جهان‌های ناسازگار: تحلیل سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان در ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش به مطالعه ناسازگاری‌ سیاست های فرهنگی حوزه زنان و جوانان با نگرش های مخاطبان و زمینه های شکل‏ گیری آنها در ایران می ‎پردازد و می ‎کوشد نشان دهد که سوگیری‌های مستتر در این سیاست ها، با نگرش ها و سبک های زندگی کدام خرده‌ فرهنگها و گروه‌ها هم‌راستاست. مقایسه میان مرجعیت رسمی فرهنگ و مرجعیت های غیررسمی جامعه، وجود ناسازگاری را بین سیاست‌ها و نگرش های مخاطبان در سه موضوع منتخب پژوهش یعنی «پوشش زنان»، «سبک زندگی» و «سبک ازدواج» نشان می ‎دهد. در سیاست‌ها، بر نوعی سبک زندگی سنتی تاکید شده و دیگر سبک های زندگی موجود در جامعه نادیده گرفته‌شده است. ناسازگاری‌‎های شناسایی ‎شده را می‏توان متأثر از ساختار سیاستگذاری فرهنگی، بسته بودن ائتلاف ها و سلطه مرجعیت خارج از حوزه فرهنگ دانست که سیاستگذار فرهنگی را وامی‌‌دارد جامعه هدف ویژه‌ای را انتخاب کند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابطحی، سیدمصطفی (1393). الزامات اجتماعی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی. فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال 9، شماره 21. ص 71 تا 98.
 2. اسمیت، کوین‌بی و لریمِر، کریستفردبلیو (1396). درآمدی نظری بر سیاست عمومی، ترجمه بهزاد عطارزاده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 3. اشتریان، کیومرث (1389). متغیرهای استراتژیک در سیاستگذاری فرهنگی. تهران: میزان.
 4. اشتریان، کیومرث(1391). مقدمه‌ای بر روش سیاستگذاری فرهنگی. تهران: جامعه‌شناسان.
 5. افروغ، عماد(1387). هویت ایرانی و حقوق فرهنگی. تهران: انتشارات سوره مهر.
 6. آزاد ارمکی، تقی (1385). چالشهای اساسی در عرصه سیاستگذاری فرهنگی در ایران. ماهنامه سیاست داخلی، سال اول، شماره اول، ص223-235.
 7. بشیریه، حسین(1381). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
 8. بشیریه، حسین (1385). زمینه‌های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16. صص 137-153.
 9. بوردیو، پیر. (1390). تمایز: نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر ثالث.
 10. بی‏نام (1384). پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان. تهران: سازمان ملی جوانان.
 11. بی‏نام (1390). پیمایش ملی دینداری ایرانیان. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 12. بی‏نام (1392). پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان (1392)، تهران: سازمان ملی جوانان.
 13. بی‎نام (1394) وضعیت مسائل و آسیبهای اجتماعی در کشور. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 14. بی‎نام (1394). سنجش سرمایه اجتماعی کشور. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 15. بی‏نام (1395). پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 16. بی‏نام (1398). پیمایش ملی خانواده. تهران: جهاد دانشگاهی واحد البرز.
 17. بی‎نام. (1381). طرح رفتارهای فرهنگی ایرانیان. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرحهای ملی.
 18. بی‎نام. (1390). طرح بررسی و سنجش شاخصهای فرهنگ عمومی کشور. شورای فرهنگی عمومی کشور، تهران: موسسه انتشارات کتاب نشر.
 19. بی‏نام. (1396). بررسی میزان نشاط اجتماعی در بین مردم شهر تهران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 20. پرکان، حسین (1397). صورتبندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حوزه خانواده. رساله دکتری، راهنما: احمد واعظی و سیدمحمدحسین هاشمیان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دانشکده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری.
 21. جنادله، علی، و محمد، آقاسی. (1393). نظرسنجی دیدگاه مردم در مورد پوشش و حجاب بانوان در جامعه. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا).
 22. جنکینز، ریچارد. (1385). پی‌یر بوردیو. ترجمه حسن چاوشیان، و لیلا جوافشانی، تهران: نشر نی.
 23. جوادی یگانه، محمدرضا (1382). تناقضهای ایدئولوژیک در دو برنامه دوم و سوم توسعه در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 8. ص 80-120.
 24. دنزین، نورمن‌ک. و لینکن، ایوانا‌اس{ویراستاران} (1400). راهنمای پژوهش کیفی، مترجمان عبدالله گیویان، محمد سروی و همکاران، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‏‫.
 25. ذکایی، محمدسعید، و شفیعی، سمیه سادات. (1389). کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 6 (20)، صص 77-120.
 26. رضایی، محمد. (‌1394). شکافهای جامعه ایرانی. تهران: نشر آگه.
 27. روزخوش، محمد (ویراستار علمی). (1398). شکافهای اجتماعی در ایران، نویسندگان فاطمه صادقی . . . [ و دیگران]. تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
 28. سراج‌زاده، سیدحسین، جواهری، فاطمه و فیضی، ایرج (1395). نگرشها و رفتار دانشجویان: مرحله دوم پیمایش طول نگرشها و رفتار دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی‏
 29. شریف‌زاده، فتاح و الوانی، سیدمهدی و رضایی منش، بهروز و مختاریان پور، مجید (1392). موانع اجرای سیاستهای فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی. ‌اندیشه مدیریت راهبردی، شماره اول، شماره پیاپی 13، ص33تا77.
 30. شریفی، سیدعلیرضا، و فاضلی، عبدالرضا. (‌1391). واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره 69، ص55تا90.
 31. صالحی امیری، رضا، و عظیمی دولت‌آبادی، امیر. (1387). مبانی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی. پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع.
 32. صفایی، سعید (1393). بررسی تحول در سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 1370مطالعه موردی؛ سبک مطلوب زندگی.، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما عباسعلی رهبر، دانشگاه علامه طباطبایی.
 33. غلامپور آهنگر، ابراهیم (1382) سیاستگذاری، هویت، جوانان (تاثیر ساختار سیاستگذاری فرهنگی بر بحران هویت جوانان از سال 1376 تاکنون). پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: کیومرث اشتریان، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 34. غلامرضا کاشی، ‌محمدجواد. (1379). اخلاق و برنامه‌ریزی فرهنگی. ‌در کتاب فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز. تهران: ‌نشر دال.
 35. فاضلی، نعمت‌الله، و قلیچ، مرتضی. (1392). نگرشی نو به سیاست فرهنگی. تهران: نشر تیسا.
 36. فلیک، اووه و ارنست‌فون‌ کاردورف، اینِس اشتاینکه(1397). راهنمای روش تحقیق کیفی، مترجم ستار محمدی تلوار، تهران : انتشارات جامعه‌شناسان.
 37. فلیک، اووه (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
 38. قاسمی، علی‌اصغر. (1393). آسیب‌شناسی شکافهای اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای تقویت همبستگی ملی در ایران. فصلنامه راهبرد، سال 23، ‌شماره 71، ص41تا72
 39. قاضیان، حسین. (1379). ضرورت تجدید نظر در سیاستهای کنترلی. ‌در کتاب فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز، تهران: ‌نشر دال.
 40. کرامپتون، رزماری. (1396). طبقه و قشربندی اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
 41. کریپندورف، کلوس (1383). تحلیل محتوا: مبانی روش‌شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
 42. گرب، ادوارد. (1373). نابرابری اجتماعی: دیدگاه‌های نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر. ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی‌زاد. ‌تهران: انتشارات معاصر.
 43. مقتدایی، مرتضی، و ازغندی، علیرضا (1395). آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 12، شماره 34، بهار 1395، صص 7-26.
 44. مولر، پیر. (1378). سیاستگذاری عمومی. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: دادگستر.
 45. نواختی مقدم، امین، و انوریان اصل، حامد (1388). مبانی ایدئولوژیک سیاستهای فرهنگی رژیم پهلوی.فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی، شماره ص115تا140.
 46. واعظی، منصور. (1392). وضعیت‌‎سنجی پوشش و آرایش ایرانیان. زیرنظر گروه کارشناسی (رئیس گروه: منصور واعظی). تهران: موسسه انتشارات کتاب نشر.
 47. وحید، مجید{به اهتمام}. (1380). سیاستگذاری و فرهنگ در ایران امروز. مرکز بازشناسی ایران و اسلام. نشر باز.
 48. همایون، محمدهادی، و فرج‌نژاد ابرقویی، محمدحسن. (1393). مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح کلان و میانی. فصلنامه دین و سیاست فرهنگی، شماره سوم، ص 7تا32.
 49. Cobb, R. , Ross, J. K. , & Ross, M. H. (1976). Agenda Building as a Comparative Colitical Process. American Political Science Review, 70 (1) , 126-138.
 50. Durnova, A. , Fischer, F. , & Zittoun, P. (2016). Discursive approaches to public policy: Politics, argumentation, and deliberation. In Contemporary approaches to public policy (pp. 35-56). Palgrave Macmillan, London.
 51. Easton, D. (1953). The Political System. New York: Knopf
 52. Fischer, F. (1995). Evaluating public policy. Wadsworth Publishing Company.
 53. Fischer, F. , Torgerson, D. , Durnová, A. , & Orsini, M. (Eds. ). (2015). Handbook of critical policy studies. Edward Elgar Publishing.
 54. Fischer, Frank. (2003). Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices. Oxford: Oxford University Press.
 55. Fischer, Frank. , & Forester, J. (Eds. ). (1993). The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Duke University Press.
 56. Fischer, Frank. , & Gottweis, H. (Eds. ). (2012). The argumentative turn revisited: Public policy as communicative practice. Duke University Press. .
 57. Goodwin, S. (2010) Analysing Policy as Discourse. In: Markauskaite, L. , Freebody, P. , Irwin, J. (eds. ) Methodological Choice and Design. Sydney & Dordrecht: Springer. Pp. 167-180.
 58. Kraus, M. W. , Piff, P. K. , & Keltner, D. (2011). Social class as culture: The convergence of resources and rank in the social realm. Current directions in psychological science, 20 (4) , 246-250
 59. Lincoln, Y.S and Guba, E.G(1985) Naturalistic Inquiry. London:SAGE.
 60. Mayring, P. (2014). Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures And Software Solution, Klagenfurt, Austria.
 61. Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under‐researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter‐firm relationships. Qualitative Market Research: An International Journal.
 62. Rein, M. (1976). Social science and public policy. New York: Penguin Books.
 63. Sabatier, P. A. (2007). Theories of the policy process. 2nd. Boulder, CO: Westview.
 64. Schneider, A. L., & Ingram, H. M. (1997). Policy Design For Democracy. Lawrence, KS: University of Kansas Press.
 65. Tajmazinani, A. A. (2017). From Cultural Revolution to cultural engineering: Cultural policy in post-Revolutionary Iran. In The Routledge Handbook of Global Cultural Policy (pp. 503 519). Routledge.
 66. Yanow, D. )1996(. How does a policy mean?: Interpreting policy and organizational Washington, DC: Georgetown University Press.
 67. Yanow, D. (2000). Conducting Interpretive Policy Analysis (Vol. 47). Sage.
 68. Yanow, D. , & Schwartz-Shea, P. (2015). Interpretation And Method: Empirical Research Methods And The Interpretive Turn. Routledge