بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

در این نوشتار، با توجه به شرایط موجود مدیریت کلان‌شهر تهران، موانع پیش‌روی اجرای قانون اساسی، با هدف تنظیم رابطه پایدار میان حاکمیت ملی و محلی بررسی می‌شود. قانون اساسی از خلال نظام شورایی رویکردی بر پایه‌ی قدرت سپاری دارد اما مشکلات کنونی تهران به وجود اغتشاش در این رابطه دلالت دارد. از آنجا که مجموعه‌ای از تنظیمات سیاسیِ رسمی ‌و غیررسمی‌ با میانجی‌گری تداخلات میانِ بسترِ ساختاری، فرهنگ سیاسی و بازیگران سیاسی، وجود دارد، بررسی موانع اجرای قانون اساسی بر اساس روابط میان ساختار، فرهنگ و عاملیت صورت می­گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی است. یافته‌ها بر اساس روش دلفی، از نظرات خبرگان بدست آمد و پس از اجرای سه راند با روش تحلیل محتوی کیفی دسته‌بندی و با آزمون فریدمن رتبه‌بندی شد. نتایج‌‌ نشان داد که «تمرکزگرایی ساختار حاکمیت ملی به علت ترس از تضعیف قدرت» و «وجود اقتصاد سیاسی رانت پایه» در سطح ساختاری سبب اغتشاش در تنظیم رابطه‌ی حاکیمت ملی و محلی در تهران شده است.

کلیدواژه‌ها


1 - اسدی، ایرج، 1383، راهبرد منطقه گرایی در حکمروایی مناطق کلان‌شهری، فصلنامه مدیریت شهری، 5 (17)، 32-45.
2 - بوچانی، محمدحسین، صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله، دشتی، علی، 1396، تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلا‌‌می‌ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره نهم، شماره دو، ۲۰۹-234.
3 - فریدمن، جان، 1388، الگوی نااقلیدسی در برنامه ریزی، مجموعه مقالات نظریه‌‌ها برنامه ریزی شهری، عارف اقوا‌‌می‌مقدم، انتشارت آذرخش، تهران.
4- Boone, C., 1998, State building in the African countryside: structure and politics at the grassroots. Journal of Development Studies, 34(4), 1-31.
5- Crook, R.C., Sverrisson, A. S., 2001, Decentralization and poverty alleviation in developing countries: a comparative analysis or is West Bengal unique, Brighton, Institute of Development Studies.
6- De Visser, J., 2010, Local government reform in Zimbabwe: a policy dialogue. Cape Town, Community Law Center.
7- DiGaetano, A., Strom, E, 2003, Comparative urban governance; An integrated approach, Urban Affairs Review, 38(3), 356-395.
8- Dyzenhaus, D., 2001, Hobbes and the legitimacy of law, Law and Philosophy, 20(5), 461-98.
9- Gordon, T.J., 2003, Futures research methodology, Washington DC, World Federation of UN Associations.
10- Jacobs, J., 1961, The death and life of great American cities, New York, Random House.
11- James, C., 1998, Scott’s seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven CT, Yale University Press.
12- Magnusson, W., 2008, Seeing like a state, seeing like a city, Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, Vancouver BC, University of British Columbia.
13- Magnusson, W., 2013, Politics of urbanism: seeing like a city, International Journal of Urban and Regional Research, 37(2), 367–823.
14- Norman, E.R., 2007, The Roman Catholic Church: an illustrated history, California, University of California Press.
15- Ogborn, M., 1991, Local power and state regulation in the nineteenth century, Transactions of the Institute of British Geographers, Britain, 17(2), 215-226.
16- Okoli, C., Pawlowski S.D., 2004, The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications, Information & Management, 42, 15-29.
17- Political and Constitutional Reform Committee, 2013, Prospects for codifying the relationship between central and local government: report and appendix, together with formal minutes, Volume 1, London, The Stationery Office.
18- Sennett, R., 2010, The uses of disorder: personal identity and city life, New York, Vintage Books.