دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، 1401 

مقاله پژوهشی

نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414

صفحه 9-22

10.22059/jppolicy.2022.87945

مظفر ناصری طاهری؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم‌اله زارعی


بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران

صفحه 67-82

10.22059/jppolicy.2022.87948

بهزاد معماری بیرق؛ مسعود طالبیان؛ فرشاد فاطمی اردستانی


بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران

صفحه 133-146

10.22059/jppolicy.2022.88051

مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی؛ سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده


مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش

صفحه 147-159

10.22059/jppolicy.2022.87952

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری

صفحه 173-190

10.22059/jppolicy.2022.87953

سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ سروش قاضی نوری؛ علی شایان