نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اگر سیاستگذاری عمومی را از نگاهی عملیاتی، انتخاب درست یک گزینه از میان گزینه‌های بدیل برای حل یک مسِئله عمومی در نظر آوریم، آنگاه اهمیت انتخاب کننده و اندیشه منجر به این انتخاب روشن خواهد شد. این خط اصلی جریانی است که از لابه‌لای صفحات نوشته حاضر می‌کوشد تا با دستمایه قرار دادن مجموع‌های هفت موردی از مطالعات صورت گرفته برای توجه به نقش‌آفرینی این بسته بازیگر-اندیشه در سیاست‌های عمومی ایالات متحده، ضرورت پرداختن‌هایی اینچنینی را در دیگر مکان‌ها مورد تاکید قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


1- Becker,G. (1958), competition and Democracy, Journal of Law & E conomics, 1, 105
2- Briassoulis, H. (2019), Governance as Multiplicity, Spring science, Business Media, LLC.
3- Chatwin, M. , Arku.G and cleave, E. (2019), Defining Subnational open government, Springer science, Buisiness Media LLC.
4- Dhal, R. (1989), Democracy and its crities, New Heaven, Yale university Press.
5- Dhal, R. (2006), on Political Equality, New Heaven and London, yale university press.
6- Druckman, J.N. and Lupia, A. (2016), Prefrence change in competitive political enviriments, Annual Review of political science, 19, 13.
7- Jacobson, G. (2019), How do different sources of policy analysis affect policy preferences, Springer science, Buisiness Media LLC.
8- Niessen, C. (2019), when citizen deliberation enters real politics, Spriner science, Buisiness Media LLC.
9- OECD (2005), Modernizing Government: the way forward, paris: OECD Publishing.
10- Shorp, T. (2005), Wars, Presidents and Punctuated equilibrium in u.s. defense spending, springer science, Buisiness Media LLC.
11- Skogstand, G. and Wilder M. (2019), Strangers at the gate: The role of multidimensional ideas, policy anomelies and institutional gatekeepers in biofuel policy developments in the U.S.A. and the E.U. , springer science, Business media, LLC.
Strak, A. (2019), Policy learning and public policy, springer science, Buisiness media, LLC.