پیشایندها و پسایندهای سیاستی افزایش سهم داخل و دستاوردهای آن در توسعه صنعتی کشورها؛ مرور نظام‌مند ادبیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 استادیار سیاستگذاری علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

3 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

سهم داخل به حداکثر رساندن عمق و وسعت مالکیت محلی، کنترل و تأمین منابع مالی بر فعالیت‌هایی داخلی و خارجی ملی، محلی و سرمایه ­ای که در حال حاضر اجرایی نشده، تعریف می­شود. از دهه ۱۹۸۱ سهم داخل به ادبیات علمی وارد شده و پژوهش ­های مختلف و متنوعی در حوزه قلمرو موضوعی صورت گرفته است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه و خلاصه­ سازی ادبیات پژوهش در حوزه سهم داخل، شناسایی خلاهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی در این زمینه از مرور نظام­ مند ادبیات استفاده کرده است. با بررسی کلیدواژه‌ها در پایگاه­ های اطلاعاتی این حوزه و براساس ملاک ­های از پیش تعیین شده، مقالات مناسب انتخاب شدند و محتوای مقالات براساس پاسخگویی به پرسش­ های پژوهش حاضر، مطالعه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ ثبات و اندازه بازار، طراحی و جامعیت سیاست­ ها، قابلیت ­های صنعتی، سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین، حمایت دولت و انگیزه رقابتی از عوامل اصلی اثربخشی سهم داخل در توسعه صنعتی داخلی به شمار می ­آیند که توجه به سهم داخل و عوامل آن بر افزایش ترویج بومی­ سازی تولیدات، افزایش مشارکت اجتماعی، فرصت شبکه­ سازی، پیشرفت رقابتی، بازار نیروی کار و توسعه اقتصاد بومی تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 1. Atienza, M., Arias-Loyola, M., &Lufin, M. (2019). Building a case for regional local content policy: The hollowing out of mining regions in Chile. The Extractive industries &society, 7(2), 292-301.
 2. Adedeji, A. N., Sidique, S. F., Abd Rahman, A., & Law, S. H. (2016). The role of local content policy in local value creation in Nigeria's oil industry: A structural equation modeling (SEM) approach. Resources Policy, 49, 61-73.
 3. Ablo, A. D. (2015). Local content &participation in Ghana's oil &gas industry: Can enterprise development make a difference? The Extractive Industries &Society, 2(2), 320-327.
 4. AdedejiAbdulkabir, N., Sidique, S. F., Rahman, A. A., & Hook, L. S. (2015). Relationship among local content policy, indigenous oil firms’ participation &job creation in nigeria: A theoretical concept. Journal of Developing Areas, 49(4), 425-437.
 5. Briner, R. B., &Denyer, D. (2010). Systematic review &evidence synthesis as a practice &scholarship tool. In D. Rousseau (Ed.). Handbook of evidenced-based management: Companies, classrooms, &research (pp. 328-347). Oxford, UK: Oxford University Press.
 6. Chipangura, N. (2019). “We are one big happy family”: the social organisation of artisanal &small scale gold mining in Eastern Zimbabwe. The Extractive Industries &Society, 6(4), 1265-1273.
 7. Childs, J. (2016). Geography &resource nationalism: A critical review &reframing. The Extractive Industries &Society, 3(2), 539-546.
 8. Calignano, G., &Vaaland, T. I. (2017). Local content in Tanzania: Are local suppliers motivated to improve?The Extractive Industries &Society, 5(1), 104-113.
 9. Filho, E. T., Palma, M. A. M., Perestrelo, M., da Hora, H. R. M., & Lira, R. A. (2019). The pre-salt layer &challenges to competitiveness in Brazil: Critical reflections on the local content policy in the oil &gas Sector. The Extractive Industries &Society, 6(4), 1168-1173.
 10. Hansen, U. E., Nygaard, I., Morris, M., & Robbins, G. (2020). The effects of local content requirements in auction schemes for renewable energy in developing countries: A literature review. Renewable &Sustainable Energy Reviews, 127, 109843.
 11. Kemp, D., & Owen, J. R. (2019). Characterising the interface between large &small-scale mining. The Extractive Industries &Society, 6(4), 1091-1100.
 12. Kalyuzhnova, Y., Nygaard, C. A., Omarov, Y., &Saparbayev, A. (2016). Local content policies in resource-rich countries (p. 235). Palgrave Macmillan UK.
 13. Khalili Palandi, Fereshte; Kordnaij, Asadollah; Khodadad Hosseini, Seyed Hamid &Shirkhodaei, Meysam. (2021). Systematic review of literature: comparative comparison of studies on purchase motives. Researches of Management in Iran, 25(1), pp. 117-135 [in Persian].
 14. Lebdioui, A. (2019). Local content in extractive industries: Evidence &lessons from Chile’s copper sector &Malaysia’s petroleum sector. The Extractive Industries &Society, 7(2), 341-352.
 15. Lange, S., &Kinyondo, A. (2016). Resource nationalism &local content in Tanzania: experiences from mining &consequences for the petroleum sector. The Extractive Industries &Society, 3(4), 1095-1104.
 16. Maponga, O. P., & Musa, C. (2021). Domestication of the role of the mining sector in Southern Africa through local content requirements. The Extractive Industries &Society, 8(1), 195-210.
 17. Madolo, N. V. (2014). Transformation of the mining sector of South Africa: Strategies beyond the life of the Mining Charter in 2014 (Doctoral dissertation).
 18. Melyoki, L. L. (2017). The governance of the petroleum sector in Tanzania: Institutional arrangements &the role of the National Oil Company. The Extractive Industries &Society, 4(1), 180-190.
 19. Monday, J. U. (2015). Local content policy, human capital development &sustainable business performance in the Nigerian oil &gas industry. J. Mgmt. & Sustainability, 5, 75.
 20. Nyembo, N., & Lees, Z. (2020). Barriers to implementing a social license to operate in mining communities: A case study of peri-urban South Africa. The Extractive Industries &Society, 7(1), 153-160.
 21. Owusu, R., &Vaaland, T. I. (2016). Local content in the oil &gas industries in Africa: How can a weak industrial base be included in the value chain. Int. J. Energy Sector Manag, 10(4), 594-616.
 22. Ovadia, J. S. (2014). Local content &natural resource governance: The cases of Angola &Nigeria. The Extractive Industries &Society, 1(2), 137-146.
 23. Ramdoo, I. (2015). Unpacking local content requirements in the extractive sector: What implications for the global trade &investment frameworks. by International Centre for Trade &Sustainable Development (ICTSD) 7 Chemin de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland.
 24. Smits, K. M., McDonald, L., Smith, N. M., Gonzalez, F., Lucena, J., Martinez, G., ... & Rosas, S. (2020). VocesMineras: Clarifying the future of artisanal &small-scale mining collaborations. The Extractive Industries &Society, 7(1), 68-72.
 25. Vaaland, T. I. (2015). Petro-stimulated corporate citizenship in developing countries. Journal of Corporate Citizenship, (59), 92-111.