بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

2 دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

شهرنشینی و ساختار صنعتی دو سیستم توسعه اقتصادی هستند که یکدیگر را متأثر و ارتقا می‌دهند. توسعه سریع اولی به تعدیل مداوم دومی کمک می‌کند و ارتقاء و بهینه‌سازی دومی باعث تحریک بی‌وقفه اولی می‌شود. این مطالعه ابتدا با استفاده از رویکرد منطق فازی، در دوره 1398-1390 برای استان­ های ایران، شاخصی از توسعه صنعتی به دست می دهد. نتایج نشان می­ دهد که گروه استان­ های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی و گروه  استان های کردستان، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح توسعه صنعتی در دوره مذکور را داشته­ اند. در ادامه به بررسی اثر توسعه صنعتی بر شهرنشینی با استفاده از رگرسیون کوانتایل پرداخته­ شده است. نتایج نشان داد که در تمامی دهک­های شهرنشینی، توسعه صنعتی تأثیر مثبتی بر شهرنشینی دارد، اما در سطوح بالا، تأثیر این عامل بر شهرنشینی کمتر از سطوح پایین شهرنشینی است. تأثیر نرخ بیکاری بر شهرنشینی نیز مثبت است اما با افزایش سطح شهرنشینی، این تاثیر افزایش پیدا می­کند. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بر شهرنشینی تأثیر مثبتی دارد اما با حرکت به سمت سطوح بالای شهرنشینی این اثر ابتدا افزایش می­ یابد و سپس کاهش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، صلاح؛ خداپناه، مسعود؛ زراء­نژاد، منصور (1398). بررسی اثر ارزش افزودة بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر شهرنشینی در استان‌های ایران: کاربردی از رگرسیون کوانتایل. اقتصاد شهری، 4 (1): 54-41.
پورعبادالهان کویچ، محسن؛ کیانی، پویان. (1394). کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏های صنعتی ایران. تحقیقات اقتصادی، 50 (3): 592-563.
نصیری، علی (1390). تحلیلی نظری - تجربی برای متعادل‌سازی توزیع فضایی جمعیت در سیستم شهرهای ایران. مجله پژوهش‌های جغرافیایی، 7 (14): 89-70.
Alvarez-Cuadrado, F., and M. Poschke. 2011. Structural change out of agriculture: Labor push versus labor pull. American Economic Journal: Macroeconomics 3 (3): 127–158.
Awokuse, T.O. (2009). Does Agriculture Really Matter for Economic Growth in Developing Countries?" Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Milwaukee, WI, July.
Bai, Y., & Wang, D. (2006). Fundamentals of fuzzy logic control—fuzzy sets, fuzzy rules and defuzzifications. In Advanced fuzzy logic technologies in industrial applications (pp. 17-36). Springer, London.‏
Basakha, M., & Kamal, S. H. M. (2019). Industrial development and social welfare: A case study of Iran. Socio-Economic Planning Sciences68, 100661.‏
Bharier, J. (1971). Economic development in Iran 1900-1970. Economic development in Iran 1900-1970.
Brückner, M. 2012. Economic growth, size of the agricultural sector, and urbanization in Africa.Journal of Urban Economics 71 (1): 26–36.
China, eds. Chen, A., G.G. Liu, and Zhang, K.H. New York: Ashgate, 83–96.
Duranton, G. 2008. Viewpoint: From cities to productivity and growth in developing countries. Canadian Journal of Economics 41 (3): 689–736.
Glaeser, E.L. 2013. A world of cities: The causes and consequences of urbanization in poorer countries. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Papers 19745.
Glaeser, E.L., and J.D. Gottlieb. 2009. Wealth of cities: Agglomeration economies and spatial equilibrium in the United States. Journal of Economic Literature 47 (4): 983–1028.
Gollin, D., R. Jedwab, and D. Vollrath. 2016. Urbanization with and without industrialization. Journal of Economic Growth 21 (1): 35–70.
Henderson, J.V. 2010. Cities and development. Journal of Regional Science 50 (1): 515–540.
Janarthanan, R., Balamurali, R., Annapoorani, A., & Vimala, V. (2021). Prediction of rainfall using fuzzy logic. Materials Today: Proceedings37, 959-963.‏
Karshenas, M. (1990). Oil, state and industrialization in Iran. CUP Archive.‏
Koenker, R; Hallock, K. (2001). “Quantile Regression,” Journal of Economic Perspectives, 15(4), 143-156.
Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International journal of man-machine studies, 7(1), 1-13.‏
Michaels, G., F. Rauch, and S.J. Redding. 2012. Urbanization and structural transformation. The Quarterly Journal of Economics 127 (2): 535–586.
Midgley, J. (1986). Industrialization and welfare: The case of the four little tigers. Social Policy & Administration, 20(3), 225-238.‏
Powell, D. (2013). A new framework for estimation of quantile treatment effects: Nonseparable disturbance in the presence of covariates
Xie, J., and K.H. Zhang. 2004. Urban population in the reform era. In Urban transformation in
Zadeh, L. A. (1996). Fuzzy sets. In Fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy systems: selected papers by Lotfi A Zadeh (pp. 394-432).‏
Zhang, K. H. (2017). Urbanization and industrial development in China. In China’s urbanization and socioeconomic impact (pp. 21-35). Springer, Singapore.‏