دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، 1401 

مقاله پژوهشی

تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها

صفحه 9-25

10.22059/jppolicy.1401.89538

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ کیانا کامیابی