دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1398 
1. بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

صفحه 9-31

محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت


10. شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

صفحه 187-209

شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی


12. استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب

صفحه 241-260

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ علی حمیدی‌زاده؛ پرستو مرادی