فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران پردیس فارابی

3 استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به فهم نقش‌آفرینی بوروکراتهای سطح خیابان (افسران پلیس راهنمایی رانندگی) در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی (قوانین راهنمایی رانندگی) پرداخته است. به همین منظور مطالعات اولیه صورت گرفته و چارچوب نظری تهیه گردید. سپس در قالب فلسفه تفسیرگرایی، بر اساس رهیافت استقرایی، روش کیفی چندگانه (مشاهده و تحلیل مضمون) انتخاب شد و مطالعه موردی چندگانه قوانین منتخب صورت گرفت. داده‌های مورد نیاز برای فهم نقش بوروکرات‌ها از طریق مشاهده و مصاحبه جمع‌آوری شد. پس از تهیه پروتکل مشاهده و مصاحبه، 5 قانون راهنمایی رانندگی که قابلیت مشاهده و بررسی توسط مشاهده گر داشت، انتخاب شد و رفتار 400 افسر پلیس در تهران پس از مشاهده تخلف در 5 قانون منتخب مشاهده شد. تحلیل‌های آماری صورت گرفته نشان داد که بین تخلفات صورت گرفته و متخلفان جریمه شده، اختلاف مشهودی وجود دارد. سپس به مصاحبه با 15 افسر تا رسیدن به اشباع نظری در داده‌ها، پرداخته شد. نتایج مصاحبه‌های صورت گرفته نشان داد که افسران، قوانین را بر اساس هدف، جایگاه قانون، شیوه سیاستگذاری و فشارهای فراقانونی تفسیر می‌کنند و سپس بر اساس ادراک از شرایط که شامل «درک از خود، پلیس بودن، متخلف و شرایط جامعه» است قوانین را اجرا می‌کنند. همچنین مطالعات صورت گرفته نشان داد که اجرای قوانین نیز خود متاثر از شرایط افسر، متخلف، تخلف، سازمان و محیط است.

کلیدواژه‌ها


1- دانایی فرد، حسن و علیزاده ثانی، محسن (1390). مدیریت دولتی نوین، پژوهشی انتقادی، چاپ اول، مهربان نشر.
2- سیاهکالی مرادی، جواد (1397). فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی (مطالعه قوانین منتخب راهنمایی رانندگی)، رساله دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، به راهنمایی رضا طهماسبی و علی حمیدی زاده.
3- محمدی، مهتاب، الوانی، سید مهدی، معمارزاده طهران، غلامرضا، انصاری رنانی، قاسم (1396). طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی. خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت, 8(2) پیاپی 26 تابستان 1396), 1-16.
 
4- Barlow, D. E., & Barlow, M. H. (2018). Police in a multicultural society: An American story. Waveland Press.
5- Bartels, K. P. (2013). Public encounters: The history and future of face‐to‐face contact between public professionals and citizens. Public Administration, 91(2), 469-483.
6- Baviskar, S., & Winter, S. C. (2017). Street-level bureaucrats as individual policymakers: The relationship between attitudes and coping behavior toward vulnerable children and youth. International Public Management Journal, 20(2), 316-353.
7- Crews Holt, S. J. (2004). Street-level implementation of Medicare policy: exploring the role of medical office insurance staff. Saint Louis University.
8- Hill, M., & Hupe, P. (2006). Analysing policy processes as multiple governance: accountability in social policy. Policy & Politics, 34(3), 557-573.
9- Hrelja, R. (2015). Integrating transport and land-use planning? How steering cultures in local authorities affect implementation of integrated public transport and land-use planning. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 74, 1-13.
10- Hughes, A., & Condon, L. (2016). Street-level bureaucracy and policy implementation in community public health nursing: a qualitative study of the experiences of student and novice health visitors. Primary health care research & development, 17(6), 586-598.
11- Hupe, P. (2014). What happens on the ground: Persistent issues in implementation research. Public Policy and Administration, 29(2), 164-182.
12- Hupe, P. L., & Hill, M. J. (2016). ‘And the rest is implementation.’Comparing approaches to what happens in policy processes beyond Great Expectations. Public Policy and Administration, 31(2), 103-121.
13- Hupe, P., & van Kooten, E. (2015). First-line supervisors as gate-keepers: rule processing by head teachers. Understanding Street-level Bureaucracy, 227.
14- Hupe, P., Hill, M., & Buffat, A. (Eds.). (2016). Understanding street-level bureaucracy. Policy Press.
15- Keiser, L. R. (2010). Understanding street‐level bureaucrats' decision making: Determining eligibility in the social security disability program. Public Administration Review, 70(2), 247-257.
16- Kørnøv, L., Zhang, J., & Christensen, P. (2015). The influence of street level bureaucracy on the implementation of Strategic Environmental Assessment. Journal of Environmental Planning and Management, 58(4), 598-615.
17- Lipsky, M. (1980), Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York: Russell Sage Foundation.
18- Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy, 30th ann. Ed.: dilemmas of the individual in public service. Russell Sage Foundation.
19- May, P. J., & Winter, S. C. (2007). Politicians, managers, and street-level bureaucrats: Influences on policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 453-476.
20- Meier, K., Andersen, S. C., O'Toole Jr, L. J., Favero, N., & Winter, S. C. (2015). Taking managerial context seriously: Public management and performance in US and Denmark schools. International Public Management Journal, 18(1), 130-150.
21- Rosenbloom, D. H. (2018). Administrative law for public managers. Routledge.
22- Saunders, M. N. (2016). Choosing research participants. Qualitative organizational research: Core methods and current challenges, 35-52.
23- Sevä, M., & Jagers, S. C. (2013). Inspecting environmental management from within: The role of street-level bureaucrats in environmental policy implementation. Journal of environmental management, 128, 1060-1070.
24- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy implementation, street-level bureaucracy, and the importance of discretion. Public Management Review, 16(4), 527-547.
25- Vedung, E. (2015). Autonomy and street-level bureaucrats’ coping strategies. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2015(2), 28643.
26- Williams, R. T. (2014). Examining the Role of Street-level Bureaucrats in the Implementation of an Affordable Rental Housing Policy for Extremely Low Income Households in the District of Columbia. University of Arkansas.
27- Zedekia, S. (2017). Street Level Bureaucrats as the Ultimate Policy Makers. Journal of Political Sciences & Public Affairs, 5(4): 1-6.