دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

صفحه 9-31

10.22059/jppolicy.2020.75192

محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت


استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب

صفحه 241-260

10.22059/jppolicy.2020.75199

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ علی حمیدی‌زاده؛ پرستو مرادی