تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، معرفی و تبیین نظام خط‌مشی گذاری زهرآگین در ایران است. بر اساس یافته­های پژوهش، ویژگی­های نظام خط­مشی­گذاری زهرآگین بدین شرح است: رواج بی‌قانونی، هرج‌ومرج، آشوب و ازهم‌گسیختگی در نظام خط‌مشی‌گذاری، نداشتن گفتمان خط‌مشی، فقدان فرایندی برای یادگیری خط‌مشی، تبعیض‌آمیز بودن خط‌مشی، یکسو نبودن منافع خط‌مشی‌گذار با منافع ملی، فقدان هم­گرایی با خط‌مشی‌های بالادستی، فهم نادرست از شرایط و تحلیل نادرست و ضعیف از وضعیت کشور. بستر شکل­گیری نظام خط­مشی­گذاری زهرآگین، شرایط علّی منجر به ظهور نظام خط‌مشی گذاری زهرآگین، راهبردهای خط‌مشی­گذاران زهرآگین و پیامدهای این نظام خط‌مشی گذاری از دیگر محورهای مورد بررسی در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


1- الوانی، سید مهدی (1393). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران: سمت.
2- دانایی­فرد، حسن، حیدری، محمد مهدی، آذر، عادل، قلی­پور، رحمت­الله(1394). فهم خاتمه خط­مشی­های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه­پردازی داده­بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، سال نهم، شماره 1، 120-85.
3- حاجی یوسفی، امیر محمد. (1378). دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران،تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
4- حاجی­پور، ابراهیم، فروزنده، روح­الله، دانایی­فرد، حسن، فانی، علی­اصغر(1394). طراحی الگوی آسیب­شناسی اجرای خط­مشی­ عمومی در ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، سال پانزدهم، 23-1.
5- توکلی، احمد(1390). مالیه عمومی، تهران: انتشارات سمت.
6- رنانی، محسن، مؤیدفر، رزیتا. (1392). چرخه­های افول اخلاق و اقتصاد، سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، تهران: انتشارات طرح نو.
7- سریع­القلم، محمود(1394). اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، تهران: انتشارات فرزان روز.
8- سریع­القلم، محمود(1396). عقلانیت و توسعه­یافتگی ایران، تهران: انتشارات فرزان روز.
9- سیدجوادین، سیدرضا، قلی‌پور، آرین، جانعلی‌زاده شوکی، محمد (1393). شناسایی تأثیربه‌کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی. فصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع). سال ششم. شماره 4. 109-127.
10- شکری، زینب، دانایی­فرد، حسن، خیرگو، منصور، فانی، علی­اصغر(1397). چگونگی ارزشیابی کیفیت خط­مشی­های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش­شناسی ترکیبی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان­های دولتی، دوره 6، شماره 2، 94-79.
11- قلی­پور، آرین(1390). جامعه­شناسی سازمان­ها، تهران: انتشارات سمت.
12-  مؤدب، محمدصادق (1392). تحلیلی از نارسائی‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره 47. 161-178.
13- میری، محسن، حمیدی، محسن­ابن­الدین(1396). بررسی چالش مسأله­یابی خط­مشی­های حوزه خانواده و تأثیر آن بر توسعه پایدار، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، سال دوازدهم، شماره 40، 35-7.
14- میری، محسن، دانایی­فرد، حسن(1395). تبیین چگونگی شکل­گیری نزدیک­بینی سیاستی در نظام خط­مشی­گذاری ایران با تأکید بر خط­مشی­های حوزه جمعیت، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 73، 172-143.
15- نادمی، یونس(1392). بررسی روند سرمایه اجتماعی در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد، 13/11/1392.
 
16- Anderson, J.(2003). Public Policy Making, An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
17- Appelbaum, S. H. & Roy-Girard, D. (2007). Toxins in the workplace: affect on organizations and employees. Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(1), 17-28.
18- Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, Boston: Pearson Education, Inc.
19- Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000).Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39, 124–130.
20- Cooper, Christopher. (2015), Bureaucratic identity and the Resistance of Politicization, Administration & Society, 10(1177), 1-23.
21- Dye, T.(2013). Understanding public policy. Pearson Education, Inc.
22- Griggs, S.(2007). Rational Choice in Public Policy: The Theory in Critical Perspective in Frank Fischer, Gerald J. Miller And Mara S. Sidney(ed), Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods, CRS Press.
23- Goldman, A. (2008). Company on the Couch Unveiling Toxic Behavior in Dysfunctional Organizations. Journal of Management Inquiry, 17(3), 226-238.
24- Hofstede, G.(1984). Cultural Dimensions In Management And Planning, Asia Pacific Journal of Management, 1(2):81-99.
25- Javidan, M., Dastmalchian, A.(2003). Culture and leadership in Iran: The land of individual achievers, strong family ties, and powerful elite. Academy of Management Executive, 17(4), 127-142. 
26- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., Hill, M.(2007). Public Policy Analysis. The Policy Press: University of Bristol
27- Maitlis, Sally. Ozcelik, Hakan (2004). Toxic Decision Processes: A Study of Emotion and Organizational Decision Making. Organization Science journal. Vol. 15, No. 4, pp. 375–393.
28- Mehta, S.,  Maheshwari, G.C.(2013). Consequence of Toxic leadership on Employee Job Satisfaction and Organizational Commitment, Journal of Contemporary Management Research, 8(2), 1-23.
29- Mayer, S., Daalen, C., Bots, W.G. (2013) perspectives on Policy Analysis: A Framework for Understanding and design, in A.H. Thissen, E. Walker, (ed). Public Policy Analysis: New Developments, Springer Science.
30- Strauss., A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
31- Stark, M. (2003). Time to treat toxic emotions at work. Harvard Business School Working Knowledge. Retrieved July, 5, 2007.
32- Thissen, A., Walker, E.(2013). Public Policy Analysis: New Developments. Springer.