ساختاربندی مشکلات سیاستی؛ مرور فصل سوم کتاب «تحلیل سیاست عمومی: یک تحلیل یکپارچه» اثر ویلیام دان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این متن مرور فصل سوم ویرایش ششم (2017) کتاب« تحلیل سیاست عمومی: یک تحلیل یکپارچه» نوشته ویلیام دان می‌باشد. نویسنده در این فصل ضمن مروری بر ماهیت مشکلات سیاستی، فرآیند ساختاربندی این مشکلات را تشریح و روابط بین مدل‌های سیاستگذاری را مورد بررسی قرار داده و روش‌های مختلف ساختاربندی مشکل را تبیین می‌کند. این فصل نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تحلیل‌گران سیاست، کاهش احتمال خطای نوع سوم است: تعریف مشکل اشتباه. خطای نوع سوم با خطای آماری نوع اول (در صورت درست بودن فرضیه صفر رد می‌شود) و خطای آماری نوع دوم (پذیرش فرضیه صفر در صورت نادرست بودن) متفاوت است. به نظر می‌رسد تحلیلگران سیاست بیشتر به این دلیل شکست می‌خورند که مشکل اشتباه را حل می‌کنند تا به این دلیل که راه‌حل اشتباهی برای مشکل درست تهیه می‌کنند. با مهارت‌هایی مانند مدل‌سازی اقتصادسنجی و تحلیل تصمیم می‌توان از خطای نوع سوم جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


منبعی ندارد.