بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با هدف افزایش فرزندآوری و کاربست سیاست‌ها و راهکارهای معطوف به آن، سیاست‌های تشویقی و پیشگیرانه و رویکردهای تنبیهی-کیفری را در قبال افزایش و کاهش جمعیت مورد توجه قرار داده است. اصلی‌ترین پرسش فراروی این قانون، در چرایی و ضرورت استفاده از ابزار کیفری برای نیل به این مقصود قانونگذار است. در مقاله‌ حاضر به روشی توصیفی- انتقادی، قانون فوق‌الذکر تحلیل و بیان شده است. قانونگذار بدون توجه به بایسته‌های حل مسائل اجتماعی و بدون وجود یک مدل جرم‌انگاری ضرورت‌مدار و بدون درنظرگرفتن میزان همخوانی مسأله و راهکار، از ابزار کیفری استفاده کرده و به ضرورت پیوند میان سرزنش عمومی عمل و دخالت کیفری توجه دقیقی نداشته و در این میان، عمده‌ موضوعات جرم‌انگاری شده در این قانون، تکرار عناوینی است که در قانون مجازات اسلامی، جر‌م‌انگاری شده و این امر، برخلاف اصل «ضرورتِ در جرم‌انگاری» و اصل «انسجام و یکپارچگی نظام حقوقی» است.

کلیدواژه‌ها


 1. Alizadeh, Abdol Reza, 2008, Basics of social approach to law, 1st edition, Research Institute of Hawza &University &SAMT Organization [in Persian].
 2. Al-Musavi al-Khoei, Abu al-Qasim, 2001, the basics of the continuation of al-Manhaj, the second part of al-Thani &al-Arbaun, the foundation of the revival of the works of al-Imam al-Khoei [in Arabic].
 3. Amir Arjmand, Ardeshir, 2002, Collection of International Human Rights Documents, Volume 1, Shahid Beheshti University Publication [in Persian].
 4. Ashworth, Andrew, 1992, Principle of Criminal Law, Oxford University Press.
 5. Behnam, Ramsis, No Date, Theory of Al-Tajrim in Criminal Law, second edition, source of education [in Arabic].
 6. Duff, Antony, 2010, The Boundaries of the Criminal Law, Oxford University Press, New York.
 7. Duff, R.A, 2007, Answering for Crime; Responsibility &Liability in the Criminal Law, Hart Publishing, Canada.
 8. Fallahi, Ahmed, 2014, The Principle of Necessity in Criminalization, First Edition, Dadgostar Publishing House [in Persian].
 9. Feinberg, Joel, 1984, Harm To Others; The Moral Limits of Criminal Law, First Published, Oxford University Press.
 10. Fletcher, George P, 1998, Basic Concepts of Criminal Law, Oxford University Press, New York.
 11. Hart, Herbert, 2009, Law, Freedom &Ethics, translated by Mohammad Rasekh, first edition, New Design Publishing [in Persian].
 12. Husak, Douglas, 2008, Overcriminalization; The Limits of the Criminal Law, Oxford University Press.
 13. Husak, Douglas, THE Criminal Law As  Last  Resort, http://ojls.oxfordjournals.org/content/24/2/207,
 14. Jareborg, Nils, 2004, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), OHIO STATE JOURNAL OF CRIMINAL LAW.
 15. Javan, Musa, 1950, Fundamentals of Law, third volume, Chap-e Rangin Company, Tehran [in Persian].
 16. McSherry, Bernadette, 2009, Regulating Deviance, OXFORD &PORTL&OREGON.
 17. Moran, Michael; Martin Raine &Robert Godin, 2014, Encyclopedia of Public Policy, translated by Mohammad Saffar, first edition, Mizan Press [in Persian].
 18. Muller, Pierre, 2021, public policy makings, translated by Ruhoddin Kurd Alivand, first edition, presidential legal office [in Persian].
 19. Peczenik, Aleksander, 2008, On Law &Reason, Law &Philosophy Library, Vol. 8.
 20. Sanei, Ayatollah Yosef, 2008, medical judgments, 12th edition, Meysham Tammar publications [in Persian].
 21. Schonsheck, Jonathan, 1994, On Criminalization; An Essay in the Philosophy of the Criminal Law, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.