JAI Press.
16- Baumgartner, F. R., and Jones, B. D. 1993. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago Press.
17- Bowen, Chieh-chen & William M. Bowen. (2008). “Content Analysis; In Kaifeng Yang and Gerald J. Miller”, Handbook of research methods in public administration, Taylor & Francis.
18- Brabham, D 2009 "Crowdsourcing the public participation process for planning projects" Planning Theory, vol. 8. pp 242-262.
19- Brabham, D 2010 “The Effectiveness of Crowdsourcing Public Participation in a Planning Context”. Open Journal Systems, vol. 17. pp 1-39.
20- Chesbrough, H. W. (2003). “Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology”. Harvard Business Press.
21- Chesbrough, H., Crowther, A. K. (2006).  “Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries”. R&d Management, Vol. 36, 229-236.
22- De Vreede, T. (2016). “Let the ideas flow: Antecedents of engagement in community-based crowdsourcing”, Doctor of Philosophy, University of Nebraska.
23- Dewar, R.D. and Dutton, J.E. (1986). “The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis”. Management Science, vol. 32, issue 11, 1422-1433.
24- Dykemen, D.(2008). “How do you define Social media?” Retrieved from http://broadcasting-brain.com/2008/02/09/how-do-you-define-social-media/
25- EstellésArolas, E., NavarroGiner, R., & GonzálezLadróndeGuevara, F. (2015). “Crowdsourcing Fundamentals: Definition and Typology”, 33-48.
26- Estelle´s-Arolas, E., & Gonza´lez-Ladro´n-de-Guevara, F. (2012). “Towards an integrated crowdsourcing definition”. Journal of Information Science, 38(2), 189—200.
27- Evan, W.M. (1966). Organizational lag. Human Organizations, Vol. 25 No. 1, 3-51, 1966.
28- Fantoni, G., Apreda, R., Valleri, P., Bonaccorsi, A., & Manteni, M. (2008). “IPR tracking system in collaborative environments”. Retrieved from http://74.125.155.132/scholar?q=cache:uPhWjfQFxXMJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=80 0000000000.
29- Gaikwad, P., (2017). Including Rigor and Artistry in Case Study as a Strategic Qualitative Methodology. The Qualitative Report, 22(13), 3431-3446.
30- Hossain, M., & Kauranen, I. (2015). “Crowdsourcing: a comprehensive literature review, Strategic Outsourcing”, An International Journal, 8(1), 2-22.
31- Hosseini, M., Phalp, K., Taylor, J., & Ali, R. (2014). “The four pillars of crowdsourcing: A reference model”. 2014 IEEE eighth international conference on research challenges in information science (RCIS). IEEE1–12. http://dx.doi.org/10.1109/RCIS.2014.6861072.
32- Kaplan, A.M. and Haenlein, M. (2010), “Users of the world, unite! The challenges andopportunities of social media”,Business Horizons, Vol. 53 No. 1, pp. 59-68.
33- Kohlbacher, F. (2006). “The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research”. Forum Qualitative Social Research, 7(1), 1-24.
34- Knudsen, M. P., & Mortensen, T. B. (2011). “Some immediate – but negative – effects of openness on product development performance”. Technovation, 31(1), 54-64.
35- Leimeister, J. M., Huber, M., Bretschneider, U., & Krcmar, H. (2009). “Leveraging Crowdsourcing: Activation-Supporting Components for IT-Based Ideas Competition”. Journal of Management Information Systems, 26(1), 197-224.
36- Malerba, F. (2002). “Sectoral syatem of innovation and production”. Research Policy 31,247- 264.
37- Mergel, I 2014 “Opening Government: Designing Open Innovation Processes to Collaborate With External Problem Solvers” Social Science Computer Review. vol. 33. availabale at: https://doi.org/10.1177/0894439314560851. pp 1-15.
38- Schenk E. and C. Guittard (2009). Crowdsourcing:”What can be outsourced to the Crowd, and Why?” Workshop on Open Source Innovation, Strasbourg, France.
39- Panchal, J. H. & Fathianathan, M. (2008). “Product realization in the age of mass collaboration”. In proceedings of ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Retrieved from http://westinghouse.marc.gatech.edu/Members/jpanchal/Publications/DETC2008_49865_MassCollaboration.April.12.08.pdf.
40- Piller, F., Ihl, C., & Vossen, A. (2010). “A Typology of Customer Co-Creation in the Innovation Process”. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1732127.
41- Reichwald, R., Seifert, S., Walcher, D., & Piller F. (2004). “Customers as part of value webs: Towards a framework for webbed customer innovation tools”. Proceedings from 37th Hawaii International Conference on System Sciences. Retrieved from http://wwwkrcmar.in.tum.de/public/webcoach/wsw/attachments/WINserv_Arbeitsbericht_Valuewebs.pdf
42- Robbins, SP (1980). “organizational behaviour: concept, controversies applications”, 8th ed, upper saddle River, NJ: Prantice – Hall, pp. 258-61
43- Rochefort, D. A., and Cobb, R. W. 1994. The Politics of Problem Definition: Shaping the Policy Agenda. Lawrence: University Press of Kansas.
44- Rowe, G & Frewer, L 2000 |Public Participation Methods: A Framework for Evaluation” Science,Technology & Human Values, vol. 25. pp 3-29.
45- Salunke, S.,Weerawardena, J., & McColl-Kennedy, J.R. (2013). “Competing through service innovation: The role of bricolage and entrepreneurship in project-oriented firms”. Journal of Business Research, 66(8), 1085–1097.
46- Simula, H., & Ahola, T. (2014). “A network perspective on idea and innovation crowdsourcing in industrial firms”. Industrial Marketing Management, 43(3), 400–408.
47- Snyder, H., Witell, L., Gustafsson, A., Fombelle, P., Kristensson, P. (2016). “Identifying categories of service innovation: A review and synthesis of the literature”. Journal of Business Research, 69, 2401- 2408.
48- Tidd, J. (2014). “Introduction: Why We Need a Tighter Theory and More Critical Research on Open Innovation”. Open Innovation Research, Management and Practice, World Scientific, Hackensack, NJ.
49- Trompette, P., Chanal, V., & Pelissier, C. (2008). “Crowdsourcing as a way to access external knowledge for innovation: Control, incentive and coordination in hybrid forms of innovation”. Proceedings of the 24th EGOS Colloquium.
50- Wikhamn, BR, & Wikhamn, W. (2013). “Structuring of the open innovation field”. Journal of Technology Management andInnovation, 8(3), 173–185
51- Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Method. Los Angeles: Sage Publications.
52- Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Unstructured interviews. In B. Wildemuth (Ed.), “Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science”, (pp.222-231). Westport, CT: Libraries Unlimited