برنامه‌ریزی بدون نظریه؛ صدای شنیده نشده فروپاشی برنامه‌ریزی تکنوکراتیک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مطالعات علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

علی‌رغم گذشت بیش از هفتاد سال از آغاز برنامه‌ریزی رسمی در ایران، اصطلاح «برنامه‌ریزی» همچنان بصورتی مطلق، مجرد، تخصصی، پوزیتیویستی، غیرقابل خدشه و بی‌نیاز از مباحثات نظری به کار می‌رود و حال آنکه بررسی تحولات معرفتی این حوزه بویژه در آمریکا و اروپا از پایان پارادایم پوزیتیویستی-تکنوکراتیک برنامه‌ریزی و ظهور حوزه معرفتی میان‌رشته‌ای و بسیار پویایی به نام «نظریه برنامه‌ریزی» در پنجاه سال اخیر حکایت دارد. در این مقاله نشان داده می‌شود که صدای فروپاشی برنامه‌ریزی عقلانی-تکنوکراتیک و ظهور رشته نوینی به نام نظریه برنامه‌ریزی در ایران شنیده نشده است. تنها استثنا رشته برنامه‌ریزی شهری است که در یک سوءتفاهم، تحولات جدید را نه شیفت پارادایمی در «نظریه‌ برنامه‌ریزی» بلکه صرفاً «نظریات جدیدی در برنامه‌ریزی شهری» تلقی کرده‌است. در نهایت، خطوط کلی افق جایگزین و ناآشنای برنامه‌ریزی نااقلیدسی که گفتمانهای مختلف برنامه‌ریزی بدیل در سه دهه اخیر درون آن حرکت می‌کنند معرفی شده و پس از تأملی از منظر جامعه‌شناسی برنامه‌ریزی درباره دلایل این عقب‌ماندگی نظری و تاریخی، توصیه‌های سیاستی در جهت تحول نظری و حرفه‌ای در برنامه‌ریزی ایرانی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdi Daneshpour, Zohre, (2008), an introduction to planning theories with special emphasis on urban planning, Tehran, Shahid Beheshti University Press [in Persian].
 2. Ahmadi Amoui, Bahman, (2017), How the men of the Islamic Republic became technocrats, Tehran, Gam-e Nou Press [in Persian].
 3. Ajlali, Parviz, (2018a), Knowing the theories of planning & its types, Journal of Social Sciences, No. 44, Spring [in Persian].
 4. Ajlali, Parviz, (2018b), the rise & fall of the rationalist theory in planning, Iran Social Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 138-166 [in Persian].
 5. Ajlali, Parviz, Rafiyan Mojtabi, Asgari, Ali, (2014), Planning Theory: Traditional & New Perspectives, Tehran, Ageh Press [in Persian].
 6. Alex&er, E. R. (2000). Rationality Revisited: Planning Paradigms in a Post-Postmodernist Perspective. Journal of Planning Education & Research, 19(3), 242–256. https://doi.org/10.1177/0739456X0001900303
 7. Allmendinger, Philip & Theodore-Jones, Mark, (2014), Dialectic of Futures, New Perspectives for Planning Theory. Translated: by Aref Aqvami Moghadam, Tehran, Azad Pima [in Persian].
 8. Allmendinger, Philip, (2005). Towards a Post-Positivist Typology of Planning Theory. Translated by: Fatemeh Taghizadeh. Planning & Budget Quarterly, No. 10 (3), pp. 51-77 [in Persian].
 9. Allmendinger, Philip, (2010). Theory of Planning, translated by Ilham Bahman Timuri, edited by Aref Aqvami Moghadam, Tehran: Azarakhsh Press [in Persian].
 10. Badamchi, Mohammad Hossein, (2021). About not hearing the voice of the practical turn of the 1960s in Iranian methodology; A reflection from the sociological perspective of research method in Iran after the revolution, an oral paper presented at the second conference on research method studies in Iran, 11 December 2021, Institute of Cultural & Social Studies, Ministry of Science [in Persian].
 11. Bi-quarterly Journal of Development & Planning Economics (affiliated to Islamic Azad University), reviewed in September 2021. Available online at: http://jdep.iaukhsh.ac.ir/ [in Persian].
 12. Center for Iranian-Islamic Model of Progress, (2014), abstracts of the articles of the third conference on the Islamic-Iranian Model of Progress with the topic of "Analysis of common concepts & theories of development & experiences of Iran & the world; Toward the Islamic-Iranian Theory of Progress", held on May 21-22, 2014 in the National Library of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iranian Islamic Model of Progress Center Publications [in Persian].
 13. Center for Iranian-Islamic Model of Progress, (2021a), Summary of monographs, studies supporting the Iranian Islamic model of progress, group of authors, publications of the center for the Iranian-Islamic model of progress [in Persian].
 14. Center for Iranian-Islamic Model of Progress, (2022b), Pathology of the programs of the country, by Hasan Ilanlou, publications of the center for the Iranian-Islamic model of progress [in Persian].
 15. Comprehensive humanities portal. (2021). Search results with the filter "metaanalysis" in December 2021. Available online at: http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance&page=9 [in Persian].
 16. Faludi, A. (1973). Planning Theory. United Kingdom: Pergamon Press.
 17. Farhadi, Morteza, (2019), School of Modernization & Difficulties of Localization in Iran, Tehran: Institute of Cultural & Social Studies [in Persian].
 18. Feenberg, A. (2012). Questioning Technology. (n.p.): Taylor & Francis.
 19. Flyvbjerg, B (1986) The project of planning: An interview with John Friedmann, Sc&inavian Housing & Planning Research, 3:2, 103-117, DOI: 1080/02815738608730093
 20. Flyvbjerg, Bent. (2019). Planning, Francis, power, translated by Nariman Jahanzad, Tehran: Kasra Library [in Persian].
 21. Friedman, John, (2008), planning in the public sphere, from knowledge to action, translated by Aref Aqvami Moghadam, Tehran: Study & Research Center of Urban Planning & Architecture [in Persian].
 22. Friedman, John, (2015), Rebels: Essays on Planning Theory, translated by Mojtaba Rafiyan & Mones Nazari, Tehran, Armanshahr Press [in Persian].
 23. Friedmann, J (1993) Toward a Non-Euclidian Mode of Planning, Journal of the American Planning Association, 59:4, 482-485, DOI: 10.1080/01944369308975902
 24. Jabari Moghadam, Morteza Hadi, (2013), hesitate in the existence of a universally perception of rationality in urban planning procedures, Journal of Iranian Architectural Studies, No. 2(4), 23 [in Persian].
 25. Jahanzad, Nariman, (2019), translator's note at the beginning of the chapter book entitled "Francis, Power & Planning", articles of Bent Flyvbjerg. Translated by: Nariman Jahanzad, Tehran: Kasra Library [in Persian].
 26. Journal of Strategic Studies of Public Policy (affiliated to the Presidential Strategic Research Center), reviewed in September 2021. Available online at: http://sspp.iranjournals.ir/ [in Persian].
 27. Momeni, Farshad, (2015), political economy of development in today's Iran, Tehran, Naqsh & Nagar Press [in Persian].
 28. Mosallanejad, Abbas, (2016), Government & Economic Development in Iran, Tehran, Ney Press [in Persian].
 29. Nili, Masoud & Karimi, Mohsen, (2017), Planning in Iran 1937-1977, a historical analysis focusing on the evolution of the role & position of the Program & Budget Organization, Tehran: Ney Press [in Persian].
 30. Planning & Budget Quarterly (affiliated to the Higher Institute of Management & Planning Research & Education), reviewed in September 2021. Available online at: &slc_lang=fa [in Persian].
 31. Public Policy Quarterly (affiliated to Tehran University), reviewed in September 2021. Available online at: https://jppolicy.ut.ac.ir/ [in Persian].
 32. Publications of the center of Iranian-Islamic pattern of progress. (2021). Available online at: https://nashr.olgou.ir/advanced-search?keys=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C [in Persian].
 33. Quarterly Journal of Planning & Social Welfare (affiliated with Allameh Tabatabaie University), reviewed in September 2021. Available online at: https://qjsd.atu.ac.ir/ [in Persian].
 34. Quarterly of Educational Planning Studies (affiliated to Maz&aran University), reviewed in September 2021. Available online at: http://eps.journals.umz.ac.ir/ [in Persian].
 35. Quarterly of Majlis & Strategy (affiliated to the parliament Research Center), reviewed in September 2021. Available online at: https://nashr.majles.ir/ [in Persian].
 36. Quarterly of Regional Planning (affiliated to Islamic Azad University), reviewed in September 2021. Available online at: http://jzpm.miau.ac.ir/ [in Persian].
 37. Quarterly of Strategic Management Studies (affiliated to Iran Strategic Management Association), reviewed in September 2021. Available online at: http://www.smsjournal.ir/ [in Persian].
 38. Renani, Mohsen, (2006), Four Generations of Iranian Economists, A Look at Iran's Economic Generations (Part Two), Donya-e Eqtesad newspaper, No. 1004, dated 07/13/2006 [in Persian].
 39. Renani, Mohsen, (2017), cycles of moral & economic decline, social capital & development in Iran, Tehran, Tarh-e Naghd [in Persian].
 40. Saber, Hoda, (2019), fifty years of planning (collection of articles), Tehran: Ketab-e Parse [in Persian].
 41. Sari ol-Qalam, Mahmoud, (2016), Rationality & Development, Tehran, Farzan Rooz Publications [in Persian].
 42. Sarrafi, Mozafar, Tavakkolinia, Jamile, Chamani Moghadam, Mehdi, (2013), the position of the planner in the urban planning process of Iran, Quarterly of Urban Studies, No. 3(12), pp. 19-32 [in Persian].
 43. Scientific Quarterly of Strategy (affiliated to the Institute of Strategic Research of the Expediency Analysis Council), reviewed in September 2021. Available online at: http://rahbord.csr.ir/ [in Persian].
 44. Seifzadeh, Hossein, (2011), Fifteen competing & alternative models of modernization, development & political transformation in the order of individual-native-globalized human rights, Tehran, Qomes Publishing [in Persian].
 45. The Quarterly Journal of Program & Development Research (affiliated to the Program & Budget Organization), reviewed in September 2021. Available online at: http://www.journaldfrc.ir/ [in Persian].
 46. Tofiq, Ebrahim, Yousefi, Seyedahmad & Heydari, Arash, (2020), The Problem of Science & Human Science in Naseri Dar al-Funun, Tehran, Institute of Cultural & Social Studies [in Persian].
 47. Tofiq, Firoz, (2014), Planning in Iran & its future prospects, Tehran: Higher Institute of Management & Planning of Education & Research [in Persian].
 48. Turkameh, Aydin, (2021). Dialectics & space. Available online at: http://dialecticalspace.com/ [in Persian].
 49. Yamani Dozi Sorkhabi, Mohammad, Mehdi, Mehdi, Najafi, Ramin & Rahimi, Somayeh, (2017), Conceptual Changes in Planning in Thoughts of Russell L. Ackoff. Educational Planning Studies, No. 6(11), pp. 79-103 [in Persian].
 50. Yiftachel O (1989). Towards a New Typology of Urban Planning Theories. Environment & Planning B: Planning & Design;16(1):23-39. doi:10.1068/b160023
 51. Yiftachel O (2006). Essay: Re-engaging Planning Theory? Towards ‘South-Eastern’ Perspectives. Planning Theory;5(3):211-222. doi:10.1177/1473095206068627
 52. Zakersalehi, Gholamreza, Qanei Rad, Seyed Mohammad Amin, (2015), systematic review & meta-analysis of Iranian researches in the field of social studies of science & technology, Journal of Social Studies of Iran, No. 9(2), pp. 29-63 [in Persian].
 53. Ziaei, Aram, (2016), post-development, theory, practice, issues & perspectives, translated by Musa Anbari, Abuzar Ghaseminejad, Milad Rostami, Tehran: Elm publication [in Persian].