دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1398 
3. ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

صفحه 43-57

عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری


8. شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران

صفحه 143-161

علی‌اصغر پورعزت؛ حیدر احمدی؛ افسانه عباسی؛ طیبه عباسی


11. شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله

صفحه 207-228

زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی محمد حاضری؛ فردین قریشی