احیای علوم سیاسی یا برآمدن سیاست اجتماعی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استادیار گروه تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این نوشتار معرفی و نقدی بر کتاب «احیای علوم سیاسی: گفتاری در پیشه سیاست‌گری» است. کتاب که به گفته نویسنده نه مبتنی بر پژوهش بلکه برخاسته از تأملات نظری و برداشت‌های او است، با توضیح حکمت سیاسی دیرین آغاز شده و با تأکید بر ضرورت احیای برخی از عناصر آن در دانش سیاسی امروز بر رهایی دانش سیاسی از اثبات‌گرایی تأکید دارد. آن‌چه بشیریه، احیای علوم سیاسی در دوره نوینِ خود می‌نامد، من برآمدن سیاست اجتماعی می‌دانم. سیاست اجتماعی با رویکردی انتقادی که دو هدف را دنبال می‌کند: نخست شناخت واقعیت با هدف روشنگری و سپس تغییر اجتماعی و سیاسی با هدف بهزیستی و سعادت است. نوشتار پیش‌رو در 2 بخش تنظیم شده است: در بخش نخست، کتاب به صورت ساختاری و صوری معرفی می‌شود. در بخش دوم، محتوای کتاب بررسی و نقد خواهد شد. در این بخش به طور مشخص نظرات و انتقادات بشیریه به علوم سیاسی در دو سطح بازیابی شده است؛ یکی نقد به روش پژوهش علم سیاست و دیگری نقد بر هدف‌گذاری و کاربست علم سیاست. نکته برجسته در این نقد آن است که آن‌چه بشیریه هدف دانش سیاسی می‌داند با لنز سیاست اجتماعی بازخوانی شده است. 

کلیدواژه‌ها


بورووی، مایکل(1386)، «درباره‌ی جامعه‌شناسی مردم‌مدار»، ترجمه‌ی نازنین شاهرکنی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی1، صص168-201.
ترنز، استیون. پی و جاناتان. اچ. ترنر (1394) تحلیلی نهادی از جامعه‌شناسی آمریکایی: علم ناممکن، ترجمه‌ی سید رضا مرزانی، تهران: نشر ترجمان.
قاراخانی، معصومه (1390) «پژوهش سیاست اجتماعی در ایران»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 9، 125 – 150.
قاراخانی، معصومه (1389) «شرایط امکان و دلایل امتناع میان رشته‌ای سیاست اجتماعی در ایران»، فصلنامهمطالعاتمیانرشته‌ایدرعلومانسانی، دوره ششم، شماره 2، بهار 1393 ، ص 55 – 33.
قاراخانی، معصومه (1398) دولت و سیاست اجتماعی در ایران، تهران: آگه، زیر چاپ.
Colman, James S. (1987) The role of social policy research in Society and in sociology, The American Sociology, Summer, VOL18. No.2, pp.127 – 133.
O’Connor, May Katherine & F.Ellen. Netting (2011(Analyzing Social Policy, WILEY.