بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران،تهران، ایران

2 دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

شهرنشینی و ساختار صنعتی دو سیستم توسعه اقتصادی هستند که یکدیگر را متأثر و ارتقا می‌دهند. توسعه سریع اولی به تعدیل مداوم دومی کمک می‌کند و ارتقاء و بهینه‌سازی دومی باعث تحریک بی‌وقفه اولی می‌شود. این مطالعه ابتدا با استفاده از رویکرد منطق فازی، در دوره 1398-1390 برای استان­ های ایران، شاخصی از توسعه صنعتی به دست می دهد. نتایج نشان می­ دهد که گروه استان­ های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی و گروه  استان های کردستان، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح توسعه صنعتی در دوره مذکور را داشته­ اند. در ادامه به بررسی اثر توسعه صنعتی بر شهرنشینی با استفاده از رگرسیون کوانتایل پرداخته­ شده است. نتایج نشان داد که در تمامی دهک­های شهرنشینی، توسعه صنعتی تأثیر مثبتی بر شهرنشینی دارد، اما در سطوح بالا، تأثیر این عامل بر شهرنشینی کمتر از سطوح پایین شهرنشینی است. تأثیر نرخ بیکاری بر شهرنشینی نیز مثبت است اما با افزایش سطح شهرنشینی، این تاثیر افزایش پیدا می­کند. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بر شهرنشینی تأثیر مثبتی دارد اما با حرکت به سمت سطوح بالای شهرنشینی این اثر ابتدا افزایش می­ یابد و سپس کاهش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Alvarez-Cuadrado, F., & M. Poschke. 2011. Structural change out of agriculture: Labor push versus labor pull. American Economic Journal: Macroeconomics 3 (3): 127–158.
 2. Awokuse, T.O. (2009). Does Agriculture Really Matter for Economic Growth in Developing Countries?" Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Milwaukee, WI, July.
 3. Bai, Y., & Wang, D. (2006). Fundamentals of fuzzy logic control—fuzzy sets, fuzzy rules & defuzzifications. In Advanced fuzzy logic technologies in industrial applications (pp. 17-36). Springer, London.‏
 4. Basakha, M., & Kamal, S. H. M. (2019). Industrial development & social welfare: A case study of Iran. Socio-Economic Planning Sciences, 68, 100661.‏
 5. Bharier, J. (1971). Economic development in Iran 1900-1970. Economic development in Iran 1900-1970.‏
 6. Brückner, M. 2012. Economic growth, size of the agricultural sector, & urbanization in Africa.Journal of Urban Economics 71 (1): 26–36.
 7. China, eds. Chen, A., G.G. Liu, & Zhang, K.H. New York: Ashgate, 83–96.
 8. Duranton, G. 2008. Viewpoint: From cities to productivity & growth in developing countries. Canadian Journal of Economics 41 (3): 689–736.
 9. Ebrahimi, Salah; Khodapanah, Massoud; Zara-nejad, Mansour (2019). Investigation of the effect of added value of agriculture, industry & service sectors on urbanization in Iranian provinces: application of Quantile regression. Urban Economics, 4(1): 54-41 [in Persian].
 10. Glaeser, E.L. 2013. A world of cities: The causes & consequences of urbanization in poorer countries. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Papers 19745.
 11. Glaeser, E.L., & J.D. Gottlieb. 2009. Wealth of cities: Agglomeration economies & spatial equilibrium in the United States. Journal of Economic Literature 47 (4): 983–1028.
 12. Gollin, D., R. Jedwab, & D. Vollrath. 2016. Urbanization with & without industrialization. Journal of Economic Growth 21 (1): 35–70.
 13. Henderson, J.V. 2010. Cities & development. Journal of Regional Science 50 (1): 515–540.
 14. Janarthanan, R., Balamurali, R., Annapoorani, A., & Vimala, V. (2021). Prediction of rainfall using fuzzy logic. Materials Today: Proceedings, 37, 959-963.‏
 15. Karshenas, M. (1990). Oil, state & industrialization in Iran. CUP Archive.‏
 16. Koenker, R; Hallock, K. (2001). “Quantile Regression,” Journal of Economic Perspectives, 15(4), 143-156.
 17. Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International journal of man-machine studies, 7(1), 1-13.‏
 18. Michaels, G., F. Rauch, & S.J. Redding. 2012. Urbanization & structural transformation. The Quarterly Journal of Economics 127 (2): 535–586.
 19. Midgley, J. (1986). Industrialization & welfare: The case of the four little tigers. Social Policy & Administration, 20(3), 225-238.‏
 20. Nasiri, Ali (2011). A theoretical-experimental analysis for balancing the spatial distribution of population in the system of Iranian cities. Journal of Geographical Research, 7(14): 89-70 [in Persian].
 21. Pourebadollahan Covich, Mohsen & Kiani, Pouyan. (2015). Application of Fuzzy Inference in Evaluation of Market Structure of Iranian Manufacturing Industries. Economic Research, 50(3): 592-563 [in Persian].
 22. Powell, D. (2013). A new framework for estimation of quantile treatment effects: Nonseparable disturbance in the presence of covariates
 23. Xie, J., & K.H. Zhang. 2004. Urban population in the reform era. In Urban transformation in
 24. Zadeh, L. A. (1996). Fuzzy sets. In Fuzzy sets, fuzzy logic, & fuzzy systems: selected papers by Lotfi A Zadeh (pp. 394-432).‏
 25. Zhang, K. H. (2017). Urbanization & industrial development in China. In China’s urbanization & socioeconomic impact (pp. 21-35). Springer, Singapore.‏