استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

با تبلور دوره خردورزی و افزایش آگاهی­های عمومی شهروندی، انتظار از دولت­ها نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. در این راستا، دانشمندان برای اصلاح نظام اداری و کارآمد ساختن آن روش­های مختلفی را پیشنهاد کرده­اند، که از جمله آن، طراحی و اجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است. اگرچه در سالیان اخیر نظریات مختلفی در رابطه با مدل­ها و ابعاد مختلف پاسخگویی دولت­ها ارائه شده است، اما در این پژوهش­ها از یک جنبه خاص به ارائه مدل پاسخ­گویی دولت پرداخته شده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با بررسی عمیق مدل­ها و ابعاد مختلف پاسخگویی در تحقیقات گذشته، الگویی برای بررسی عملکرد پاسخگویی دولت­ها مبتنی بر روش فراترکیب و برمبنای مطالعه‌ای توصیفی-اکتشافی و با رویکردی توسعه‌ای-کاربردی ارائه شود. جامعه آماری پژوهش برای سنجش اعتبار محتوایی مدل، شامل مدیران دولتی و خبرگان فعال در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی در کشور می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی با رویکرد گلوله­برفی به تعداد 15 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات عمیق کتابخانه‌ای و پرسشنامه خبره­مبنا بوده است. در پایان مبتنی بر روش هفت‌مرحله‌ای فراترکیب، الگوی بررسی عملکرد پاسخگویی دولت­­ها ارائه گردیده است که شامل اهداف پاسخگویی، مخاطبان پاسخگویی، مراجع پاسخگویی، ابزار پاسخگویی، مؤلفه­ها و ابعاد پاسخگویی می­شود.

کلیدواژه‌ها