نظام ملی ارزیابی؛ نیاز مبرم فرایندهای قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

هدف از این مقاله، تبیین جایگاه بایسته ارزیابی و ضرورت نهادینه‌سازی آن در فرایندهای رسمی سیاست‌گذاری کشور و پیشنهاد تدوین نظام ارزیابی ملی است.  در فرایندهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور، به ارزیابی توجه کافی نشده و بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت ارزیابی‌پذیر، تدوین و تصویب نمی‌شوند. در این مقاله، با مطالعه ادبیات ارزیابی سیاست و تحلیل تجربیات رسمی برخی کشورها از طریق مطالعه قوانین و اسناد رسمی منتشرشده، ضرورت ارزیابی نهادینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطح ملی موردتوجه قرار می‌گیرد و پیشنهادهایی برای ایجاد نظام ارزیابی در کشور ارائه می‌شود. نظام ملی ارزیابی باید به صورت گام‌به‌گام و با ایجاد آمادگی ارزیابی و فرهنگ ارزیابی در کشور اجرایی ‌شود و بر اساس آن، الزام نهادهای سیاست‌گذار به تصویب قوانین و برنامه‌های ارزیابی‌پذیر، تعیین متولی ارزیابی کشور، تدوین برنامه‌های عملیاتی ارزیابی‌پذیر، ایجاد پایگاه داده ارزیابی و انتشار تمام برنامه‌ها، شاخص‌ها و نتایج ارزیابی‌ها انجام ‌شود.

کلیدواژه‌ها