فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری خطمشی گذاری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

اجرای خط­مشی­های عمومی با مشکلات بسیاری مواجه است. مشکلات اجرا، ریشه در عوامل متعددی دارد که سیاست­های بوروکراتیک از جمله آنهاست. هدف از تحقیق حاضر تبیین نحوۀ نقش­آفرینی سیاست بوروکراتیک در اجرای قانون خصوصی سازی در ایران بود. رویکرد این تحقیق کیفی بود و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. داده­ها از طریق مصاحبه با  نفراز 15 مدیران و دست­اندرکاران خصوصی­سازی گردآوری شد. یافته‌ها نشان داد بوروکراتها با اجرای این قانون امتیازات قابل توجهی را از دست می­دهند. آنها عموما به منافع شخصی خود توجه دارند؛ حاضر به قبول مسئولیت و انجام احکام ریسک­پذیر نیستند و می­کوشند تا با تحریف و سانسور اطلاعات بنگاهها، تفسیر سوگیرانه از قانون، عدم انجام صحیح وظایف، اجرای نادرست احکام قانون و ساختار و سازماندهی نادرست اجرا منافع خود را حفظ یا تامین کنند.

کلیدواژه‌ها