دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، 1401 

مقاله پژوهشی

تحلیل لایه‌ای علّی وضع سیاست در مدارس ابتدایی ایران

صفحه 9-25

10.22059/jppolicy.2022.85907

محسن نوبخت؛ عباس عباسپور؛ مرتضی طاهری؛ حسین عبدالهی؛ علی خورسندی طاسکوه