بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سازمان‌های دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد مدیریت دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار علوم سیاسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده

تعارض منافع یکی از مهم ترین زمینه های بروز فساد در بین مسئولین و همچنین مختل کننده سیستم تصمیم­گیری براساس ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی است. در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان با این موضوع روبرو هستند و در برخی تصمیماتشان ممکن است امیال و اهداف شخصی بر منافع عمومی برتری نسبی پیدا کرده و آن تصمیم را از صحت و بی طرفی دور کند. در این مقاله به بررسی تعارض منافع و انواع آن پرداخته شده و پس از آن با مصاحبه عمیق و نیمه­ساختار یافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضامین به دو سؤال توجه شده است که آیا تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس وجود دارد و درصورت مثبت بودن، عوامل بروز این مشکل چیست. نتایج پژوهش نشان داد که نمایندگان درگیر تعارض منافع هستند و نظام انگیزشی خودمحور، سیستم نظارتی ناکارآمد و طراحی­های نادرست ساختارها وفرایندها به‌عنوان عوامل اصلی بروز تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

کلیدواژه‌ها


1- الهویری زاده ر، ، ولیقلی زاده ع، ، صانعی م، ، (1393) ، ، آسیب شناسی رابطۀ بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکززدایی اداری در دولت محلی)، ، فصلنامه جغرافیا وآمایش شهری- منطقه ای، ، دوره 5 شماره 14، ، ص 25-46
2- پرهیزکاری, س., رزقی, ا. (1396). تعارض منافع، ، دسته بندی و مفهوم شناسی. تهران.
3- پرهیزگاری, س. ع., رزقی, ا. (1396). تعارض منافع، ، راهکارهای پیشگیری و مدیریت. تهران.
4- ثنائی, م. (1397). تعاریف تعارض منافع. Retrieved July 29, 2018, from https://discuss.tp4.ir/t/topic/399/2
6- رنجبر ه، ، حق دوست ع،، صلصالی م، ، خوشدل ع، ، سلیمانی م، ، بهرامی ن، ، (1391)، ، نمونه گیری در پژوهش های کیفی، ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی، ، سال دهم، ، شماره 3، ، 238-250
7- صراط. (1396). فهرست 24 نماینده‌ای که وزیر نفت با افتخار استخدام کرد. Retrieved from https://www.seratnews.com/fa/news/376794/فهرست-24-نماینده‌ای-که-وزیر-نفت-با-افتخار-استخدام-کرد
8- مرادی م،، (1393)، ، مبانی فکری انسان اقتصادی در کتاب‌های اقتصاد خرد دانشگاهی و جایگاه آن براساس ارزش‌های اسلامی، ، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،، دوره 18، ، شماره 19، ، ص 1-27
9- مقدمه توجیهی پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی (1397). Retrieved from http://www.lvp.ir/portal/home/?news/266455/266479/271375/نظرخواهی-عمومی-درباره-پیش‌نویس-لایحه-مدیریت-تعارض-منافع-در-خدمات-عمومی
10- میلانیفر, ع., آخوندی, م., پیکارزاده, پ., لاریجانی, ب. (1390). ارزیابی حقوقی تعارض منافع در حقوق نظام سلامت ایران. اخلاق و تاریخ پزشکی, 5(1).
11- یوسف پور، ، علی. (1391). عضویت 18 نماینده در هیأت مدیره شستا. Retrieved from http://tabnakeghtesadi.ir/fa/news/237139/عضویت-18-نماینده-در-هیأت-مدیره-شستا، ، تابناک.
 
12- ABCNews. (2008). Conflict of interest accusation in Parliament. Retrieved June 2, 2018, from http://www.abc.net.au/news/2008-11-25/conflict-of-interest-accusation-in-parliament/218474
13- Acocella, N., Di Bartolomeo, G., & Piacquadio, P. G. (2009). Conflict of interests, (implicit) coalitions and Nash policy games. Economics Letters, 105(3), 303–305.https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.08.029
14- Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385–405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
15- Bernard Lo, & Field, M. J. (2009). Conflict of interest in medical research, education, and practice. Washington D. C: National Academies Press (US). Retrieved from http://download.nap.edu/chapterlist.php?record_id=12598&type=pdf_chapter&free=1
16- Bolger, R. (2016). Tasmanian MP Adam Brooks accused of conflict of interest over mining links.
17- Chase, S. (2010). Helena Guergis fined for failure to report mortgage. Retrieved from https://www.theglobeandmail.com/news/politics/helena-guergis-fined-for-failure-to-report-mortgage/article1576402/
18- CQUniversity. (2017). Conflict of Interest Policy and Procedures. Alberta.
19- Davis, M. (1993). Conflict of interest revisited. Business & Professional Ethics Journal, 12(4), 21–41. https://doi.org/10.1038/355751a0
20- Davis, M., & Stark, A. W. (2001). Conflict of Interest in The Profession,Oxforn Univrsity Press
21- Guzzetta, G. (2008). Legal Standards and Ethical Norms. In CONFLICT OF INTEREST AND PUBLIC LIFE. New York: Cambridge.
22- HIGAI, T. (1978). FUNDAMENTAL STUDY ON SHEAR FAILURE OF REINFORCED CONCRETE BEAMS. Proceedings of the Japan Society of Civil Engineers, 1978(279), 113–126. https://doi.org/10.2208/jscej1969.1978.279_113
23- Lo, B., & Field, M. (2009). Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice. https://doi.org/10.17226/12598
24- NCSL. (2018). 50 STATE TABLE: CONFLICT OF INTEREST DEFINITIONS. Retrieved November 1, 2018, from http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-table-conflict-of-interest-definitions.aspx
25- Newman, M. (2011). Questions raised over MPs’ conflicts of interests. Retrieved July 1, 2018, from https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2011-10-01/questions-raised-over-mps-conflicts-of-interests
26- OECD. (2003). Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD guidelines and Country experiences. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264104938-en
27- OECD, & Asian Development Bank. (2008). Managing Conflict of Interests: Frameworks, Tools, and Instruments for Preventing, Detecting, and Managing Conflict of Interest. Retrieved from http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/40838870.pdf
28- Patterson, S. C., & Thompson, D. F. (1996). Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption. Political Science Quarterly (Vol. 111). https://doi.org/10.2307/2151947
29- Porter, R. J., & Malone, T. E. (1992). Biomedical research: collaboration and conflict of interest.
30- Samaddar, S., & Angik, A. (2015). Conflict of Interest – A Study. saskatoon.
31- Stark, A. (1992). Public Sector Conflict of Interest at the Federal Level in Canada and the U. S.: Differences in Understanding and Approach. Public Administration Review, 52(5), 427–437.
32- The Califonia State University. (2017). Conflict of Interest Handbook. CALIFORNIA. Retrieved from http://www.calstate.edu/gc/docs/conflictofinteresthandbook.pdf
33- Thompson, D. F. (1993). Understanding Financial Conflicts of Interest, 329(8), 573–576.
34- Thomson, S. (2017). Bill Morneau pays the price for French villa omission with $200 fine from ethics commissioner. Retrieved July 1, 2018, from https://nationalpost.com/news/politics/bill-morneau-pays-the-price-for-french-villa-omission-with-200-fine-from-ethics-commissioner
35- Tobergte, D. R., & Curtis, S. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
36- Trost, C., & Gash, alison l. (Eds.). (2008). Conflict of interest and public life. New York: Cambridge University press.
1- 37- YYoung, M. Conflict Of Interest Rules For Federal Legislators (2000). Law and Government Division. Retrieved from https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/793-e.htm
.