اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه خاتم

2 دانشجوی دکتری خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

بانکداری الکترونیک در سال­های اخیر در ایران تغییرات عظیمی را تجربه کرده است. آگاهی از عدم­قطعیت­های کلیدی و سناریوهای پیشِ­رو در این حوزه و ارائه سیاست­ها و برنامه­های راهبردی بر اساس آن­ها، راهگشای تصمیم­های اثربخش فعالان حوزه بانکداری الکترونیک کشور خواهد بود. به منظور اکتشاف سناریوهای بانکداری الکترونیک در ایران، روش GBN (روش شوارتز) مورد کاربرد قرار گرفته است. ابتدا 17 مصاحبه باز با خبرگان بانکداری و فناوری اطلاعات کشور صورت پذیرفت که پس از دسته­بندی و استخراج نُه عدم قطعیت، سه عدم قطعیت­ کلیدیِ تحریم، قانونگذاری فعالانه بانکداری و قانونگذاری فعالانه فناوری انتخاب گردید. بر اساس عدم قطعیت­های کلیدی، تعداد هشت سناریو به دست آمد که از میان آنها، شِش سناریوی محتمل انتخاب و فضای آنها و سیاست­های مربوطه تشریح گردید. سناریوهای اکتشاف شده عبارتند از: مرگ تدریجی یک رویا، روزنه امید، انقلاب پولی، هوشمندی سیاستگذار، بهشت و رونق تجاری.

کلیدواژه‌ها


1- آماده، حمید، جعفرپور، محمود، (1388). بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ بانکداری الکترونیکی در بانک‌های خصوصی کشور، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1(26).
2- احمدی، سید محمود، (1393)، نقشه راه بانک مرکزی، آدرس اینترنتی: http://www.cbi.ir/showitem/12792.aspx.
3- بازرگان هرندی، عباس، (1387)، روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، دانش مدیریت، 21(81).
4- شایگانی، بیتا، داداشی، لیلا، (1394). بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بر کاهش هزینه‌های بانک‌ها (منتخبی از بانک‌های خصوصی)، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(13).
5- شوارتز، پیتر، (1991)، هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت، علیزاده، عزیز، تهران، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1.
6- فیضی، کامران، صادقی، تورج، (1384)، عوامل و موانع مؤثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران. فصلنامه مدیریت صنعتی، 3(8).
7- کرمانشاه، علی، (1395)، بازآفرینی نظام بانکی در نقشه راه 1400 بانک مرکزی، آدرس اینترنتی: http://www.cbi.ir/showitem/15546.aspx.
8- گودرزی، آتوسا، زبیدری، حیدر، (1387)، بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک­های تجاری ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(35).
9- مهرگان، محمد رضا، (1392)، پژوهش عملیاتی پیشرفته. تهران، کتاب دانشگاهی، 1.
10- ناظمی اشنی، امیر،  قدیری، روح اله، (1385)، آینده نگاری از مفهوم تا اجرا. تهران، مرکز صنایع نوین.
 
11- Bátiz-Lazo, Bernardo, and Douglas Wood, (2002), An historical appraisal of information technology in commercial banking, Electronic Markets, 12(3).
12- Dangolani, Saeid Khajeh, (2011), The Impact of information technology in banking system (A case study in Bank Keshavarzi IRAN), Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30.
13- Kitzinger, Jenny, (1995), Qualitative research: introducing focus groups, Bmj, 7000.
14- Koetter, Michael, and Felix Noth, (2013), IT use, productivity, and market power in banking, Journal of Financial Stability, 9(4).
15- Lai, Vincent S., and Honglei Li, (2005), Technology acceptance model for internet banking: an invariance analysis, Information & management, 42(2).
16- Lamberti, Hermann-Josef, and Matthias Büger, (2009), Lessons learned: 50 years of information technology in the banking industry–The example of Deutsche Bank AG, Business & Information Systems Engineering, 1(1).
17- Lincoln, Yvonna, S., & Guba, EG (1985). Naturalistic Inquiry.
18- Shu, Welsey, and Strassmann, Paul A. (2005). Does information technology provide banks with profit ? Information & Management, 42(5).
19- William, Fredric William, and Shrestha, Pritam K. (2003), Information technology and productivity : a comparison of Japanese and Asia-Pacific banks. Journal of High Technology Management Research, 14(2).