مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش‌عالی ایران با برخی کشورهای پیشرو است که بر پایه الگوی میل و به صورت مقایسه‌ای انجام گرفت. نمونه کشورهای پیشرو به صورت هدفمند و با توجه به اسناد موجود و در دسترس گزینش شدند. نتایج این پژوهش نشان داد کشورهای مورد مطالعه در «دستیابی به کیفیت‌بالای آموزشی ‌و پژوهشی»، «بهره‌مندی از سودهای اقتصادی»، «تنوع و فهم‌فرهنگی»، «دستیابی به استانداردهای بالا و قدرت تحقیقاتی» و «دیپلماسی دانش» توافق ندارند. همه کشورهای مورد مطالعه در راهبردهای «مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی» و «تبادل استاد و دانشجو» توافق دارند. از آنجاییکه چالش اصلی بین‌المللی‌سازی آموزش‌عالی ایران، عدم تعیین سیاست مشخص و هدفمند در سطح کلان سیاستگذاری می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود در جهت تعیین سیاست‌های روشن و راهبرنده مطالعات و اقدامات جدی انجام پذیرد تا بتوان بواسطه آن راهبردهای مناسبی اتخاذ نمود.   

کلیدواژه‌ها


1-‌ اسلامی، زهرا، حکیم‌زاده، رضوان، و صبوری، علی اکبر (1397) مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب‌های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ‌کنگ. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(42)، 59-76.
2-‌ اصغری، فیروزه (1397) درآمدی بر سیاست بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در ایران. تهران : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
3- سالار آملی، حسین (1399) همسایگان، اولویت ایران در برنامه بین المللی‌سازی آموزش عالی. ایرنا. بازیابی شده در 10 / 10 / 1399 از  https://www.irna.ir/news/84124472
4- حسن‌رضائی، جعفر (1399) بررسی تاثیر کیفیت خدمات آموزشی بر وفاداری دانشجویان با میانجیگری رضایتمندی. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام های آموزشی، 13 (2)، 346-327.
5- حسن‌رضائی، جعفر، قلعه‌ای، علیرضا و مهاجران، بهناز (1398) مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط انتظارات و کیفیت‌خدمات‌آموزشی با رضایتمندی و وفاداری‌دانشجویان با ‌تاکید برنقش میانجی‌گری ارزش‌درک‌شده. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام های آموزشی، 12 (1)، 212-183.
6- فیروزجائیان، طلعت‌الشریعه و خورسندی‌طاسکوه، علی (1396) شناسایی  وتحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی بین‌المللی شدن در خانه (IAH). دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 7 (13)، 75-46.
7- قلاوندی، حسن؛ حسنی، محمد و مرادی، زهرا (1397) تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه‌های کشور در شاخص‌های بین‌المللی‌سازی آموزش‌عالی از دیدگاه دانشجویان: ( مطالعه موردی دانشگاه تهران)، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 6 (3)، 174-157.
8- قلعه‌نوی، مهدی (1398) در نشست «دانشجویان بین‌الملل: چالش‌ها و موانع جذب» مطرح شد: 4000 دانشجوی خارجی در ایران پزشکی می‌خوانند. فرهیختگان آنلاین. بازیابی شده در  10 / 10/ 1399 از http://farhikhtegandaily.com/news/36682
9- منیعی، رضا (1398) در نشست «دانشجویان بین‌الملل: چالش‌ها و موانع جذب» مطرح شد: 4000 دانشجوی خارجی در ایران پزشکی می‌خوانند. فرهیختگان آنلاین. بازیابی شده در  10 / 10/ 1399 ازhttp://farhikhtegandaily.com/news/36682
10- نیک بین، محمد؛ ذاکرصالحی، غلامرضا؛  و ماحوزی، رضا (1396) الگوی بین‌المللی شدن آموزش‌عالی از منظر سیاست فرهنگی، فصلنامه سیاست علم‌وفناوری،9 (3)، 60-45.
11- Almedia, J., et al. (2019). Understanding Internationalization at Home: Perspectives from the Global North and South. European Educational Research Journal, 18(2), 200-217.
12- Altbach, P., Reisberg, L. & Rumbley, L. (2009). Trends in Global Higher Education, Tracking an Academic Revolution. Paris: UNESCO.
13-‌ Australian Government, Department of education, skills and employment. (2020). International student data. Monthly summary. Australian Government
14-‌ Bhandari, R., Robles, C. & Farrugia, C. (2018). International higher Education: Shifting mobilities, policy challenges, and new initiatives. Paper commissioned for the 2019 Global Education Monitoring Report. Migration, displacement and education: Building bridges, not walls”.
15- ‌Brown, J., Kurzweil, M. & Prithcett, W. (2017). Quality Assurance in U.S. Higher Education: The Current Landscape and Principles for Reform. ITHAKASR. https://sr.ithaka.org/publications/quality-assurance-in-u-s-higher-education.
17-‌ Craciun, D. (2018).  National Policies for Higher Education Internationalization: A Global Comparative Perspective, In: Curaj A., Deca L., Pricopie R. (eds) European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77407-7_7.
18-‌ De Wit, H. (2010). Internationalization of higher education in Europe and it's assessment, trends and issues. NVAO.
19-‌ De Wit, H. (2011). Globalisation and Internationalisation of Higher Education. Introduction to online monograph. RUSC, 8(2), 241-248.
20-‌ De Wit, H. & Hunter, F. (2015). The Future of Internationalization of Higher Education in Europe. International Higher Education, 83, 2–3.
21-‌ De Wit, H., Hunter, F., Howard, L. & Egron- Polak, E. (2015). Internationalisation of higher education. European Parliament.
22-‌ Fischer, S., Kilpatrick, S. & Fan, S. (2019). Understanding Higher Education Internationalisation Governance: Comparing policy development and implementation across three cases. EERA, ECER Conference. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/46808.
23-‌ Global Affairs Canada. (2019). Building on success: International education strategy 2019-2024. Available at https://www.international.gc.ca/education/assets/pdfs/ies-sei/Building-on-Success International-Education-Strategy-2019-2024.pdf.
24- Helms, R. M & Brajkovic, L. (2018). Internationalization of Higher Education, US Perspectives. American Council on Education. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_226-1
25-‌ IIE. (2019). Number of International Students in the United States Hits All-Time High. Available at https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2019/11/Number-of-International-Students-in-the-United-States-Hits-All-Time-High.
26-‌ Knight, J. (2008). Higher Education in Turmoil. The Changing World of Internationalization. Rotterdam: Sense Publishers.
27-‌ Knight, J. (2012). Student Mobility and Internationalization: Trends and Tribulations. Research in Comparative and International Education, 7(1), 20-33.
28-‌ Knight, J. (2019). Knowledge diplomacy in action. Higher Education Systems Research. British council.
29-‌ Knight, J. & De Wit, H. (2018).  Internationalization of Higher Education: Past and Future. The Center for International Higher Education. 95, 1-3.
30-‌ Leask, B. (2015). Internationalizing the curriculum. London: Routledge.
31- Open Doors. (2016). Report on international educational exchange. Institute of International Education. http:// www.iie.org/fi-FI/Research-and-Publications/~/link. aspx?_id=422DF2E80E7C4ADEA7198F67282186D 9&_z=z. Accessed 1 Mar 2017.
32-‌ Perez-Encians, A. (2018). A Collaborative Approach in the Internationalisation Cycle of Higher Education Institutions. In: Curaj A., Deca L., Pricopie R. (eds) European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Springer, Cham.
33-‌ Project Atlas. (2017). Infographics and Data. New York: Institute of International Education. https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data.
34-‌ Rezaei, H., Yousefi, A., Larijani, B., Dehnavieh, R., Rezaei, N. & Adibi, P. (2018). Internationalization or globalization of higher education. J Edu Health Promot, 7 (8)
35-‌ Romani Dias, M., Carneiro, J. & Dos Santos Barbosa, A. (2019). Internationalization of higher education institutions: the underestimated role of faculty. International Journal of Educational Management. 33 (2), 300-316.
36-‌ Rosyidah, R., Matin, & Rosyidi, U. (2020). Internationalization in higher education: university’s effective promotion strategies in building international trust. European Journal of Educational Research, 9 (1), 351-361.
37-‌ Shaydorova, G. (2014). Rationales for the internationalization of higher education: the case of Russia. Master's Thesis. University of Tampere.
38-‌ Soliman, S., Anchor, J. & Taylor, D. (2019) The international strategies of universities: deliberate or emergent? Studies in Higher Education, 44 (8), 1413-1424,
39-‌ Staples, B. A., Dahl, L. S., Mayhew, M. J., & Rockenbach, A. N. (2019). Worldview climate and the international student experience: Internationalization strategies overlook interfaith necessities. Journal for the Study of Postsecondary and Tertiary Education, 4, 149-176.
40-‌ Study in UK. (2020). International Student Statistics in UK 2020. https://www.studying-in-uk.org/international-student-statistics-in-uk/
41-‌ Studying in Germany. (2020). Study in Germany: The International Student’s Guide To Free-Tuition Education In Germany. Available at https://www.studying-in-germany.org/
42-‌ Wihlborg, M. & Robson, S. (2017). Internationalization of higher education: Impacts, challenges and future possibilities. European Educational Research Journal.
43-‌‌ Wikipedia (2020) List of American universities and colleges abroad. Retrieved from  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_American_universities_and_colleges_abroad