طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

امروزه شبکه ­ها ابزاری برای همکاری بخش­ های مختلف جامعه می­باشند. با به­ کارگیری شبکه ­ها می­توان همه ذینفعان را در فرآیند خط­ مشی­ گذاری مشارکت داد. دیجیتالی شدن اقتصاد به طور عام و صنعت بانکداری به طور خاص، یکی از پدیده­ های عصر حاضر است. این پژوهش با هدف طراحی الگوی شبکه ­ای برای خط ­مشی­ گذاری در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران انجام شده است.پژوهش حاضر توصیفی- اکتشافی و ابزار گردآوری داده، مصاحبه­ های نیمه­ ساختاریافته بوده و برای تحلیل داده ­ها از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش، خبرگان خط مشی­ گذاری اقتصادی و بانکی کشور به ویژه بانکداری دیجیتال بوده و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شده است. در نهایت، الگویی طراحی گردیده که شامل ضرورت­ ها و دلایل، درون‌دادها، بازیگران، عوامل موثر بر روابط هم­افزا و پیامدهای خط‌مشی گذاری شبکه ­ای در بانکداری دیجیتال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


اسکندری نیا، نیما، دانش فرد، کرم اله و فقیهی، ابوالحسن. (1397). کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط‌مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 73(25)، 33-13.
جهان‌دیده، سامان، رحمتی، محمدحسین و زارعی­متین، حسن. (1396). طراحی مدلی برای خط­مشی­گذاری شبکه­ای در حوزه گردشگری کشور. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(3)، 483-502.
سامتی، همایون و محسنی، فضیلت. (1390). تحلیل تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی، مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا. نشریه توسعه اقتصادی، 1 (4)، 183-223.
شبکه اخبار اقتصاد و دارایی ایران. (1398). سوم اردیبهشت. https://www.mefa.ir/fa-IR/mefa/1/news
شریف­زاده، فتاح، حقی، عطیه سادات، حسین پور، داوود و میرمحمدی، سیدمحمد. (1397). الگوی بومی خط‌مشی گذاری شبکه‌ای کارآفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 40 (11)، 26-5.
قیطاسی­وند، فاطمه، شریف­زاده، فتاح، کاظمیان، غلامرضا و حسین­پور، داوود. (1399). طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران. سیاست­گذاری عمومی، 6(1)، 110-87.
گل­دار، زهرا، امیری، مجتبی، قلی­پورسوته، رحمت­اله و معظمی، منصور. (1396). طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی ذینفعان در خط­مشی­گذاری عمومی. دانش حسابرسی، 17(66)، 81-104.
عباسی، طیبه و بیگی، وحید. (1395). تبیین چالش های اجرای خط‌مشی های عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری. سیاست علم و فناوری، دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 12-1.
مختاریان پور، مجید، حسینی، فردین و رزمی، علی. (1394). شبکه‌های اجرای خط‌مشی (رویکرد شبکه‌ای به اجرای خط‌مشی‌های عمومی). نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران، تهران.
Albareda, L., & Waddock, S. (2018). Networked CSR governance: A whole network approach to meta-governance. Business & Society, 57(4), 636-675.
Chilvers, J., & Evans, J. (2009). Understanding networks at the science-policy interface. Themed issue. Geoforum, 40(3), 355-406.
Daneshfard, K., Rajaei, Z., & Baklu, S. S. (2014). Studying the effects of policy making networks on efficiency and effectiveness of policy. Advances in Environmental Biology, 1295-1301.
Fudin, M. R., & Rahayu, A. M. (2019). Public participation and the disclosure of public information to achieve good governance. In Conference paper. EAI.
Han, S. & Ye, F. (2017). China’s education policy-making: A policy network perspective. Journal of Education Policy, 32(4), 389-413
Hoxha, J. (2020). Introduction: Extending the Study of Policy Networks Beyond Their Original Context. پNetwork Policy Making within the Turkish Health Sector: Becoming Collaborative. Emerald Publishing Limited.
Kvale, S. (1996). The 1,000-page question. Qualitative Inquiry, 2(3), 275-284.
Lewis, S., & Lingard, B. (2015). The multiple effects of international large-scale assessment on education policy and research.
Moschitz, H., & Stolze, M. (2010). The influence of policy networks on policy output. A comparison of organic farming policy in the Czech Republic and Poland. Food Policy, 35(3), 247-255.
Rasmussen, A., & Toshkov, D. (2013). The effect of stakeholder involvement on legislative duration: Consultation of external actors and legislative duration in the European Union. European Union Politics, 14(3), 366-387.
Zheng, H., De Jong, M., & Koppenjan, J. (2010). Applying policy network theory to policy‐making in China: the case of urban health insurance reform. Public Administration, 88(2), 398-417.