نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از اولویت­ های استراتژیک ترسیمی در اسناد بالادستی نظام سلامت کشور، پیشتازی در تولید و صادرات واکسن و داروهای  نوفناورانه می­ باشد. مطالعه حاضر با هدف تدوین سناریوهای توسعه صادرات واکسن و داروهای نوفناورانه در افق 1414 به رشته تحریر در آمده است. روش گردآوری داده در این پژوهش کیفی و با استفاده از مصاحبه، پرسش­نامه و پنل خبرگی می­باشد. همچنین از نرم افزارهای میک­مک و سناریو ویزارد برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. یافته­های این پژوهش در دو بخش ارائه شده است: بخش اوّل شامل شناسایی و دسته­بندی مؤلفه­های کلیدی، پیشران­ها و عدم قطعیت­های مرتبط است. هفت پیشران «تحریم»، «اعتماد و باور قابلیت­ های صنایع دارویی»، «بهبود خلوص ملکولی»، «شبکه­ سازی بین ­المللی»، «تدوین سند ملی داروهای نوفنآورانه»، «دیدگاه صادرات ­گرایی» و «تنوع ­بخشی در بازارهای صادراتی» در این بخش تعیین و روابط اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه ­ها تحلیل شده است. بخش دوم نیز شامل شناسایی و توصیف سناریوهای محتمل و سازگار بر اساس پیشران­ ها و عدم­ قطعیت­ های ذیربط می ­باشد. مبتنی بر یافته­ های پژوهش، چهار سناریوی محتمل و سازگار شامل اکسیر، مسکّن، نوشدارو شوکران؛ تبین و مقایسه شده ­اند.

کلیدواژه‌ها


 1. Alessandri, T. M., Ford, D. N., Lander, D. M., Leggio, K. B., & Taylor, M. (2004). Managing risk &uncertainty in complex capital projects. The Quarterly review of economics &finance, 44(5), 751-767.
 2. Ali Ahmadi, Alireza; Saghafi, Fatemeh &Fathian, Mohammad. (2009). Capabilities of the futurology approach in networking activities &creating a competitive advantage. Tomorrow's Management, (21) 8: 3-14 [in Persian].
 3. Berndt, E. R., Nass, D., Kleinrock, M., & Aitken, M. (2015). Decline in economic returns from new drugs raises questions about sustaining innovations. Health Affairs, 34(2), 245-252.
 4. Center for Futurology &Health Innovation Research, Kerman University of Medical Sciences (2019). Health futurology in Iran for 2031 [in Persian].
 5. Courtney, H. (2003). Decision‐driven scenarios for assessing four levels of uncertainty. Strategy & Leadership.
 6. CSIRO Futures. (2016). Australia 2030: navigating our uncertain future.
 7. Davis G. (2002). Scenarios as a Tool for the 21st Century. In Probing the future conference 2002 Jul 12 (p. 10).
 8. Gholami, Sakineh (2011). Economic evaluation in the pharmaceutical industry. The first conference of national experiences in economic studies of medicine &treatment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, January 31 &31 [in Persian].
 9. Godarzi, Gholamreza; Azar, Adel; Azizi, Firouze &Babaei Meybodi, Hamid. (2016). Presenting the proposed framework for the future of regional statistics as an interdisciplinary research domain: case study, Yazd province's spatial planning document. Journal of interdisciplinary studies in humanities (8)2: 155-133 [in Persian].
 10. Gokhberg, L., Sokolov, A., & Chulok, A. (2017). Russian S&T Foresight 2030: identifying new drivers of growth. Foresight.
 11. Golafshani, N. (2003). Understanding reliability &validity in qualitative research. The qualitative report, 8(4), 597-607.
 12. Health Information Technology, Foresight &Strategic Decision Making for Iran: a Qualitative Study. Information processing &management research paper. (2) 34: 764-739 [in Persian].
 13. Hernández-Cuevas C. (2007). Collaborative innovation: The future of biopharma. Journal of Technology Management & Innovation. 2 (3):1-3.
 14. http://www.worldstopexports.com/drugs-medicine-exports-country/
 15. https://www.fda.gov/media/95661/download
 16. https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-useof-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023
 17. https://www.statista.com/statistics/309457/world-pharmaceutical-revenue-distribution-by-technology/
 18. Iden, J., Methlie, L. B., & Christensen, G. E. (2017). The nature of strategic foresight research: A systematic literature review. Technological Forecasting &Social Change, 116, 87-97.
 19. Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring corporate strategy: Text &cases. Pearson education.
 20. Johnston, R. (2012). Developing the capacity to assess the impact of foresight. Foresight.
 21. Klinec, I. (2004, September). Strategic thinking in the information age &the art of scenario designing. In The First Prague Workshop on Futures Studies Methodology, CESES, Charles University (pp. 16-18).
 22. Krieger, J., Li, D., & Papanikolaou, D. (2018). Developing novel drugs (No. w24595). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
 23. Lervolino, A., & Urquhart, L. (2017). Evaluate Pharma World Preview 2017, Outlook to 2022. Evaluate Ltd, London, UK.
 24. Marandi, Vahid; Tabatabaian, Seyed Habibollah; Jafari, Parivash &Azarnoosh, Morteza. (2017). An analysis of the technological innovation system in the bio-production of products (with a focus on human vaccines). Innovation Management. (6) 3: 1-26 [in Persian].
 25. Miller, K. D., & Waller, H. G. (2003). Scenarios, real options &integrated risk management. Long range planning, 36(1), 93-107.
 26. Ralston, B., & Wilson, I. (2006). The scenario-planning handbook: a practitioner's guide to developing &using scenarios to direct strategy in today's uncertain times. South-Western Pub.
 27. Ringland, G., & Schwartz, P. P. (1998). Scenario planning: managing for the future. John Wiley & Sons.
 28. Saritas, O., Taymaz, E., & Tumer, T. Vision 2023: Turkey’s National Technology Foresight Program.
 29. Schwartz, P. (2012). The art of the long view: planning for the future in an uncertain world. Currency.
 30. Seddiqi, Mohammad Sadeq; Broum&Kakhki, Ahmad; Asghari, Saeed &Tofighi, Shahram (2021). A review study of applications &methods of future studies in health policy-making: international experiences &national requirements. Strategy, 81, 109-133 [in Persian].
 31. Seyedifar, M., Nikfar, S., Abdollahi-Asl, A., Rasekh, H., Ehsani, A., & Kebriaeezadeh, A. (2015). An evaluation of policies &procedures of successful pharmaceutical exporters &the comparison of Iranian counterpart policy. Journal of Pharmacoeconomics &Pharmaceutical Management, 1(3/4), 39-44.
 32. Shirvani Naghani, Moslem, Bayat, Rohollah. Development of strategic options for policy making in Iran's oil industry based on strategic foresight, 2018, (1) 4:79-63 [in Persian].
 33. Strategic Research Institute (Economic Think Tank) of Expediency Discernment Council (2020). Report of the problems in the field of treatment, focusing on the issue of drugs, October 2020 [in Persian].
 34. Tabatabaie, Shima &Ziyai, Seyed Amirmohsen. (2016). The importance &appropriate framework of futurology for the targeted development of specialized &subspecialized medical education in the country. Medicine &Cultivation, 24(4)24: 91-102 [in Persian].
 35. Verschuuren, M., Hilderink, H. B., & Vonk, R. A. (2020). The Dutch Public Health Foresight Study 2018: an example of a comprehensive foresight exercise. European Journal of Public Health, 30(1), 30-35.
 36. Walsh, P. R. (2005). Dealing with the uncertainties of environmental change by adding scenario planning to the strategy reformulation equation. Management Decision.