تأثیر روابط ایران و چین بر سیاستگذاری مدیریت بحران کرونا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نظام ­های موجود در سطح جهان، مجموعه­ هایی به هم پیوسته به صورت­ هایی آشکار و نهان هستند و از این رو، بروز هر پدیده ­ای در هر کدام، بر روی دیگر پدیده­ ها در نظام ­های دیگر تأثیر می­گذارد و از اینجاست که کار تصمیم­ گیری و سیاستگذاری در هر یک از حوزه­ های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، کاری دشوار می­نماید. به هم پیوستگی این نظام ­ها، کار پایش تأثیرات را به پدیده­ ای تخصصی تبدیل می­ نماید و آن را به صورت یکی از خطوط جدا­کننده جوامع پیشرفته از دیگر جوامع به نمایش در می ­آورد. نوشته حاضر برگرفته از پژوهشی با ماهیت میان رشته ­ای و چند رشته­ ای در قالب بحث­ های سیاستگذاری خواهد کوشید تا از منظر روابط میان دو کشور ایران وچین، تأثیرات این روابط را برحوزه ­ای دیگر از سیاست­ ها یعنی سیاست­ های مقابله با پاندمی کووید-19 بر ایران به کمند آزمون درکشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Adami, Ali (2010), the strategy of looking to the east in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran; Perspectives, contexts &opportunities, "Political Studies Quarterly", year 2, number 7 [in Persian].
 2. Arghavani Pir Salami, Fariborz (2016), strategic rationality, China &security defense relations with Iran, " uarterly of International Relations Researches", first volume, number 2 [in Persian].
 3. Berton, A. (1938),les vases communicants, editor des chahiers libres.
 4. Ekhtiyari Amiri Reza &Mahboobe Salehi Khanar (2018), Political-Economic Consequences of Iran-China Relations in the Framework of Looking to East, "Political Studies Quarterly", Year 10, Number 40 [in Persian].
 5. European parliament, the Geopolitical implications of covid-19, policy department for foreign relations, September 2020.
 6. Hami Kalvanagh, Vali Allah (2015), "Iran-China relations before &after the Islamic Revolution", Islamic Revolution Documents Center [in Persian].
 7. Holliday, D, R. Resnick &J. walker (2005), fundaments of physics, Wiley &sons, New York.
 8. John Sin Lian (2006), "History of China-Iran Relations", translated by John Hun Mi Han, Language &Dialect Research Institute, Organization of Cultural Heritage, Handicrafts &Tourism [in Persian].
 9. Latifi, Seyed Ruhollah (2021), interview with the Islamic Republic News Agency, Wednesday, February 9, 2021 [in Persian].
 10. Omidi, M, A. Moher &5. Etesamnia (2020), lessons to be learned from prevalence of covid-19 in Iran, Medical journal of the Islamic Republic.
 11. Pournajafi, Vajihe Sadat &Shahrouz Shariati (2015), Iran's strategic capacity in China's doctrine of peaceful rise, "Geopolitics Quarterly", year 11, number 3 [in Persian].
 12. Van Waarden, F. (2005) in: Advocating socio-Economics: An institutionalist perspective, Ed.by J.R. Hollingsworth, K.H Muller &E. J. Hollingworth, Publication Lanham.