طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

امروزه شبکه ­ها ابزاری برای همکاری بخش­ های مختلف جامعه می­باشند. با به­ کارگیری شبکه ­ها می­توان همه ذینفعان را در فرآیند خط­ مشی­ گذاری مشارکت داد. دیجیتالی شدن اقتصاد به طور عام و صنعت بانکداری به طور خاص، یکی از پدیده­ های عصر حاضر است. این پژوهش با هدف طراحی الگوی شبکه ­ای برای خط ­مشی­ گذاری در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران انجام شده است.پژوهش حاضر توصیفی- اکتشافی و ابزار گردآوری داده، مصاحبه­ های نیمه­ ساختاریافته بوده و برای تحلیل داده ­ها از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش، خبرگان خط مشی­ گذاری اقتصادی و بانکی کشور به ویژه بانکداری دیجیتال بوده و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شده است. در نهایت، الگویی طراحی گردیده که شامل ضرورت­ ها و دلایل، درون‌دادها، بازیگران، عوامل موثر بر روابط هم­افزا و پیامدهای خط‌مشی گذاری شبکه ­ای در بانکداری دیجیتال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abbasi, Tayabe & Beigi, Vahid. (2016). Explaining the challenges of implementing public policies in the field of science, research & technology. Science & Technology Policy, Volume 9, Number 3, 1-12 [in Persian].
 2. Albareda, L., & Waddock, S. (2018). Networked CSR governance: A whole network approach to meta-governance. Business & Society, 57(4), 636-675.
 3. Chilvers, J., & Evans, J. (2009). Underst&ing networks at the science-policy interface. Themed issue. Geoforum, 40(3), 355-406.
 4. Daneshfard, K., Rajaei, Z., & Baklu, S. S. (2014). Studying the effects of policy making networks on efficiency & effectiveness of policy. Advances in Environmental Biology, 1295-1301.
 5. Esk&arinia, Nima, Daneshfard, Karamollah & Faqihi, Abolhassan. (2018). Applicability & typology of new policy models: adaptive, network & innovation models. Strategic Management Research, 73(25), 13-33 [in Persian].
 6. Fudin, M. R., & Rahayu, A. M. (2019). Public participation & the disclosure of public information to achieve good governance. In Conference paper. EAI.
 7. Goldar, Zahra, Amiri, Mojtaba, Qalipour Sote, Rahmatollah & Moazzami, Mansour. (2017). Designing a conceptual framework for the involvement of stakeholders in public policy. Journal of Audit Science, 17(66), 81-104 [in Persian].
 8. Han, S. & Ye, F. (2017). China’s education policy-making: A policy network perspective. Journal of Education Policy, 32(4), 389-413
 9. Hoxha, J. (2020). Introduction: Extending the Study of Policy Networks Beyond Their Original Context. Network Policy Making within the Turkish Health Sector: Becoming Collaborative. Emerald Publishing Limited.
 10. Jah&ideh, Saman, Rahmati, Mohammad Hossein & Zarei-Matin, Hassan. (2017). Designing a model for network policy making in the country's tourism field. Management of Organizational Culture, 15(3), 483-502 [in Persian].
 11. Kameli, Mohammad Javad, Alvani, Seyed Mehdi & Salehi Sadaqyani, Jamshid. (2009). The effect of hierarchical & network communication structure on the performance of organizations' policy-making (case study: NAJA organization). Police Management Researches, 4(2). 176-162 [in Persian].
 12. Lewis, S., & Lingard, B. (2015). The multiple effects of international large-scale assessment on education policy & research.
 13. Moschitz, H., & Stolze, M. (2010). The influence of policy networks on policy output. A comparison of organic farming policy in the Czech Republic & Pol&. Food Policy, 35(3), 247-255.
 14. Mukhtarianpour, Majid, Hosseini, Fardin & Razmi, Ali. (2015). Networks of Policy implementation (network approach to public policy implementation). The first national conference of public administration of Iran, Tehran [in Persian].
 15. National strategy website. (2019). Available online at: http://www.nationalstrategy.ir [in Persian].
 16. News network of Iran economy & finance. (2019). 23rd of April. Available online at: https://www.mefa.ir/fa-IR/mefa/1/news [in Persian].
 17. Qitasiv&, Fatemeh, Sharifzadeh, Fattah, Kazemian, Gholamreza & Hosseinpour, Davood. (2020). Designing a public policy formulation model with a network governance approach; Case study: Public transportation in Tehran. Public Policy, 6(1), 87-110 [in Persian].
 18. Rasmussen, A., & Toshkov, D. (2013). The effect of stakeholder involvement on legislative duration: Consultation of external actors & legislative duration in the European Union. European Union Politics, 14(3), 366-387.
 19. Sameti, Homayun & Mohseni, Fazilat. (2011). Analysis of the impact of good governance indicators on the human development index, case study: Southeast Asian countries. Journal of Economic Development, 1(4), 183-223 [in Persian].
 20. Sharifzadeh, Fattah, Haghi, Atiyeh Sadat, Hosseinpour, Davood & Mirmohammadi, Seyed Mohammad. (2018). The indigenous model of entrepreneurship network policymaking in the Ministry of Cooperation, Labor & Social Welfare. Public Management Research, 40 (11), 5-26 [in Persian].
 21. Zheng, H., De Jong, M., & Koppenjan, J. (2010). Applying policy network theory to policy‐making in China: the case of urban health insurance reform. Public Administration, 88(2), 398-417.