شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی مطالعات سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشیار جامعه شناسی داشنگاه شاهد

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

 گفتمان­ها به مثابه چارچوب فکری هر سیستم در مسیر به سمت آینده مرجح آن، نقش به سزایی دارند. از این روی تداوم و پویایی گفتمان انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت عینیت تحقق یافته خویش یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. هدف مقاله شناسایی و توصیف پیشران های تأثیر گذار بر آینده گفتمان انقلاب اسلامی ایران است. جهت تحلیل روابط بین پیشران ها از ماتریس ساختاری استفاده شده که با بهره گیری از نظرات خبرگان استخراج و وارد نرم‌افزار میک مک شد. یافته های مقاله نشان می دهد متغیرهای کارآمدی و مقبولیت نظام دارای بیشترین تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در آینده گفتمان انقلاب اسلامی بوده و قابلیـت بـالایی بـرای بـرهم زدن پایداری سیستم دارد.

کلیدواژه‌ها


1- برینتون، کرین(1366) کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر نو، چاپ چهارم.
2- بنیاد توسعه فردا ( 1384 )، روش ها ی آینده نگار ی تکنولوژی، تهران: گلبان.
3- پدرام، عبدالرحیم و زالی، سلمان(1394)، « فرایند سناریونویسی در موضوعات راهبردی(موردکاوی سناریوهای آینده بحران سوریه»، تهران، مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی.
4- پناهی، محمد حسین(1378)، علل و اهداف انقلاب اسلامی از منظ شعارهای انقلاب،پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ش2، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر مطالعات انقلاب اسلامی.
5- حاجیانی، ابراهیم( 1391)، مبانی، اصول و روش های آینده پژوهی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول.
6- دارابی،‌ علی( ۱۳۹۵)، «آینده پژوهی انقلاب اسلامی»، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیرچاپ اول.
7- رفیع پور، فرامرز(1376)، توسعه و تضاد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
8- زمانی، سیدرضا ( 1388)، آینده انقلاب اسلامی در اندیشه شهید مطهری. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 18، صص 56-33.
9- مرشدی زاد، علی و نوری، عباسعلی(1396)، «چالش های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، سال 6، شماره 23، صص 252-231
10- محمدی، منوچهر ( 1391)، انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه، قم، دفتر نشر معارف، چاپ سوم.
11- مطهرنیا، مهدی(1395)، «آینده نگاری و آینده نمایی انقلاب اسلامی»،‌تهران، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
12- مهدوی زادگان، داوود( 1380)، « عادی سازی جنبش های مردمی در ایران معاصر»، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
 
13- Fowles Jib(1978), " Handbook of Futures Research", ISN: 0-8371-9885-2, 820 pages.
14- -Kosow, Hannah  and  Gaßner Robert,"  Methods of future and scenario analysis German Development Institute", http://www.die-gdi.de.
15- Godet, Michel (1993)," From Anticipation to Action: A Handbook of Strategic
16- Prospective", Paris: United Nations Educational.
17- -Gordon, Theodore Jay (1994a)," Trend Impact Analysis", in: Jerome C. Glenn /
18- Theodore J. Gordon (eds.), Futures Research Methodology: Version 2.0,
19- AC/UNU Millennium Project.
20- -Gordon, Theodore; Rochberg, Richard; Enzer, Selwyn, (2008)."Research on Cross Impact Techniques with Selected Problems in Economics, Political Science and Technology Assessment," Institute for the Future.
21- -CHERMACK THOMAS J.(2011), SCENARIO PLANNIG IN ORGANIZATIONS (HOW TO CREAT, USE, AND ASSESS SCENAROS), San Francisco, California.
22- -Laclau, Ernesto and Chantal Muffle (2001). Hegemony and Socialist Strategy, London: Verso.