بررسی رویکردها و عملکرد سیاستگذاری مسکن در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا دانشگاه‌کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقاله­ حاضر با استفاده­ از روش تحلیل محتوای اسنادی با رویکرد گذشته‌نگر به بررسی سیاستگذاری­ های مسکن در دولت­ های مختلف در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و رویکردهای سیاستگذاری­ های مسکن، عملکرد و نتایج این سیاست ­ها را مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می­ دهد سیاستگذاری دولت­ ها در قالب دو رویکرد کلی دخالت حداکثری در اقتصاد شامل رویکرد شبه سوسیالیستی در دو دوره­ دهه­ اول انقلاب و دولت احمدی نژاد منجر به اتخاد سیاست­ های تصدی‌گری، واگذاری زمین و سیاست ­ها­ی مداخله ­ای شده است. اما رویکرد دوم در قالب سیاست ­ها­ی بازار و کاهش تصدی‌گری در سه دولت رفسنجانی، خاتمی و روحانی منجر به اتخاذ سیاست­ ها­ی نظارتی، حمایتی و توانمندسازی شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Aghaei, Parviz (2017), Evaluation of urban housing policies in the Islamic Republic of Iran, Tehran: Public Policy Studies Network [in Persian].
 2. Ahmadi Daharshid, Atefeh (2017), Explanation of the Economic Developments of Sanandaj Urban Area, PhD Thesis, Department of Human Geography, Khorazmi University of Tehran [in Persian].
 3. Azizi, Mehdi (2004), evaluation of housing &urban development performance in the first plan, 1994, website of the Ministry of Roads &Urban Development [in Persian].
 4. Baradaran, Morad; Ghafari Gholamreza, Rabiei, Ali &Zahedi Mazandarani, Mohammad Javad (2019), Government &housing policy in Iran after the Islamic revolution", Welfare &Social Development Planning Quarterly, Volume 10, Number 38, pp. 179-218 [in Persian].
 5. Beltratti, A., & Morana, C. (2010). International house prices &macroeconomic fluctuations. Journal of Banking & Finance, 34(3), 533-545.
 6. Chow, S. C., Cunado, J., Gupta, R., & Wong, W. K. (2018). Causal relationships between economic policy uncertainty &housing market returns in China &India: Evidence from linear &nonlinear panel &time series models. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 22(2).
 7. Comprehensive housing plan, executive-strategic document (2006), Ministry of Housing &Urban Development [in Persian].
 8. Dejkam, Laleh (1994), Government &housing problem, collection of papers of Iran Housing Development Seminar, Ministry of Housing &Urban Development, first volume, first edition, Tehran [in Persian].
 9. Document of the Sixth Plan of Economic, Social &Cultural Development of the Islamic Republic of Iran (2016-2020), 2015, Tehran: Country Management &Planning Organization [in Persian].
 10. Ghanbari, Abolfazl &Zaheri, Mohammad (2010), evaluation of macro housing policies in the plans of pre &after the Islamic Revolution of Iran, Housing &Rural Environment, No. 132, pp. 77-90 [in Persian].
 11. Gharakhani, Masoumeh. (2014), black box of comprehensive housing plan, economic special issue of Sharq newspaper, December 2014, Available online at: http://sharghdaily.ir/Vijeh// [in Persian].
 12. Hezarjaribi, Jafar, Emami Ghafari, Zeinab (2019), review of evolutions in housing welfare policies in Iran (9179-2013), Quarterly of Social Development &Welfare Planning, No. 38, pp. 76-119 [in Persian].
 13. Iran Statistical Center, Population &Housing Census, 2006 &2011 [in Persian].
 14. Noormohammadi, Mehdi, Meshkini, Abolfazl, Ruknuddin Eftekhari, Abdolreza, Sarrafi Mozafar (2015), Institutional Approach in Urban L&Management, Tehran, Arad Ketab Publications, p. 346 [in Persian].
 15. Pourmohammadi, Mohammad Reza, Sadr Mousavi, Mirsattar, Abedini, Asghar (2012), analysis of housing policies of the government with an emphasis on socio-economic &cultural development programs, Urban Studies, No. 3, pp. 43-34 [in Persian].
 16. Program &Budget Organization (2000), Law of the Third Plan of Economic, Social &Cultural Development of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Program &Budget Organization [in Persian].
 17. Rahmani, Teymur, Esfahani, Pouria (2015), an analysis of the effect of supply &dem&factors on housing prices in Iran, Quarterly Journal of Housing Economics, No. 55, p. 11 [in Persian].
 18. Rahpo Sakht-e Sharestan Consulting Engineers (2014), evaluation report of Mehr Housing Project, (Maskan-e mehr) Ministry of Housing &Urban Development, Office of Planning &Housing Economics [in Persian].
 19. Report of the Ministry of Roads &Urban Development, 2012 [in Persian].
 20. Report of the performance of the fifth plan of economic, social &cultural development of the Islamic Republic of Iran in 2016, third volume of Sectoral area, 2017, Tehran: Publications of the country's program &budget organization, center of documents &publications [in Persian].
 21. Report of the performance of the Law of the Sixth Plan of Economic, Social &Cultural Development of the Islamic Republic of Iran in 2017, 2018, Tehran: Publications of the country's program &budget organization, center of documents &publications [in Persian].
 22. Report of the revision studies of the comprehensive housing plan (2015), Ministry of Roads &Urban Development, National L&&Housing Organization, Bureau of Macroeconomics [in Persian].
 23. Robstad, Ø. (2018). House prices, credit &the effect of monetary policy in Norway: evidence from structural VAR models. Empirical Economics, 54(2), 461-483.
 24. Shir, Ahad (2005), 15-year performance of the housing sector in the first, second &third plans of Iran's economic development after the revolution (1989-1993), Political &Economic Information Journal, No. 217 &218, pp. 184- 189 [in Persian].
 25. Tavaklinia, Jamile, Zarghami, Saeed (2017), pathology of the fifth &sixth national programs of economic, social &cultural development of the country in the field of housing for low-income urban groups, studies of urban structure &function, number 16, pp. 47-82 [in Persian].
 26. The Central Bank of the Islamic Republic of Iran (2001), summary of economic developments from 2001 to 2016, Department of Economic Surveys, Tehran, Iran [in Persian].