مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری عوامل موثر بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در استان‌ها (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه لرستان

2 استاد مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشیار مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از مهم­ترین چالش­ های اداره امور عمومی، هماهنگی سیاست­ های اقتصادی در سطح ملی و استانی است. خط‌ مشی­ های توسعه­ ای نیازمند همگام ­سازی تلاش­ ها و تعامل موثر بین دستگاه­ های اقتصادی در استان­ ها است. بر این اساس هدف از انجام مطالعه حاضر، مدل‌سازی ساختاری­ تفسیری عوامل مؤثر بر هماهنگی سیاست­ های اقتصادی در استان­ ها بوده است. شناسایی عوامل مؤثر بر هماهنگی سیاست­ های اقتصادی از طریق مصاحبه­ های نیمه­ ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 26 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه سیاست­گذاری، مدیریت دولتی و معاونین اسبق و فعلی هماهنگی امور اقتصادی استان­ ها انجام گرفت. مدل‌سازی عوامل شناسایی­ شده با روش ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک منجر به تشکیل شش سطح گردید که مکانیزم های هماهنگی، بازمهندسی فرآیندها، نظام اطلاعاتی جامع و تفکر سیستمی، اثرگذارترین و مقابله با سوگیری ها و ممانعت از کارشکنی ها، اثرپذیرترین عوامل هماهنگی سیاست­ های اقتصادی در استان­ ها بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. Afzali, Rasool (2007). Modern government in Iran. Qom: Mofid University Press [in Persian].
 2. Bardhan, Pranab (2005) Scarcity, Conflicts &Cooperation: Essays in Political &Institutional Economics of Development. MIT Press.
 3. Brandts, J., & Cooper, D. (2006). A change would do you good. An experimental study on how to overcome coordination failure in organizations. American Economic Review, 96.
 4. Charbit, Claire (2011) Governance of Public Policies in Decentralized Contexts. OECD Regional Development Working Papers 2011/04
 5. Đurman, P. i Musa, A. (2013). problem koordinacije u javnoj upravi: natrag prema hijerarhiji?. Anali Hrvatskog politološkog društva, 10 (1), 111-138. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/123094
 6. Katouzian, Mohammad Ali Homayun (2016). Iran's political economy: from constitutionalism to the end of the Pahlavi dynasty. Translated by Mohammad Reza Nafisi &Kambiz Azizi. Tehran: Markaz Press [in Persian].
 7. Keech, William R & Munger, Michael C (2015) The anatomy of government failure. Public choice, Volume 164, Issue 1–2.
 8. Lægreid, P., Randma-Liiv, T., Rykkja, L. H., & Sarapuu, K. (2016). Coordination challenges &administrative reforms. In Public administration reforms in Europe. Edward Elgar Publishing.
 9. Onyango, G. (2020). Legislative oversight &policy-reforms in “unsettled” political contexts of public administration. International journal of public administration, 43(3), 213-228.
 10. Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. Policy Design &Practice, 1(1), 1-11.
 11. Serfass, D. G., & Sherman, R. A. (2013). A methodological note on ordered Q-Sort ratings. Journal of Research in Personality, 47(6), 853-858.
 12. Wolbers, J., Boersma, K., & Groenewegen, P. (2018). Introducing a fragmentation perspective on coordination in crisis management. Organization Studies, 39(11), 1521-1546.