الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی آموزش عالی در اروپا

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که طی سه دهه گذشته چه عواملی کشورهای اروپایی را به اصلاح در روندهای حکمرانی عرصه آموزش عالی واداشته است و اصلاحات مورد نظر چگونه ظهور و بروز داشته و چه پیامدهای به جا گذاشته است؟ پژوهش با این فرضیه که الزام‌های داخلی و خارجی کشورهای اروپایی را به سمت تحول در حکمرانی نظام آموزش عالی و تحقق حکمرانی چندوجهی به جای حکمرانی صرفاً دولتی سوق داده است به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مسائلی چون جهانی شدن، تغییر ماهیت اقتصاد جهانی، تشدید رقابت‌های اقتصادی از سوی شرکای اتحادیه و غلبه بر پیامدهای بحران اقتصادی به عنوان موضوعات و چالش‌های خارجی و رشد اقتصادی پایین، افزایش نرخ بیکاری،کهن‌سالی جامعه اروپا، تغییرات آب و هوایی و کمبود منابع انرژی و چالش‌های اجتماعی به عنوان عوامل داخلی موجب تحول در حکمرانی نظام آموزش عالی اروپا شده است. پیامدهای این تحول نیز در شکل پاسخگویی، رقابت‌پذیری، تحرک پذیری، بین‌المللی شدن، شبکه‌ای شدن و تخصصی شدن دانشگاه ظهور و بروز یافته است.

کلیدواژه‌ها


1- صباغیان، علی و جوادی ، محمود. (1397). اقتصاد دانش بنیان در اتحادیه اروپا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
2- Adrian Curaj, Peter Scott, Lazăr Vlasceanu, Lesley Wilson. (2012). European Higher Education at the Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms. London: Springer.
3- Altrichter, H. (2015). Governance in Education:Conceptualisation, Methodology,and Research Strategies for Analysing Contemporary Transformations of Teacher Education. Wiesbaden: Springer.
4- Amaral, A., Neave, G., Musselin, C., & Maassen, P. (2009). European Integration and the Governance of Higher Education and Research. London: Springer.
5- António Magalhães , Amélia Veiga , Sofia Sousa & Filipa Ribeiro. (2012). How is European governance configuring the EHEA? European Journal of Higher Education , 1-16.
6- Boras, D. (2018). Why University Networks Matter? – Role and Impact in EU and South East Europe. Belgrade: University of Belgrade.
7- Chou, H. M., Jungblut, J., Ravinet, P., & Vukasovic, M. (2017). Higher education governance and policy: an introduction to multi-issue, multi-level and multiactor dynamics. Policy and Society , 36 (1), 1–15.
8- Clementina IVAN-UNGUREANU & Monica MARCU. (2006). The Lisbon Strategy. Romanian Journal of Economic Forecasting , 74-83.
9- Commission, E. (2017). Strengthening European Identity through Education and Culture. Strasbourg: European Commission.
10- Commission, European. (2019). First 17 European Universities selected: a major step towards building a European Education Area. Brussels: European Commission - Press release.
11- Curaj, A., Deca, L., & Pricopie, R. (2018). European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Switzerland: Springer.
12- de Wit, H., Hunter, F., Howard, L., & Polak, E. E. (2015). Internationalisation of Higher Education. Brussels: European Parliament.
13- Dobbins, Michae & Christoph Knill. (2014). Higher Education Governance and Policy Change in Western Europe. London: Palgrave Macmillan.
14- Education, E. M. (2001). TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA. Prague : Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education .
15- Erkkilä, T. (2013). Global University Rankings: Challenges for European Higher Education. New York: Palgrave Macmillan.
16- European Commission. (2019, 6 26). Retrieved 7 6, 2019, from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm
17- European Commission/EACEA/Eurydice. (2018). The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
18- European Higher Education Area. (2010). Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area. Budapest and Vienna: European Higher Education Area.
19- Graham,John,Bruce Amos,Tim Plumptre. (2003). Principles for Good Governance in the 21. Ottawa: Institute On Governance.
20- http://www.europarl.europa.eu. (2019, 7 3). Retrieved 7 3, 2019, from http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/140/higher-education
21- https://ec.europa.eu. (n.d.). Retrieved 7 6, 2019, from European Universities Initiative: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
22- https://www.bmbf.de/en. (2019, 1 28). Retrieved 1 28, 2019, from https://www.bmbf.de/en: https://www.bmbf.de/en/the-bologna-process-1421.html
23- John Brennan & Tarla Shah. (2011). Higher Education and Society in Changing Times: looking back and looking forward. Enschede: Center for Higher Education Policy Studies.
24- Jongbloed, B. (2010). Funding higher education: a view across Europe. Brussels: European Centre for Strategic Management of Universities.
25- Karsten Krüger, Martí Parellada, Daniel Samoilovich, Andrée Sursock. (2018). Governance Reforms in European University Systems. Switzerland: Springer International Publishing.
26- Lepori, B. (n.d). What ETER tells us about student mobility in European higher education. brussel: The European Tertiary Education Register.
27- Michael Dobbins & Christoph Knill. (2014). Higher Education Governance and Policy Change:International Challenges to Historical Institutions. New York: Palgrave Macmillan.
28- Schuste, D. W. (n.d). What ETER tells us about subjectspecialisation in European higher education. Brussels: European Tertiary Education Register.
29- Sursock, A. (2018). Autonomy and Accountability in Higher Education, Western Europe. In J. Shin, & P. Teixeira, Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. pringer.
30- TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA. (2011, 5 19). Retrieved 7 5, 2019, from http://www.ehea.info: http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2001_Prague_Communique_English_553442.pdf
31- Wende, M. v. (2009). UROPEAN RESPONSES TO GLOBAL COMPETITIVENESS. BERKELEY: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY.
32- www.ehea.info. (2019, 7 1). Retrieved 7 1, 2019, from http://www.ehea.info: http://www.ehea.info
33- www.ncfhe.gov.mt/en. (n.d.). Retrieved 1 29, 2019, from https://ncfhe.gov.mt/en/Documents/Projects/Promoting%20the%20Bologna%20Process%20in%20Malta/Infosheet%20Overview%20of%20the%20Bologna%20Process.pdf
34- www.ncpacademy.eu. (n.d.). Retrieved 1 29, 2019, from Timeline of Key Milestones in European research cooperation: http://www.ncpacademy.eu/wp-content/uploads/2016/11/Key-Events.pdf
35- www.unescap.org. (Sheng, Yap Kioe). What is Good Governance? Retrieved 1 5, 2019, from https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf.