شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده


در این پژوهش، با هدف آنکه درک دقیق­تری از وضعیت آینده اثرات تغییرات اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار کشور فراهم شود، با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و معرفی نیروهای پیشران از طریق روش دلفی و در قالب سناریونگاری به شناسایی آینده­های پیش روی ایران در افق 12 ساله پرداخته شد. در این مطالعه پس از تعیین پیشران­های بحرانی و ساخت سناریوها مبتنی بر آنها، با استفاده از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی استروم فضای سناریوها بر اساس 5 پیشران وابستگی به مسیر، درآمدهای نفتی، مدیریت منابع آبی، روابط خارجی و اعتماد اجتماعی تشریح شد. چارچوبب استروم امکان معرفی بازیگران مختلف و نحوه کنش­ها آنها در سناریوهای مختلف را به پژوهشگر می­دهد. نتایج این مطالعه نشان می­دهد با وجود ساختار نهادی پشتیبانی کننده از توزیع رانت، عدم تقارن اطلاعات و قدرت میان بازیگران مختلف، تشدید وابستگی به مسیر، فقدان جامعه مدنی فعال و انزوا در روابط خارجی زمینه برای حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم نخواهد شد. اما در مقابل با افزایش شفافیت، کنترل بر نظام توزیع منافع از دسترس گروه­های پرنفوذ خارج می­شود. نهادهای پشتیبانی کننده جدیدی برای تقویت چنین ساختاری شکل می­گیرد و با کاهش وابستگی به مسیر پایداری اقتصادی افزایش می­یابد و در نتیجه با بهبود کیفیت زندگی مردم پایداری اجتماعی نیز در مسیر بهبود قرار می­گیرد. ملاحظات محیط زیستی در حاشیه قرار نخواهند گرفت و به عنوان رکن مهم توسعه پایدار  مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


1- Becker,G. (1958), competition and Democracy, Journal of Law & E conomics, 1, 105
2- Briassoulis, H. (2019), Governance as Multiplicity, Spring science, Business Media, LLC.
3- Chatwin, M. , Arku.G and cleave, E. (2019), Defining Subnational open government, Springer science, Buisiness Media LLC.
4- Dhal, R. (1989), Democracy and its crities, New Heaven, Yale university Press.
5- Dhal, R. (2006), on Political Equality, New Heaven and London, yale university press.
6- Druckman, J.N. and Lupia, A. (2016), Prefrence change in competitive political enviriments, Annual Review of political science, 19, 13.
7- Jacobson, G. (2019), How do different sources of policy analysis affect policy preferences, Springer science, Buisiness Media LLC.
8- Niessen, C. (2019), when citizen deliberation enters real politics, Spriner science, Buisiness Media LLC.
9- OECD (2005), Modernizing Government: the way forward, paris: OECD Publishing.
10- Shorp, T. (2005), Wars, Presidents and Punctuated equilibrium in u.s. defense spending, springer science, Buisiness Media LLC.
11- Skogstand, G. and Wilder M. (2019), Strangers at the gate: The role of multidimensional ideas, policy anomelies and institutional gatekeepers in biofuel policy developments in the U.S.A. and the E.U. , springer science, Business media, LLC.
12- Strak, A. (2019), Policy learning and public policy, springer science, Buisiness media, LLC.