واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

از آغاز قرن بیست و یکم، پژوهشگران سیاست‌های نوآوری، با واژگانی متنوع و بدیع از پدیده‌هایی نوین در حوزه سیاستگذاری نوآوری سخن گفتند که با ابرانگاره‌های رایج صحنه سیاستگذاری نوآوری یعنی تحقیق و توسعه و نظام نوآوری متفاوت بوده است. این رویکرد نوظهور، که مبتنی بر نظریات رویکرد چندسطحی، مدیریت گذار، مدیریت راهبردی کنام و پژوهش و نوآوری مسئولیت‌پذیر توسعه یافته، مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار گرفته و با عنوان ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در منابع علمی رواج یافته است. در این مقاله، با مرور نظام‌‌مند پیشینه ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین، 33 مقاله از میان 994 مقاله جستجوشده در پایگاه اسکوپوس انتخاب شدند و برای استخراج مبانی نظری، خردمایه‌ها و دلالت‌های سیاستی این ابرانگاره مورد مطالعه قرار گرفتند. براین‌اساس، عدم توسعه اجتماعی و زیست‌محیطی با پیشرفت صرف فناوری، جایگاه رژیم و کنام به مثابه نمادهای مقاومت و تحول، جهت‌گیری هنجاری نوآوری و نیاز به نوآوری سیستمی به عنوان مبانی نظری؛ رویکرد چندسطحی، رویکرد درون‌زا و مشارکت‌محوری، تغییر رادیکال طی مراحل تدریجی، تنوع و انتخاب هدایت‌شده و توجه توأمان به توسعه و تخریب به عنوان خردمایه‌های سیاستی و توسعه چشم‌انداز در عرصه تحول، سازماندهی و حمایت از بازارهای جدید و کنام، آزمایش کارآفرینانه، تحول در الگوی مشروعیت‌بخشی و تغییر محسوس در قوانین رژیم‌ به عنوان دلالت‌های سیاستی ابرانگاره شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


 1. Andersen, A. D., Steen, M., Mäkitie, T., Hanson, J., Thune, T. M., & Soppe, B. (2020). The role of inter-sectoral dynamics in sustainability transitions: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation &Societal Transitions, 34, 348-351.
 2. Antal, M., Mattioli, G., & Rattle, I. (2020). Let's focus more on negative trends: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation &Societal Transitions, 34, 359-362.
 3. Binz, C., Coenen, L., Murphy, J. T., & Truffer, B. (2020). Geographies of transition—From topical concerns to theoretical engagement: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation &Societal Transitions, 34, 1-3.
 4. Boon, W. P., Edler, J., & Robinson, D. K. (2020). Market formation in the context of transitions: A comment on the transitions agenda. Environmental Innovation &Societal Transitions, 34, 346-347.
 5. Borrás, S. (2008). The widening &deepening of innovation policy: What conditions provide for effective governance?. Georgia Institute of Technology.
 6. Carbajo, R., & Cabeza, L. F. (2018). Renewable energy research &technologies through responsible research &innovation looking glass: Reflexions, theoretical approaches &contemporary discourses. Applied Energy, 211, 792-808.
 7. Carson, M., & Burns, T. R. (2009). Public Policy Paradigms: Theory &Practice of Paradigm Shifts in the European Union.
 8. Chataway, J., Chux, D., Kanger, L., Ramirez, M., Schot, J., & Steinmueller, E. (2017). Developing &enacting transformative innovation policy. A Comparative Study, 1-28.
 9. Delmas, M. A., Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2019). Understanding the role of the corporation in sustainability transitions. Organization & Environment, 32(2), 87-97.
 10. Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transformative innovation policy: Addressing variety in an emerging policy paradigm. Research Policy, 48(4), 880-894.
 11. Doyon, A., Coffey, B., Moloney, S., de Haan, F., & Bosomworth, K. (2017). Exploring the contribution of transitions management to inform regional futures. Australasian Journal of Regional Studies, The, 23(3), 321-343.
 12. Edquist, C., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2012). Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research policy, 41(10), 1757-1769.
 13. Fatemi, S. M., & Arasti, M. R. (2019). Priority-Setting in Science, Technology &Innovation [In Persian]. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 119-133.
 14. Foray, D., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (2012). Public R&D; &social challenges: What lessons from mission R&D; programs?. Research policy, 41(ARTICLE), 1697-1702.
 15. Fraaije, A., & Flipse, S. M. (2020). Synthesizing an implementation framework for responsible research &innovation. Journal of Responsible Innovation, 7(1), 113-137.
 16. Gassler, H., Polt, W., & Rammer, C. (2007). Priority setting in research & technology policy-historical developments &recent trends. Joanneum Research, Institute of Technology &Regional Policy, Working Paper, (36-2007).
 17. Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective &a case-study. Research policy, 31(8-9), 1257-1274.
 18. Geels, F. W. (2019). Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms &elaborations of the Multi-Level Perspective. Current opinion in environmental sustainability, 39, 187-201.
 19. Genus, A., & Coles, A. M. (2008). Rethinking the multi-level perspective of technological transitions. Research policy, 37(9), 1436-1445.
 20. Ghazinoory, S. (May 29, 2019). Investigating the infographic of Iran's innovation ecosystem. Shargh newspaper.
 21. Ghosh, B., Kivimaa, P., Ramirez, M., Schot, J., & Torrens, J. (2021). Transformative outcomes: assessing &reorienting experimentation with transformative innovation policy. Science &Public Policy, 48(5), 739-756.
 22. Gorissen, L., Spira, F., Meynaerts, E., Valkering, P., & Frantzeskaki, N. (2018). Moving towards systemic change? Investigating acceleration dynamics of urban sustainability transitions in the Belgian City of Genk. Journal of Cleaner Production, 173, 171-185.
 23. Grillitsch, M., Hansen, T., & Madsen, S. (2021). Transformative innovation policy: a novel approach?. In Handbook on alternative theories of innovation. Edward Elgar Publishing.
 24. Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, &the state: the case of economic policymaking in Britain. Comparative politics, 275-296.
 25. Hansen, U. E., Nygaard, I., Romijn, H., Wieczorek, A., Kamp, L. M., & Klerkx, L. (2018). Sustainability transitions in developing countries: Stocktaking, new contributions &a research agenda. Environmental Science & Policy, 84, 198-203.
 26. Hopkins, D., Kester, J., Meelen, T., & Schwanen, T. (2020). Not more but different: a comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation &Societal Transitions, 34, 4-6.
 27. ISTI (2019). A look at the Vice President for Science &Technology for the Development of the Entrepreneurship &Innovation Ecosystem, the determination that the "ecosystem" created. https://isti.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A/%D8%B9%D8%B2%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%C2%AB%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
 28. Jenkins, K. E., Spruit, S., Milchram, C., Höffken, J., & Taebi, B. (2020). Synthesizing value sensitive design, responsible research &innovation, &energy justice: A conceptual review. Energy Research & Social Science, 69, 101727.
 29. Jenkins, K. E., Spruit, S., Milchram, C., Höffken, J., & Taebi, B. (2020). Synthesizing value sensitive design, responsible research &innovation, &energy justice: A conceptual review. Energy Research & Social Science, 69, 101727.
 30. Johnstone, P., & Newell, P. (2018). Sustainability transitions &the state. Environmental innovation &societal transitions, 27, 72-82.
 31. Kallerud, E., Amanatidou, E., Upham, P., Nieminen, M., Klitkou, A., Olsen, D. S., ... & Scordato, L. (2013). Dimensions of research &innovation policies to address gr&&global challenges.
 32. Kanger, L., Sovacool, B. K., & Noorkõiv, M. (2020). Six policy intervention points for sustainability transitions: A conceptual framework &a systematic literature review. Research Policy, 49(7), 104072.
 33. Kemp, R. (2011). Ten themes for eco-innovation policies in Europe. SAPI EN. S. Surveys &Perspectives Integrating Environment &Society, (4.2).
 34. Kemp, R., Loorbach, D., & Rotmans, J. (2007). Transition management as a model for managing processes of co-evolution towards sustainable development. The International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 14(1), 78-91.
 35. Kemp, R., Schot, J., & Hoogma, R. (1998). Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: the approach of strategic niche management. Technology analysis & strategic management, 10(2), 175-198.
 36. Kern, F. (2012). Using the multi-level perspective on socio-technical transitions to assess innovation policy. Technological Forecasting &Social Change, 79(2), 298-310.
 37. Khmara, Y., & Kronenberg, J. (2020). Degrowth in the context of sustainability transitions: In search of a common ground. Journal of Cleaner Production, 267, 122072.
 38. Kivimaa, P., & Kern, F. (2016). Creative destruction or mere niche support? Innovation policy mixes for sustainability transitions. Research Policy, 45(1), 205-217.
 39. Kivimaa, P., Hyysalo, S., Boon, W., Klerkx, L., Martiskainen, M., & Schot, J. (2019). Passing the baton: How intermediaries advance sustainability transitions in different phases. Environmental Innovation &Societal Transitions, 31, 110-125.
 40. Köhler, J. (2012). A comparison of the neo-Schumpeterian theory of Kondratiev waves &the multi-level perspective on transitions. Environmental Innovation &Societal Transitions, 3, 1-15.
 41. Köhler, J., Geels, F. W., Kern, F., Markard, J., Onsongo, E., Wieczorek, A., ... & Wells, P. (2019). An agenda for sustainability transitions research: State of the art &future directions. Environmental innovation &societal transitions, 31, 1-32.
 42. Kuhlmann, S., & Rip, A. (2018). Next-generation innovation policy &gr&challenges. Science &public policy, 45(4), 448-454.
 43. Kuzemko, C., Lawrence, A., & Watson, M. (2019). New directions in the international political economy of energy. Review of International Political Economy, 26(1), 1-24.
 44. Loorbach, D. (2010). Transition management for sustainable development: a prescriptive, complexity‐based governance framework. Governance, 23(1), 161-183.
 45. Loorbach, D., Van Der Brugge, R., & Taanman, M. (2008). Governance in the energy transition: Practice of transition management in the Netherlands. International Journal of Environmental Technology &Management, 9(2-3), 294-315.
 46. Loorbach, D., Wittmayer, J., Avelino, F., von Wirth, T., & Frantzeskaki, N. (2020). Transformative innovation &translocal diffusion. Environmental Innovation &Societal Transitions, 35, 251-260.
 47. Malekpour, S., Walker, W. E., de Haan, F. J., Frantzeskaki, N., & Marchau, V. A. (2020). Bridging Decision Making under Deep Uncertainty (DMDU) &Transition Management (TM) to improve strategic planning for sustainable development. Environmental Science & Policy, 107, 158-167.
 48. Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research &its prospects. Research policy, 41(6), 955-967.
 49. Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges &opportunities. Industrial &Corporate Change, 27(5), 803-815.
 50. Miremadi, T. (2019). The Emerging Trends of STI Policy [In Persian]. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 619-633.
 51. Narimani, M. (2015). Extracting STI policy framework on the basis of rival economic approaches policy implications case study of Iran technology policies. Tarbiat Modares University.
 52. Newell, P. (2020). Towards a global political economy of transitions: a comment on the transitions research agenda. Environmental innovation &societal transitions, 34, 344-345.
 53. Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. Technovation, 54, 1-6.
 54. Owen, R., Macnaghten, P., & Stilgoe, J. (2020). Responsible research &innovation: From science in society to science for society, with society. In Emerging technologies: ethics, law &governance (pp. 117-126). Routledge.
 55. Pollex, J., & Lenschow, A. (2018). Surrendering to growth? The European Union's goals for research &technology in the Horizon 2020 framework. Journal of Cleaner Production, 197, 1863-1871.
 56. Rauschmayer, F., Bauler, T., & Schäpke, N. (2015). Towards a thick understanding of sustainability transitions—Linking transition management, capabilities &social practices. Ecological economics, 109, 211-221.
 57. Ribeiro, B. E., Smith, R. D., & Millar, K. (2017). A mobilising concept? Unpacking academic representations of responsible research &innovation. Science &engineering ethics, 23(1), 81-103.
 58. Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. (2001). More evolution than revolution: transition management in public policy. foresight.
 59. Rotmans, J., Loorbach, D., & Kemp, R. (2016). Complexity &transition management. In Complexity &planning (pp. 195-216). Routledge.
 60. Salmenkaita, J. P., & Salo, A. (2002). Rationales for government intervention in the commercialization of new technologies. Technology Analysis & Strategic Management, 14(2), 183-200.
 61. Schot, J., & Geels, F. W. (2008). Strategic niche management &sustainable innovation journeys: theory, findings, research agenda, &policy. Technology analysis & strategic management, 20(5), 537-554.
 62. Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation &transformative change. Research policy, 47(9), 1554-1567.
 63. Scordato, L., Klitkou, A., Tartiu, V. E., & Coenen, L. (2018). Policy mixes for the sustainability transition of the pulp &paper industry in Sweden. Journal of Cleaner Production, 183, 1216-1227.
 64. Smith, A., Voß, J. P., & Grin, J. (2010). Innovation studies &sustainability transitions: The allure of the multi-level perspective &its challenges. Research policy, 39(4), 435-448.
 65. Steward, F. (2012). Transformative innovation policy to meet the challenge of climate change: sociotechnical networks aligned with consumption &end-use as new transition arenas for a low-carbon society or green economy. Technology Analysis & Strategic Management, 24(4), 331-343.
 66. Van de Graaf, T., Sovacool, B. K., Ghosh, A., Kern, F., & Klare, M. T. (Eds.). (2016). The palgrave handbook of the international political economy of energy (pp. 3-44). London: Palgrave Macmillan.
 67. Voß, J. P., Smith, A., & Grin, J. (2009). Designing long-term policy: rethinking transition management. Policy sciences, 42(4), 275-302.
 68. Weber, K. M., & Rohracher, H. (2012). Legitimizing research, technology &innovation policies for transformative change: Combining insights from innovation systems &multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’ framework. Research Policy, 41(6), 1037-1047.
 69. Wieczorek, A. J. (2018). Sustainability transitions in developing countries: Major insights &their implications for research &policy. Environmental Science & Policy, 84, 204-216.
 70. Wittmayer, J. M., van Steenbergen, F., Rok, A., & Roorda, C. (2016). Governing sustainability: a dialogue between Local Agenda 21 &transition management. Local Environment, 21(8), 939-955.