فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری خطمشی گذاری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

اجرای خط­مشی­های عمومی با مشکلات بسیاری مواجه است. مشکلات اجرا، ریشه در عوامل متعددی دارد که سیاست­های بوروکراتیک از جمله آنهاست. هدف از تحقیق حاضر تبیین نحوۀ نقش­آفرینی سیاست بوروکراتیک در اجرای قانون خصوصی سازی در ایران بود. رویکرد این تحقیق کیفی بود و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. داده­ها از طریق مصاحبه با  نفراز 15 مدیران و دست­اندرکاران خصوصی­سازی گردآوری شد. یافته‌ها نشان داد بوروکراتها با اجرای این قانون امتیازات قابل توجهی را از دست می­دهند. آنها عموما به منافع شخصی خود توجه دارند؛ حاضر به قبول مسئولیت و انجام احکام ریسک­پذیر نیستند و می­کوشند تا با تحریف و سانسور اطلاعات بنگاهها، تفسیر سوگیرانه از قانون، عدم انجام صحیح وظایف، اجرای نادرست احکام قانون و ساختار و سازماندهی نادرست اجرا منافع خود را حفظ یا تامین کنند.

کلیدواژه‌ها


1- آل عمران، رویا و آل عمران، سیدعلی (1390). خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی. شماره 12: 88- 73.
2- البرز، بنفشه و حقیقی­وند، سارا (1389).  اجتناب از فساد اداری در خصوصی سازی. نامه اتاق بازرگانی. شماره 510 : 39-28.
3- طباطبایی یزدی، رویا و مافی، فرزانه (1386). روش‌های اجرایی شدن سیاست­های کلی اصل 44. مرکز تحقیقات استراتژیک. راهبرد شماره 46: 255-304.
4- کمیجانی، اکبر و همکاران(1382).  ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران. وزارت امور اقتصادودارایی، معاونت امور اقتصادی. چاپ اول.
5- میرزمانی، اعظم؛ اسحاقی، محمد؛ کدخدا، نرگس. (بی تا). راهنمای عملی تهیه پیش­نویس برنامه­های ملی با تاکید بر بهبود اجرا. در دست انتشار.
6- نیومن، ویلیام لاورنس. (1393). روشهای پزوهش اجتماعی. فقیهی، ابوالحسن. عسل، آغاز. تهران: انتشارات ترمه. چاپ دوم.
7- هاولت، مایکل و ام رامش. (1380). مطالعه خط مشی عمومی. منوریان، عباس و ابراهیم گلشن. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
8 - Allison, Graham T. 1971. Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. Boston: Little, Brown
9 - Allison, Graham.T. and Morton H. Halperin (1972). Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications. World Politics, 24, pp 40-79
10 - Bowornwathana, Bidhya and Ora-orn, Poocharoen. 2010. Bureaucratic Politics and Administrative Reform: Why Politics Matters. Public Organization Review 10:303-321
11 - Bradley, Faith. William, D. Schreckhise. Daniel, E Chand. (2017). Explaining States’ Responses to the REAL ID Act the Role of Resources, Political Environment, and Implementor Attitudes in Complying with a Federal Mandate. journal of the Knowledge Economy 8: 877-897
12 - Dahill – Brown, Sara E. and Lesley, Lavery. 2012. Implementing Federal Policy: Confronting State Capacity and Will. Politics & Policy, 40: 557-592.
13 - Downs, Anthony. 1967. Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown.
14 - Frederickson, H. George, Kevin B. Smith, Christopher W. Larimer and Michael J. Licari. 2012. The Public Administration Theory Primer. Boulder: Westview Press.
15 - Hoepfl, M.C. 1997. Choosing qualitative research: a primer for technology education researchers, Journal of Technology Education, 9: 47-63.
16- Hsiu-Fang, Hsieh and Shannon, Sarah. E. 2005. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research. 15:1277-1288.
17- Ikeanyibe, Okechukwu Marcellus. 2018. Bureaucratic Politics and the Implementation of Liberalization Reforms in Nigeria: A Study of the Unbundling and Reorganization of the Nigerian National Petroleum Corporation. Politics and Policy 46:263-294.
18- Joaquin, M. Ernita.2009. Bureaucratic Adaptation and the Politics of Multiple Principals in Policy Implementation. The American Review of Public Administration. 39: 246-268.
20- Kraft, Michael E. and Scott, Furlong. 2004. Public policy: politics, Analysis and Alternatives. Washington, D.C. CQ Press/Sage.
21- Kvale, Steinar. 1996. Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
22 - Lincoln, Y. and Guba, E. 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills: CA: Sage.
23 - Niskanen, William. 1971. Bureaucracy and Representative Government. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.
25 - Roulston, Kathryn. 2010. Considering quality in qualitative interviewing.  Qualitative Research, 10:199-228.
26 - Tullock, Gordon. 1965. The Politics of Bureaucracy. Washington, DC: Public Affairs Press.
27 - Van De Walle, Nicolas.1989. Privatization in Developing Countries: A Review of the Issues. World Development. 17: 601-615.
28 - Yusran, Yusran, Muhammad Alif K. Sahide, Supratman Supratman, Adrayanti Sabar, Max Krott, Lukas Giessen. 2017. The empirical visibility of land use conflicts: From latent to manifestconflict through law enforcement in a national park in Indonesia. Land Use Policy 62: 302–315.