شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

4 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهشگران معتقدند که بین بودجه و عدالت بین نسلی، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد؛ به گونهای که یکی از مهمترین اهداف برنامهریزی و بودجهبندی هر کشور، باید تضمین رعایت عدالت درون و بین نسلی باشد و مبنای تخصیص و توزیع منابع قرار گیرد. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص‌های عدالت بین نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای کشور تدوین  شده است. نتیجه این پژوهش، بروز و ظهور14 تم در قالب 4 مقوله است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: تعهدات و خط‌مشی‌ها، منابع، زیرساخت‌های فنی و قانونی و مقررات. همچنین شاخص‌های تعیینکننده این مقولهها نیز به ترتیب اهمیت شامل: افزایش درآمدهای مالیاتی، توجه به محیط‌زیست، افزایش بودجه‌ آموزش، کاهش وابستگی به نفت، افزایش سرمایه‌گذاری برای حفظ آب، افزایش سرمایه صندوق توسعه‌ ملی، توجه به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، پرهیز از خامفروشی، کاهش میزان مصرف منابع طبیعی و افزایش میزان توجه به خاک و جنگل‌ها است.

کلیدواژه‌ها


1- الوانی، سید مهدی؛ علی اصغر پورعزت و سحر نیکمرام(1390). «تاملی بر آثار گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه ایران». مجله‌ی پژوهش های مدیریت در ایران. ش 6.
2- امیرخانی، طیبه(1389). مدلی برای پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در ایران. تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.
3- پوراصغر سنگاچین، فرزام؛ اسماعیل صالحی و محمدرضا مثنوی(1389). « مقایسه‌ی تحلیلی- تطبیقی روش های توسعه پایدار»، پژوهش‌های محیط زیست، ش 1.
4- پورعزت، علی اصغر (1380). « مدیریت دولت و عدالت اجتماعی. ویژه نامه مدیریت دولتی»،دانش مدیریت، ش 55.
5- پورعزت، علی اصغر (1389). مبانی دانش اداره دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ دوم، جلد 1.
6- پورعزت، علی اصغر و میریعقوب سیدرضایی (1395). بودجه‌بندی عدالت محور برای پیشرفت فرا منطقه‌ای،، تهران، نشر الگوی پیشرفت، چاپ اول، جلد 1.
7- توحیدی نیا، ابوالقاسم (1394). « همسویی تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از درآمد منابع هیدروکربوری با رفاه اقتصادی بلند مدت در ایران»، فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی، ش76.
8- خنیفر، حسین(1389). « درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و کاربردهای آن در ایران»، آمایش سرزمین، ش2.
9- عسگری، محمد مهدی و ابوالقاسم توحیدی نیا (1391). « تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر»، فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی،  ش 9.
10- قلی پور، آرین و علی پیران نژاد (1386). « بررسی اثرهای عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری در نهادهای آموزشی»،  پژوهشنامه علوم انسانی، ش 53.
11- مدنی، داوود (1378). مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی با استناد به آخرین تحولات در نظام بودجه ریزی ایران و نظام GFS، تهران، مرکز نشر جهش، چاپ دو، جلد 1.
12- مقیمی، سید محمد؛ علی اصغر پورعزت ؛ حسن دانایی فرد و حیدر احمدی (1395). « طراحی و تبیین مدل بودجه بندی بر اساس شاخصهای حکمرانی خوب در ایران»، مدیریت دولتی، ش 4.
13- موثقی، سید احمد و دلارام غنیمی فرد(1391). «نفت و دموکراسی( موردمطالعه: کشورهای صادرکننده نفت)»، فصلنامه سیاست، ش 2.
14- همشهری.(1384). تورم، آثار و پیامد‌ها  www.aftabir.com(جستجو:10/07/1396)
15- Chinyio, Ezekiel, and Paul Olomolaiye. (2010). Construction stakeholder management. chennai: John Wiley and Sons.
16- Doyal, L., & Mc Lean, S. (2005). Choosing children: intergeneraational justice, Reproductive Biomedicine onlion(10), 119-124.
17- Hoberg, N., & Baumgartner, S. (2017). Irreversibility and uncertainty cause an intergenerational equity-efficiency trade- off, Ecological Economics(131), 75-86.
18- J.kanssner. (2011). Encyclopedia of Global justice, Springer.
19- Livardo, H., E.Roemer, J., Silvestre, J. (2010). Intergenerational justice when future worlds are uncertain. Jornal of mathematical Economics(46), 728-761.
20- Matthias Schroter, K. H.-H. (2017). Refousing ecosystem services towards sustainability. Ecosystem Services(25), 35-43.
21- Miller, D. (1999). principles of social justice, Harvard University Press.
22- Miller, M., & Siggins, I. (2003). A framework for intergenerational planning, Foresight, 5(6), 18-25.
23- Norton, A., & Elson, D. (2002). What's behind the budget:Politics,rights and accountability in budget process, Overseas Development Institute.
24- OECD. (2014). The Principles Of Budgetary Governance. Paris: Public Governance And Territorial Development, 1-16.
25- Santiso, C. (2005). budget institutions and fiscal responsibility: parliaments and the political economy of the budget process. the XVIIparliaments and the political economy of the budget process. regional seminar on fiscal policy United Nations economic commission for Latin America (ECLAC). Santiago de Chile.
26- Schick, Allen . (2007). Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools? OECD Journal on Budgeting 7 (2): 109-141.
27- Schroter, M., H.Stumpf, K., Loos, J., Oudenhoven, A., Bohnke-Henrichs, A., & J.Abson, D. (2017). Refousing ecosystem services towards sustainability, Ecosystem Services(25), 35-43.
28- Shafritz, J., christopher, p., & M.E.W.Russell. (2009). Introduction public administration, New York.
29- Taebi, B., Roser, S., & Van de poel, I. (2012). The ethics of nuclear power: social experiments, intergenerational justice and emotion. Energy Policy(51), 202-206.
30- World Bank. (2016). http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc-intro. 10 09.
31- Worth, C. D. (2013). encyclopedia of corporate social responsipility, springer, 1482-1492.