حق شهروندان در جستجوی خوشبختی؛ مطالعه بایسته‌ها و الگوهای سیاستگذاری

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

2 استادیار حقوق دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

چکیده

جستجوی خوشبختی در چند دهه اخیر توجه متفکران، دولتمردان و سیاستگذاران را به خود جلب نموده است؛ از آن­روی که تحقق و یا عدم تحقق خوشبختی، آثار گوناگون مستقیمی بر افراد جامعه خواهد داشت. توجه به شواهد تجربی و آمارسنجه­ های بین­ المللی، نشانگر ضرورت سیاستگذاری در حوزه خوشبختی در ایران است. همسو با این مسئله، سؤال نوشتار آن است که چه الگوی سیاستی برای ارتقای خوشبختی در ایران مناسب است؟ به این منظور، هدف و مسئله این پژوهش، تحلیل امکان سیاستگذاری حق جستجوی خوشبختی و بایسته­ های سیاستگذاری در این حوزه (مستخرج از رویکردهای سیاستگذاری کشورهای موفق) است. نتیجه آنکه، جستجوی خوشبختی به طور فزاینده روشی مفید برای هدایت و ارزیابی اثربخشی سیاست­ های عمومی محسوب می­شود و از این­رو است که توجه لازم و بایسته به جستجوی خوشبختی شهروندان از سوی سیاستگذاران در قالب اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بطور مستمر و مداوم در راستای منطق مصلحت عمومی و منافع ملی، امری ضروری و لازم به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


1-خدایاری فرد، محمد،پرند، اکرم (بی­تا)، استرس و روش­های مقابله­ای با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
2_ روحانی اصفهانی، کامران (1388) .پایان نامه تبیین جایگاه حق برخورداری از سطح مناسب زندگی در نظام بین المللی حقوق بشر و مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران ، پایان نامه دانشگاه علامه طباطبایی ، گرایش حقوق بشر
3_ قطره ای، فاطمه (1385) .بررسی رابطه شادکامی و کیفیت عوامل آموزشی در دوره ابتدایی مدارس شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
4_ عبدلی، لیلا(1394) بررسی عوامل موثر بر فرار مغزها، مجله کنفرانسی بین المللی علوم و مهندسی، دبی. صص1_43   
5-مومنی لندی،مسلم، (1398)،رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس خوشبختی(مطالعه موردی شهر یزد)،کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، صص 15-1
6-یدالله خانی، آرش، کهرزاره، آرش (1397) .شورای نوردیک؛ مبانی منطقه گرایی توسعه محور اجتماعی بر مبنای ادراک و تصویرسازی مثبت جهانی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره 4، صص 95_79
7.Allison, Elizabeth(2012),Gross National Happiness. Berkshire Publishing Group .Bhutan.at:www.berkshirepublishinggroup.                                                                           9-Argyle, M(2001). The Psychology of Happiness , 2nd. Hove: Routledge.
8_Aberge, Rolf, Bjorklund, Anders, Jantti, Markus(2002) Income Inquality And Income Mobility in The Scandinavian Countries Compared to the united states. Review of Income and Wealthpp.Vol.48.No.4, 1_27
9_Aysan, Ommugulsum(2021). The Welfare States and Happiness Inequalities in Europe. Journal of social policy confernces.Available at: http://dergipark.org.tr/iusskd. pp 71_99
  10-Beveridge, w.(1942) social insurance and allied services, His majestys stationary office. London
11-Bergsma, Ad, Poot , Germaine, Liefbroer, Aart(2008). Happiness in The Garden of Epicurus. Journal Happiness Study.Vol.9. No.3. Pp397_423
12-Barbu, Ioan(2017), About The Legal Nature of, The Right to Happiness. ActA Universitatis George Bacovia. Available at: http: // Ju rdic .ugb .ro /
13-Bales, S. Happiness Matters: Measuring Happiness to Inform Government Policy. Prospect Journal of International Affairs, November 15, 2016. https://prospectjournal.org/2016/11/15/happiness-matters-measuring-happiness-to-inform-government-policy/
14-Bacon, Nicola, Brophy Marcia, Mguni, Nina, Mulgan, Geoff, Shandro, Anna(2010). The State Of Happiness: Can Public Policy Shape peoples Wellbeing and resilience? , Published by The Young Foundation. Britania.
15-Burchi, Francesco, Gnesi, Chiara(2013), A Review Of The Literature on well_Being in Italy: A Human Development Perspective. Universita degli studi Roma tre.
16- Cummins, Robert. A. (2016)Happiness is the Right Metric to measure Good Societal Functioning. Business Media. New York.Vol.3No.2.pp273_277 
17-Dean, M.& Hindess,B.(Eds)(1998). Governing Australia: studies in contemporary rationalities of government . Cambridge University press.
18-Duncan, G,(2013), Happiness, Sadness and Government. Health, Culture and Society. Vol.1.No.1,Pp49_66
19-Ducan, Grant,(2008)Should Happiness-Maximization be the Goal of Government?, Journal of happiness studies.Vol.11. No. 2, pp163_178.
20-Donovan, Nick,& Halpern, David(2002). Life_ Satisfaction : The State Of Knowledge and the implications for governments. London: Strategy.Unit
21-Dorji, Namgay(2018), Sustainable Development and Happiness: Bhutan Voluntary National Review Report on the Implementation of the 2030 Agenda for sustainable Development. United Nations High Level Political From. Royal Government of Bhutan.
22-Frijters, Paul. Clark, Andrew. Krekel, Christian. Layard, Richard(2019), A Happy Choice: Wellbeing as the Goal of Government. Institute of Labor Economic.Vol4. No.2, Pp1_34.
23-Kymlicka ,will (2002). contemporary political philosophy. New York: oxford. University press
24-Kahneman, Daniel. Deaton, Angus(2010), High Income Improves Evaluation Of Life but not Emotional well_being. Psychological And Cognitive Sciences.pp1_5
25-Layard, Richard,(2006), Happiness : Lessons from a New Science. Penguin Books.london         
26-Sachs, J. Happiness and Sustainable Development: Concepts and Evidence. World Happiness Report, December, 2016. http://worldhappiness.report
27-Miner, M, & Rawson , H.(eds).(2006). The Oxford Dictionary Of American Questions second Edition. New York : Oxford University press.
28-Milward, Mark, (2020), The Nordic Social Welfare Model: Lessons for reform .Deloitto insights. Available at : www.deloitte. Com/ insights.                                   
29-MacLenna, Sara, stead, Iven, Little, Allan(2021), Wellbeing Guidance for Appraisal: Supplementary Green book Guidance. Social Impacts Task Force.   
30-Martela, Frank, Greve, Bent, Rothstein, Bo, Saari, juho(2020). The Nordic Exceptionalism: What Explains why the Nordic countries are constantly Among the Happiest in the world. Published in World Happiness Report 2020.
31-Marinica, Elena, (2017) The Right to Happiness, OR  The Right to pursuit Happiness. Valahia University Law Study. Vol.xxix. No1 .pp49_56                                                                                  
32-penalosa, E,& Ives, S,(2002)Politics of happiness. Land and people .available at:www.yesmagazine.org
33-Helliwell,John, Huang, Haifang ,Wang Shun, Norton, Max, (2021), World Happiness, Trust and Deaths under COVID_19, chapter2: World Happiness Report2021.                                                                                                                                       34-Hardberger, Amy(2005), Life, liberty and the pursuit of water: Evaluating water as a human right and the duties and obligations it creates. Northwestern Journal of international Human Rights. Vol.4. No.2 pp330_362                                                                              35-Helliwell , John, Huang Haifang, Wang , Shun(2020). Happiness and The Quality of Govevnment. National Bureau of Economic Research.Working paper No26840.  Pp1_26
36-Helliwell. John f(2018).Global Happiness policy synthesis 2018. Published by group of world happiness report  2018.
37-Huang , H, & Wang , S.(2018). New evidence on trust and well_being . In E.M .Uslaner (Ed).The Oxford Handbook of social and political Trust . Oxford university
38-Hendriks, Martijn, Burger, Martinm Ray, Julie, Esipova, Neli(2018), Do International Migrants Increase Their Happiness and That of Their Families by Migrating ? World Happiness Report 2018.  
39-Hardoon, Deborah, Hey, Nancy(2020), Well_being evidence at the heart of policy. What Works Well_being . London
40-Jorgensen,Oluf,(2014) Access to information in the Nordic Countries . Published by Nordicom
41-Ranaweera, Sajeeva,(2013) Promotion Of Mental Well-Being Pursuit Of Happiness.published by World Health Organization Regional Office For South_East Asia. India.
42-Rothstein, Bo(2010), Happiness and the welfare state. Social research.Vol.77. No.2, pp441_468.
_43Tinkler, Lucy(2015), The Office for National Statistics Experience Of Collecting and Measuring Subjective Well_Being . Statistics in Transition New Series. Vol.16.No.3, PP373_396  
44-Veenhoven, Ruut(2015), Happiness As a Priority in Public Policy. Positive Psychology in Practice : promoting Human Flourishing  in Work, Health, Education, and Everyday life, 2nd Edition.pp1_31
45- Veenhoven, Ruut(2014), long_term change of happiness in nations: To times more rise than decline since the 1970s. In Stability of happiness: Theories and evidence on whether happiness can change'. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51309
46-Veenhoven, Ruut(2004), Happiness As An Aim In public policy, The Greatest Happiness Principle. Positive Psychology in practice. Vol.39. No.6, pp1_31
47_Veenhoven, Ruut, (2010)Greater Happiness for a Greater Number: Is That possible and Desirable?. Journal of Happiness studies.Vol.11.No.5, pp605_629
48-Veenhoven, Ruut(2015)Social conditions for human happiness: a review research, International journal of psychology.Vol50. No.5, pp 1_26
49-Veenhoven, Ruut, Ehrhardt, Joop(1995), The Cross_National Pattern of Happiness : Test of Predictions Implied in Three Theories of Happiness. Social Indicators Research. Vol.34, No.1, Pp33_68  
50-Veenhoven, Ruut,(2013)Measures of Happiness. World Database of Happiness. Erasmus University Rotterdam  , Netherlands. Available at: http :/ /worlddatabaseofhappiness .eur .n1/hap_quer/hqi_fp.php
51-Wilkinson, Will (2007), In Pursuit of Happiness Research: Is It Reliable? What Does It Imply for Policy? Policy Analysis. No.590. pp1_44